Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021 19:30

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην καθαριότητα του Δήμου Τριφυλίας

Γράφτηκε από την
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην καθαριότητα του Δήμου Τριφυλίας

Τον προγραμματισμό πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καλείται να κάνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τρίτη 26 του μηνός με τηλεδιάσκεψη στη 1 το μεσημέρι.


Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της σύμβασης κι έως την 5η-7-2021, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση του κορονοϊού.
Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020. Έγκριση των Πρακτικών που αφορούν την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, καθώς και την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για την ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας» και ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων των οικονομικών προσφορών. Έγκριση της αριθ. 1/2021 Μελέτης του έργου «Ανάπλαση οδών και πεζοδρομίων (ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου Τριφυλίας)». Έγκριση των Πρακτικών που αφορούν την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» στο πλαίσιο διενέργειας της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια «Προμήθεια ασφαλτικών υλικών συντήρησης – επισκευής οδών (νέα προμήθεια)».
Λήψη απόφασης επί αιτήματος πολίτη, σχετικά με αποζημίωσή για τραυματισμό που υπέστη ύστερα από πτώση, λόγω ανύψωσης τσιμεντοπλακών σε πεζοδρόμιο της Δ.Ε. Φιλιατρών.


NEWSLETTER