Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020 17:12

Οικονομικοί έλεγχοι διαχειριστικών  χρήσεων 2014-2019 στον Δήμο Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Οικονομικοί έλεγχοι διαχειριστικών  χρήσεων 2014-2019 στον Δήμο Τριφυλίας

 

Σε τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικών χρήσεων από το 2014 - 2019 από ορκωτούς λογιστές της Κοινωφελούς Επιχείρησης,   προχωρά ο Δήμος Τριφυλίας. Ηδη υπογράφηκε η σύμβαση από το δήμαρχο για την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.».

Η δαπάνη για τους συγκεκριμένους ελέγχους ανέρχεται σε 14.880 ευρώ.

Στην τεχνική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών σημειώνεται: «Ο ανάδοχος θα αναλάβει να διεκπεραιώσει τις υπηρεσίες τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικών χρήσεων 2014 - 2019 του νομικού προσώπου. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής, που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων, τα οποία απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Εχει σκοπό δε τη διακρίβωση του κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση του νομικού προσώπου και τα αποτελέσματα των εργασιών του, σε κάθε χρήση. Επιπλέον ο έλεγχος θα περιλαμβάνει την εξέταση σε δειγματοληπτική βάση αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις και την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται, των εκτιμήσεων της διοίκησης του νομικού προσώπου και γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν το Ν.Π. εφάρμοσε ορθά το λογιστικό σχέδιο, εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων, οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Ν.Π.Ι.Δ. των δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σημαντικές ανεπάρκειες (αν διαπιστωθούν), που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως».

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή    της σύμβασης και έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

 

Κ.Μπ.


NEWSLETTER