Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020 12:28

Προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων από τον Δήμο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων από τον Δήμο Καλαμάτας

Την προμήθεια 4 απορριμματοφόρων, προϋπολογισμού 731.000 ευρώ, δημοπρατεί ο Δήμος Καλαμάτας.

Ο διαγωνισμός διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η υποβολή προσφορών ξεκίνησε χθες, ενώ η ημερομηνία λήξης παραλαβής τους ορίστηκε στις 28 Ιανουαρίου.
Πρόκειται για ένα απορριμματοφόρο όχημα τύπου μύλου χωρητικότητας 10 κυβικών μέτρων, με τιμή 125.000 ευρώ, ένα απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων με γερανό υπόγειων κάδων, με τιμή 175.000 ευρώ και δύο απορριμματοφόρα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων, με τιμή 145.000 ευρώ το καθένα.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από επιχορήγηση του προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ” με το ποσό των 660.000 ευρώ και από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας με το ποσό των 71.600 ευρώ.
Ο χρόνος παράδοσης των απορριμματοφόρων είναι εντός 6μήνου.


NEWSLETTER