Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2013 07:24

607.173 ευρώ έκοψε το Ελεγκτικό Συνέδριο από δήμους της Μεσσηνίας

607.173 ευρώ έκοψε το Ελεγκτικό Συνέδριο από δήμους της Μεσσηνίας

Δαπάνες ύψους 607.173 ευρώ έκοψε το 2010 από τους δήμους της Μεσσηνίας το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, οι κομμένες δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων ποσό 3.000 ευρώ, του Δ.  Καλαμάτας,  που αφορούσε στην επιχορήγηση σωματείου για παράθεση δεξίωσης σε μέλη του και ποσό 9.000 ευρώ του Δ. Μεσσήνης για ενίσχυση αθλητικού σωματείου. Κόπηκε επίσης δαπάνη 69.729 ευρώ από τους Δήμους Κυπαρισσίας, Καλαμάτας, Κορώνης και Μεσσήνης για έξοδα κίνησης των προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων. Πρωταθλητής των αθεώρητων δαπανών αναδεικνύεται ο Δήμος Τρυφυλίας με κομμένα ποσά από το Ελεγκτικό Συνέδριο (μαζί με αυτά των πρώην καποδιστριακών δήμων) ύψους 425.362 ευρώ. Αναλυτικά οι κομμένες δαπάνες: 

 

Ρεπορτάζ
Θανάσης Λαγός

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Με την 137/2011 Πράξη του VII Τμήματος κρίθηκε μη θεωρητέο το 1889/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.960, του Δ. Καλαμάτας, που αφορούσε στην πληρωμή σε μελετητή της αμοιβής της αρχιτεκτονικής μελέτης «Διαμόρφωση τμήματος οδού Κρήτης από οδό Φαρών έως οδό Ψαρών», με την αιτιολογία ότι:  α) η εν λόγω μελέτη ανατέθηκε στο φερόμενο ως δικαιούχο του Χ.Ε., κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν.3801/2009  (ΦΕΚ Α΄ 163), καθόσον αυτή αφορούσε σε αντικείμενο που ανάγεται στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού, ενώ περαιτέρω δεν προέκυπτε ότι επρόκειτο για ειδικής φύσεως εργασίες, για την εκτέλεση των οποίων απαιτούνται ειδικές γνώσεις, που αποδεδειγμένα δεν διαθέτει το προσωπικό

που υπηρετεί στο Δήμο, αντιθέτως μάλιστα η κρινόμενη ανάθεση έγινε λόγω φόρτου εργασίας της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας και β) η μελέτη μη νομίμως ανατέθηκε κατ’  εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 209  του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δοθέντος ότι για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και την επιλογή της εξαιρετικής διαδικασίας που αυτή προβλέπει,  η προεκτιμώμενη αμοιβή δεν υπολογίστηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών  (απόφαση

ΔΜΕΟ/α/οικ/1257/9.8.2005 Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.,  ΦΕΚ Β΄ 1162).

Με την 30/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ., κρίθηκε μη θεωρητέο το 1103/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.400 του Δ. Καλαμάτας, που αφορούσε στην

πληρωμή εταιρείας για εργασίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2008, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως ανατέθηκαν στην ως άνω εταιρεία οι

προαναφερθείσες λογιστικές εργασίες, που αποσκοπούν στην εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος στο Δήμο για το έτος 2008, καθόσον αυτές αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπηρετούντος στον ανωτέρω Δήμο προσωπικού, όπως προκύπτει από τη διάρθρωση των υπηρεσιών αυτού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρ. 22 του ν. 3051/2002, ενώ οι υπάρχουσες ανάγκες έπρεπε να αντιμετωπισθούν μέσω της κάλυψης των προβλεπόμενων στο νόμο αυτό κενών οργανικών θέσεων. Εξάλλου, το γεγονός της μετάταξης της μοναδικής εξειδικευμένης υπαλλήλου του Δήμου δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τη νομιμότητα της ανάθεσης των ανωτέρω εργασιών σε εξωτερικό συνεργάτη, καθόσον δεν προέκυπτε ότι η μετάταξη αυτή, ανεξαρτήτως της νομιμότητάς της, πραγματοποιήθηκε χωρίς τη βούληση των αρμοδίων οργάνων του

Δήμου. 

Με την 39/2010  πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ.  στο Ν. Κοζάνης επεστράφη αθεώρητο το 339/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.332,00, του Δ. Αιανής, με την αιτιολογία ότι λόγω των κινητοποιήσεων της Δημοτικής Αρχής του ανωτέρω Δήμου, κατά του σχεδίου νόμου, για την αναδιάρθρωση των Ο.Τ.Α. (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), μισθώθηκαν λεωφορεία του ΚΤΕΛ Κοζάνης για μετάβαση διαμαρτυρόμενων κατοίκων στην Αθήνα και επιστροφή τους, α) χωρίς να εκδοθεί απόφαση ανάθεσης του αρμοδίου οργάνου για τη διενέργεια της μίσθωσης και β) η ανωτέρω δαπάνη δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου ούτε να εξυπηρετεί λειτουργικές δαπάνες του Δήμου. Το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα δεν επανυποβλήθηκε. 

Για τον ίδιο δεύτερο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 716/2010  Χ.Ε.,  ποσού ευρώ 3.600, του Δ. Καλαμάτας (πράξη 20/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. 

Μεσσηνίας), το οποίο δεν επανυποβλήθηκε.

 

Με την 299/2010  Πράξη VII  Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 886/2010  Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Καλαμάτας, που αφορούσε στην

επιχορήγηση σωματείου για παράθεση δεξίωσης σε μέλη του κατά την πρώτη γενική συνέλευση αυτού, με την αιτιολογία ότι η δεξίωση αυτή δεν μπορεί να υπαχθεί στην έννοια των εκδηλώσεων του άρθρου 158 παρ. 3 του Κ.Δ.Κ. εφόσον πραγματοποιήθηκε εκτός της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και αφορά στα μέλη του σωματείου, χωρίς τη συμμετοχή δημοτών του, ενώ δεν προσδιοριζόταν ο αριθμός των συνέδρων, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος υπέρβασης του προσήκοντος μέτρου της δαπάνης, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις.

Με την 181/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου επεστράφησαν αθεώρητα τα 791 και 792/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 23.936,40, του Δ. Άνω Λιοσίων, που αφορούσαν στην προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για το προσωπικό του, για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών έτους 2008,  με την αιτιολογία ότι: α) δεν αποδεικνυόταν η αντικειμενική αδυναμία του Δήμου για χορήγηση φρέσκου γάλακτος σε καθημερινή βάση, β) δεν τηρήθηκε η υποχρέωση για αναγραφή ειδικής σήμανσης πάνω στο κουτί του προμηθευόμενου γάλακτος, (ΚΥΑ 36586/ 2007, ΦΕΚ 1323 Β΄). Για τους ιδίους ως άνω α΄ και β΄ λόγους επεστράφη αθεώρητο το 1878/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 20.671,77, του Δ. Καλαμάτας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 82/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Μεσσηνίας). 

Με την 164/201 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 1623/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.112,50, του Δ. Καλαμάτας, που αφορούσε στην

καταβολή αποζημίωσης σε προέδρους Τοπικών Συμβουλίων για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με την αιτιολογία ότι η συμμετοχή ορισμένων εξ αυτών δεν δικαιολογείτο, καθόσον τα αντικείμενα της ημερήσιας διάταξης είχαν επίπτωση σε ολόκληρο το Δήμο και δεν περιορίζονταν στα χωρικά πλαίσια των Τοπικών τους Διαμερισμάτων (άρθρο 95 παρ. 7 του Κ.Δ.Κ.). 

Με την 92/2011 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 610 614 και 647/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 13.288,72, του Δ. Σπαρτιατών, που αφορούσαν στην καταβολή εξόδων παράστασης αντιδημάρχου, με την αιτιολογία ότι ο φερόμενος ως δικαιούχος με υπεύθυνη δήλωσή του προς το Δήμο επέλεξε να λαμβάνει τις αποδοχές από την οργανική θέση γιατρού του Ε.Σ.Υ., από την οποία προερχόταν και ως εκ τούτου δεν δικαιούτο, από την ημερομηνία της επιλογής, να λαμβάνει και τα έξοδα παράστασης της θέσης του αντιδημάρχου (άρθρο 8 παρ.7 του ν.3883/2010), το γεγονός δε ότι ο ανωτέρω δεν είχε λάβει την προβλεπόμενη, με το άρθρο 139 παρ.1 του Κ.Δ.Κ. ( ν.3463/2006, ΦΕΚ 114 Α), ειδική άδεια απουσίας από την οργανική του θέση ασκώντας, παράλληλα, τόσο τα καθήκοντα του αντιδημάρχου όσο και τα καθήκοντα της οργανικής του θέσης, δε ασκούσε επιρροή, καθόσον ο νομοθέτης εισάγοντας την ανωτέρω υποχρέωση δεν έθεσε τέτοια προϋπόθεση. Για τον ίδιο λόγο:  Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1)1696 - 1698/2010  Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 5.920,05, του Δ. Καλαμάτας, (Πράξη 183/2011 Ι). 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

 

Με την 125/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Μεσσηνίας, επεστράφη αθεώρητο το 1338/2010, ποσού ευρώ 3.198, του Δ.  Μεσσήνης,  που αφορούσε στην αμοιβή δικηγορικού γραφείου για τον έλεγχο τίτλων ακινήτων εντός του Δ.Δ. Μεσσήνης, με την αιτιολογία ότι η δαπάνη δεν προβλεπόταν από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετούσε τους σκοπούς του Δήμου και δεν ήταν λειτουργική καθώς από την απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής δεν προέκυπτε ο λόγος για τον οποίο ο Δήμος ανέθεσε στη δικηγορική εταιρεία τον έλεγχο τίτλων ακινήτων που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

Με την 306/2010  Πράξη του ίδιου ως άνω Τμήματος κρίθηκε μη θεωρητέο το 408/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 17.500, που εκδόθηκε από το Δ. Αστερουσίων και

αφορούσε σε επιχορήγηση αθλητικού σωματείου, με την αιτιολογία ότι για την ανωτέρω επιχορήγηση δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 202  του Κ.Δ.Κ., καθόσον η ανωτέρω επιχορήγηση προοριζόταν για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ανωτέρω σωματείου και όχι για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων αθλητικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε. 1155/2010, ποσού ευρώ 9.000, του Δ. Μεσσήνης (Πράξη 178/2011 του ίδιου ως άνω Τμήματος).

 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

 

Με την 139/2011 Πράξη του VII  Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 506/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.146, του Δ. Κυπαρισσίας, που αφορούσε στην

πληρωμή διαφημιστικής καταχώρησης σε περιοδικό για την τουριστική προβολή του ως άνω Δήμου, με την αιτιολογία ότι: α) δεν αποδεικνύεται η υποβολή της ως άνω δράσης τουριστικής προβολής πριν από την υλοποίησή της, στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού, η οποία είναι πλέον αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 2 του  π.δ. 15/2010 καθώς και η διατύπωση της προβλεπόμενης σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα αυτής. β) η δαπάνη, κατά παράβαση της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων του άρθρου 7 παρ. 2 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15-6-1959  βαρύνει την πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 00.6431 και αιτιολογία «Προμήθεια διαφημιστικού υλικού», αντί αυτού που αφορά στη διαφημιστική προβολή του Δήμου και συνεπώς, δεν υπάρχει εννοιολογική αντιστοιχία μεταξύ του σκοπού της πίστωσης που ενεγράφη στον προϋπολογισμό του Δήμου και της δαπάνης που τελικά πραγματοποιήθηκε και γ) η σχετική πίστωση δεν διατέθηκε με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου,  ήτοι του Δ.Σ.  του Δ. Κυπαρισσίας, αλλά με απόφαση της Δ.Ε. του ίδιου Δήμου, κατά παράβαση των οριζομένων στη διάταξη του.

Με την 109/2010 Πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Μεσσηνίας, επεστράφη αθεώρητο το 568/2010 Χ.Ε., ποσού 6.000 ευρώ  του Δ.  Κυπαρισσίας, που αφορούσε στην καταβολή επιχορήγησης για διοργάνωση εκδήλωσης σε αθλητικό σύλλογο, με την αιτιολογία ότι, κατά παράβαση του άρθρου 202 παρ. 1του Κ.Δ.Κ., δεν προσδιοριζόταν η συγκεκριμένη εκδήλωση ούτε ο προϋπολογισμός αυτής. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

Με τη 43/2010 Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Μεσσηνίας, επεστράφη αθεώρητο το 152/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Γαργαλιάνων, που αφορούσε στην πληρωμή στο δήμαρχο Γαργαλιάνων ως Προέδρου της δημοτικής επιχείρησης ΔΕΑΓ – ΑΚΜΗ ΑΕ, ποσού που κατέβαλε στην επιχείρηση για ταμειακή της διευκόλυνση, με την αιτιολογία ότι δεν επισυναπτόταν σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΑΓ – ΑΚΜΗ ΑΕ για την έγκριση της δαπάνης και δεν είχε καταβληθεί χαρτόσημο 3%. Το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα δεν επανυποβλήθηκε.

Με την 137/2010 Πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.  Μεσσηνίας, επεστράφη αθεώρητο το 465/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.765,00, του Δ. Φιλιατρών, που αφορούσε στην πληρωμή για εργασίες κατεδάφισης επικίνδυνων κτισμάτων, με την αιτιολογία ότι η δαπάνη βαρύνει τους ιδιοκτήτες των επικίνδυνων κτισμάτων. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

Με την 355/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 30/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 324.275,05, του Δ. Κυπαρισσίας, που αφορούσε στην εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή Δικτύου ομβρίων», με την αιτιολογία ότι η αξίωση της φερόμενης ως δικαιούχου του επίμαχου χρηματικού εντάλματος αναδόχου εταιρείας, ενόψει της εκδοθείσας 56/2010  διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας σε βάρος του Δήμου, δυνάμει της οποίας η ανάδοχος εταιρία προέβη σε κατάσχεση στα χέρια της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Τ.Ε.), ως τρίτης, χρηματικού ποσού που υπήρχε στον λογαριασμό του Δήμου Κυπαρισσίας, είχε ήδη αποσβεσθεί κατά το χρόνο θεώρησης του ανωτέρω Χ.Ε. από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελ.Σ.. 

Με την 286/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 154/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 58.595,29, του Δ. Κυπαρισσίας, που αφορούσε στην εξόφληση του 4ου λογαριασμού του έργου «Εργασίες βελτίωσης εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Κυπαρισσίας», με την αιτιολογία ότι μη νομίμως συνήφθη η από 3.11.2008 1η συμπληρωματική σύμβαση του ανωτέρω έργου, καθόσον δεν προέκυπτε η συνδρομή απρόβλεπτων περιστάσεων, που απαιτείται από τις διατάξεις των άρθρων.

Με την 280/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 126/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 11.581,33, του Δ. Κυπαρισσίας, που αφορούσε στην πληρωμή του 3ου λογαριασμού του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Πλατείας Δ.Δ.  Σπηλιάς», με την αιτιολογία ότι μη νομίμως συνήφθη η από 27.7.2007 1η συμπληρωματική σύμβαση του ανωτέρω έργου, καθόσον: α) δεν προέκυπτε η συνδρομή απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως απαιτείται από τις διατάξεις των άρθρων.

Περαιτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη ήταν μη νόμιμη και κατά το μέρος αυτής που αφορά σε πληρωμή δαπάνης αναθεώρησης τόσο των Γ΄ και Δ΄ τριμήνων έτους 2006, όσο και του Γ΄ τριμήνου έτους 2007, καθόσον δεν προσδιορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας, με την οποία χορηγήθηκε παράταση, ο υπαίτιος της επιμήκυνσης του χρόνου περαίωσης του έργου, ενώ κατά τα λοιπά και ειδικά όσον αφορά τις εργασίες που εκτελέστηκαν κατά το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2007  και αποτελούν τις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης, δεν προκύπτει ότι είχε χορηγηθεί η οποιαδήποτε παράταση ούτε προσδιορίστηκε ο υπαίτιος για την καθυστέρηση. 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

 

Με την 114/2010 Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Μεσσηνίας επεστράφησαν αθεώρητα τα 470  και 471/2010  Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 11.531,25,  του Δ. Πύλου,  που αφορούσαν στη μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό αλσυλλίου του Δήμου το πρώτο και αντιπυρικών ζωνών 261 απορριματοδεκτών τοπικών διαμερισμάτων το δεύτερο, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως ανατέθηκε απευθείας, αφού το σύνολο των μισθώσεων μηχανημάτων του Δήμου ήταν προϋπολογισμού ευρώ 33.128,84 και ως εκ τούτου για τη μίσθωση αυτή έπρεπε να διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.

Με την 164/201 Πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Ηλιούπολης επεστράφη αθεώρητο το 1663/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 82.992,74, του Δ. Βούλας, που αφορούσε στην εξόφληση του 2ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμων στο Δ. Βούλας και ανάπλαση πρασίνου», με την αιτιολογία ότι, μέρος της δαπάνης αφορούσε στην εκτέλεση αυξημένων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, οι οποίες καλύπτονταν από το κονδύλι των απρόβλεπτων, κατά παράβαση της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ. 116, Α΄). Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε: 383, 384 και 399/2010 Χ.Ε., συνολικού  ποσού ευρώ 36.660, του Δ. Κορώνης, τα οποία αντικαταστάθηκαν από τα 522, 523 και 530/2010 όμοια και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά 1.631,84 ευρώ το καθένα και συνολικά κατά 4.895,52  ευρώ (πράξεις 91 και 105/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Συν. στο Ν. Μεσσηνίας).  

 

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Με την 272/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 182-190/2010 Χ.Ε, συνολικού ποσού ευρώ 9.021, του Δ. Πελλάνας, που αφορούσαν στην καταβολή εξόδων κίνησης σε προέδρους Τοπικών Συμβουλίων για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις Δ.Σ., με την αιτιολογία ότι δεν είχαν προσκομιστεί τα σχετικά πρακτικά συνεδριάσεων από τα οποία να προέκυπτε η συμμετοχή τους σ΄ αυτές, καθόσον τα έξοδα κίνησης,  καταβάλλονται στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων μόνο για τη μετάβασή τους στην έδρα του οικείου Δήμου και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., στις οποίες έχουν κληθεί, και όχι για την κάλυψη των μηνιαίων εξόδων μετακίνησής τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους γενικά. 

Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα χρηματικά εντάλματα: 1) 466 και 467/2010, συνολικού ποσού ευρώ 22.893,75,  του Δ.  Κυπαρισσίας, 1148/2010, ποσού ευρώ 12.674,64, του Δ. Μεσσήνης, 2404 και 2405/2010, συνολικού ποσού ευρώ 6.786,12, του Δ.  Καλαμάτας, 11.840,01 του Δ. Νέστορος, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε 478 - 486/2010, συνολικού ποσού ευρώ 9.559,71 του Δ. Κορώνης, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν 14) 2326/2010, ποσού ευρώ 3.136,98  και 1864/2010, ποσού ευρώ 2.841,48, του Δ. Καλαμάτας, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν.