Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021 09:09

Τέσσερις προσφορές για πολεοδόμηση Ανατολικής Παραλίας

Γράφτηκε από την
Τέσσερις προσφορές για πολεοδόμηση Ανατολικής Παραλίας

 

Τέσσερις προσφορές κατατέθηκαν για την πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας στο Δήμο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το δήμο, έγινε ένα ακόμα βήμα χθες, καθώς η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων “Δικαιολογητικά συμμετοχής” και “Τεχνική προσφορά” των 4 υποβληθεισών προσφορών.

Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών. Ακολούθως, συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και αξιολόγησης και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή (Οικονομική Επιτροπή), προς έγκριση. Η διαδικασία, σύμφωνα με το νόμο, προβλέπει στη συνέχεια την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, την κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους προσφέροντες, ενώ μετέπειτα, σε διακριτό στάδιο, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για την εκπόνηση της αποτύπωσης - κτηματογράφησης, πολεοδόμησης, πράξης εφαρμογής, γεωλογικής μελέτης, οριοθέτησης ρεμάτων, περιβαλλοντικής μελέτης περιοχής επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου Ανατολικής Παραλίας, με προεκτιμώμενη αμοιβή 483.804,47 ευρώ με ΦΠΑ.

Η περιοχή μελέτης οριοθετείται βόρεια από την επέκταση της οδού Κρήτης, το ρυμοτομικό σχέδιο εργατικών κατοικιών, την οδό Λακωνικής, ανατολικά το όριο της υπό έγκρισης πολεοδομικής μελέτης Παραλίας Βέργας, νότια την οδό Ναυαρίνου και δυτικά την οδό Π. Καρακούση και το ρυμοτομικό σχέδιο Καλαμάτας.

Η περιοχή, όπως περιγράφεται στο φάκελο του διαγωνισμού, “έχει έκταση 445 στρέμματα. Στην επιφάνεια αυτή δεν περιλαμβάνονται οι ξενοδοχειακές μονάδες "Horizon Blu" και "Elite". Η εξαίρεση αυτή γίνεται για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης των ξενοδοχειακών μονάδων με τις πολεοδομικές μελέτες των περιοχών της Παραλίας Βέργας και Μικράς Μαντίνειας. Από τα 445 στρέμματα ένα μεγάλο τμήμα 350 στρεμμάτων βρίσκεται σε περιοχή που υπάρχει σε λειτουργία κτηματολόγιο. Αξιοποιώντας τα στοιχεία του κτηματολογίου προκύπτει ότι εντός της έκτασης των 350 στρεμμάτων έχουμε μια επιφάνεια περίπου 25 στρεμμάτων με χαρακτηρισμό ΕΚ (Ειδικό ΚΑΕΚ) που παραπέμπουν σε υφιστάμενους κοινόχρηστους χώρους. Πρόκειται για τμήματα των οδών Ναυαρίνου, Λακωνικής, Π. Καρακούση, μικρότερων οδών εκτός σχεδίου και τμήματα ρεμάτων. Η επέκταση της οδού Κρήτης εκτιμάται ότι θα καταλάβει μια έκταση 21 στρεμμάτων.

Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι για την ανάπτυξη της Καλαμάτας, καθώς περιλαμβάνει το τελευταίο τμήμα του ανατολικού παραλιακού μετώπου της πόλης που δεν έχει ακόμα οργανωθεί πολεοδομικά. Η ολοκλήρωση της χάραξης και διάνοιξης της οδού Κρήτης θα δώσει τη δυνατότητα της αποσυμφόρησης της παραλιακής οδού Ναυαρίνου (ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες) και της ενίσχυσης και επέκτασης των χρήσεων αναψυχής, αθλητισμού και τουρισμού στο παραλιακό μέτωπο”.


NEWSLETTER