Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 20:56

“Μπλόκο” σε διαγωνισμό του Δήμου Τριφυλίας

Γράφτηκε από την
“Μπλόκο” σε διαγωνισμό του Δήμου Τριφυλίας

Ένας ακόμη διαγωνισμός του Δήμου Τριφυλίας «μπλοκάρεται» από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, μετά από προσφυγή οικονομικού φορέα, η οποία και έγινε δεκτή.

Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης «Καπετάν Τέλλος Άγρας» και αφορούσε την προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενών ύδρευσης για την κάλυψη αναγκών του συνδέσμου.
Μάλιστα το Διοικητικό Συμβούλιο του συνδέσμου με απόφασή του στις 17 Δεκεμβρίου είχε αποφασίσει την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας μετά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Όπως αναφέρεται, στην τότε συζήτηση του θέματος στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου είχε κατατεθεί προδικαστική προσφυγή κατά των όρων 2.2.6 (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα), 2.2.9.2 Β4 (αποδεικτικά μέσα) και άρθρου 11 του
παραρτήματος Ι της διακήρυξης.
Η εξέταση της προδικαστικής προσφυγής στο 7ο Κλιμάκιο συζητήθηκε στις 15 Ιανουαρίου και όπως αναφέρεται εν κατακλείδι: «Δέχεται την προδικαστική προσφυγή. Ακυρώνει την προσβαλλόμενη κατά το σκεπτικό».


NEWSLETTER