Τετάρτη, 02 Ιανουαρίου 2013 14:25

Νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Μονεμβασιάς

Γράφτηκε από την
Νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Μονεμβασιάς

Αλλαγές στους αντιδημάρχους έκανε ο δήμαρχος Μονεμβασιάς Ηρακλής Τριχείλης με την έναρξη του νέου έτους. Ειδικότερα αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι εξής:

1) Με αντιμισθία ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης ως κατά τόπον αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Μολάων με αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) Οικονομικών υπηρεσιών, β) Πολιτισμού, γ) Υγείας, δ) Κοινωνικών Υπηρεσιών, ε) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μολάων.

2) Με αντιμισθία ο Ιωάννης Σουρλάς ως κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ασωπού με αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) Πολιτικής προστασίας, β) Καθαριότητας-Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, γ) Ύδρευσης, δ) Αγροτικής Παραγωγής, ε) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης χώρων ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού.

3) Με αντιμισθία ο Χαράλαμπος Κουτσονικολής ως κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Βοιών με αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) Αποχέτευσης, β) Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα Τουρισμού, Απασχόλησης και Αλιείας, γ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Βοιών.

4) Με αντιμισθία ο Ηλίας Καλογερίνης με αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων, β) Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μονεμβασιάς, γ) Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δ.Ε. Βοιών, δ) Ύδρευσης Δ.Ε. Βοιών.

5) Χωρίς αντιμισθία η Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου ως κατά τόπον αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ζάρακα με αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) των Διοικητικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ, β) Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, δ) Διαχείρισης απορριμμάτων, ε) Ζωικής Παραγωγής, στ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα.

6) Χωρίς αντιμισθία ο Γεώργιος Βουνελάκης ως κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας με αρμοδιότητες για τα θέματα εποπτείας: α) Τεχνικών Υπηρεσιών, β) Πολεοδομίας, γ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας.

 

Επιπλέον στον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη χορηγείται δικαίωμα υπογραφής ως ακολούθως:

  • Να υπογράφει όλα τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδει ο Δήμος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου.

  • Να υπογράφει όλους τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες:

  • Του αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο δήμαρχος, απόντος αυτού η αντιδήμαρχος Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου.

  • Του αντιδημάρχου Ιωάννη Σουρλά όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο δήμαρχος, απόντος αυτού ο αντιδήμαρχος Ηλίας Καλογερίνης.

  • Του αντιδημάρχου Χαράλαμπου Κουτσονικολή όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος Ηλίας Καλογερίνης.

  • Της αντιδημάρχου κας Παναγιώτας Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Βουνελάκης.

  • Του αντιδημάρχου Γεωργίου Βουνελάκη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η αντιδήμαρχος Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου.

 

Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί:

  • Από 1/1/2013 έως 31/12/2013 η αντιδήμαρχος Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου.

  • Από 1/1/2014 έως 31/08/2014 ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης.

  

Η θητεία των παραπάνω διαρκεί από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31 Αυγούστου 2014.


NEWSLETTER