Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021 07:49

Αναθεώρηση του σχεδίου πόλης της Κορώνης

Γράφτηκε από τον
Αναθεώρηση του σχεδίου πόλης της Κορώνης

Την αναθεώρηση του σχεδίου πόλης της Κορώνης προωθεί και αναμένεται να υλοποιήσει ο Δήμος Πύλου – Νέστορος.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στην Κορώνη, τα οποία ταλαιπωρούν ιδιοκτήτες ακινήτων για την έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά και το δήμο για την υλοποίηση έργων υποδομής.
Στην τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του δήμου ενέκρινε τα πρώτα πρακτικά των επιτροπών διαγωνισμών για την ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών για τη μελέτη αναθεώρηση σχεδίου πόλης Κορώνης και την τοπογραφική αποτύπωση του οικισμού.

Στην τεχνική περιγραφή για τη μελέτη αναθεώρησης του σχεδίου επισημαίνεται ότι “η περιοχή μελέτης αφορά έκταση 105,90 στρεμμάτων. Ο οικισμός προϋφίσταται του 1923. Το ρυμοτομικό σχέδιο Κορώνης θεσμοθετήθηκε με το από 3-4-1889 Βασιλικό Διάταγμα, ενώ με την υπ’ αριθμ. Τ.Υ. 8385/5208/25-8-1977 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 497 Δ’/26-11-77) καθορίστηκε το κεντρικό τμήμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού. Εντός του οικισμού οι κυρίαρχες χρήσεις των κτηρίων είναι η κατοικία και οι τουριστικές υποδομές”.

Οσον αφορά τα σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή του σχεδίου που θα λυθούν με την αναθεώρηση, σημειώνεται: “Παρότι το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης έχει σεβαστεί τις ιδιαιτερότητες του δομημένου χώρου, λόγω της παλαιότητάς του έχουν προκύψει σημαντικά προβλήματα ως προς την εφαρμογή του. Συγκεκριμένα, σε πολλές περιπτώσεις η υπηρεσία αδυνατεί να προβεί στη θεώρηση των ρυμοτομικών γραμμών, καθώς παρατηρούνται: Ασυμφωνίες στην ταύτιση σταθερών σημείων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με την πραγματική τους θέση και μεγάλες αποκλίσεις στις αποστάσεις των χαράξεων από σταθερά σημεία μεταξύ του σχεδίου και των πραγματικών μετρήσεων. Κατά συνέπεια, η υπηρεσία αδυνατεί να εγκρίνει ασφαλώς και να εφαρμόσει το σχέδιο πόλης με αποτέλεσμα τόσο οι λοιπές υπηρεσίες του δήμου να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής, όσο και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είτε να δεσμεύονται από παράλογες ρυμοτομήσεις είτε να αδυνατούν να προβούν σε έκδοση οικοδομικής άδειας”.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλου - Νέστορος, για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων και για να αποφύγει τις αποσπασματικές σημειακές τροποποιήσεις κάθε φορά που θα ανακύπτει αντίστοιχο αίτημα, κρίνει απαραίτητο να προβεί στην αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, “έτσι ώστε το τελευταίο να προσαρμοστεί στην υπάρχουσα κατάσταση και να διευθετηθούν οι ασυμφωνίες που παρατηρούνται. Η σύνταξη της μελέτης θα πρέπει να γίνει με ψηφιακές και λοιπές σύγχρονες μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους του σχεδιασμού, των μεγάλων αναγκών της πόλης, του υπό κατάρτιση Εθνικού Κτηματολογίου και οπωσδήποτε της σημερινής διαμορφωθείσας κατάστασης των ιδιοκτησιών και των έργων υποδομής. Αυτό θα συμβάλλει αποφασιστικά στη γρήγορη υλοποίηση των σχεδίων”/

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι “στόχοι της μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου είναι: Η προσαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου στην υφιστάμενη κατάσταση που παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις και καθίσταται ανεφάρμοστο σε μεγάλο βαθμό. Η προσαρμογή στις κατευθύνσεις του ΣΧΟΟΑΠ ως προς τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης. Η ενδυνάμωση - αναβάθμιση του οικισμού με την αναγκαία γη για κοινωνικό εξοπλισμό - πολιτιστικές λειτουργίες, κοινόχρηστους χώρους - πράσινο και δίκτυα υποδομής. Η αναγνώριση των στοιχείων ιστορικής μνήμης και η ενσωμάτωσής της στον οικιστικό ιστό. Η ανάδειξη - αναζωογόνηση της αισθητικής και της λειτουργίας του δημόσιου χώρου. Η επαύξηση των κεντρικών λειτουργιών και του πρασίνου. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας και η πρόβλεψη πεζοδρόμων και χώρων στάθμευσης”.

Η μελέτη αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Κορώνης, ως πολεοδομική μελέτη, θα
εκπονηθεί σε δύο στάδια: Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, την αξιολόγηση των πολεοδομικών δεδομένων, τη διάγνωση των προβλημάτων, των προοπτικών και των τάσεων και τη διατύπωση της κατ' αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρυμοτομίας στην περιοχή παρέμβασης.

Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η λεπτομερής επεξεργασία του ρυμοτομικού σχεδίου και η οριστική μελέτη με βάση την πρόταση που θα προκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η οριστική μελέτη συνοδεύεται από διατιθέμενο ισοζύγιο κοινωνικής γης (αναλυτικός υπολογισμός ρυμοτομίας, υποχρεώσεων ιδιοκτησίας σε εισφορές γης, κοινοχρήστων και κοινωφελών στην ενότητα σύμφωνα με τη νομοθεσία) και σύγκριση του ισοζυγίου με τις ανάγκες σε γη για κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς χρήσεις.

Η συνολική προθεσμία από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης του συνόλου των παραδοτέων της μελέτης ορίζεται σε 18 μήνες. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε 10 μήνες.

Γ.Σ.


NEWSLETTER