Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021 13:10

Τριφυλία: Ακυρώθηκε η διαδικασία προμήθειας δεξαμενών ύδρευσης

Γράφτηκε από την
Τριφυλία: Ακυρώθηκε η διαδικασία προμήθειας δεξαμενών ύδρευσης


Ακυρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας δεξαμενών ύδρευσης για την κάλυψη αναγκών του Συνδέσμου Ύδρευσης «Καπεταν Τέλος Άγρας», με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε χθες μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, επί προσφυγής που είχε γίνει κατά
κατά των όρων 2.2.6 (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα), 2.2.9.2 Β4 (Αποδεικτικά μέσα) και άρθρου 11 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.
Έτσι η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε: Την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την υπ. Αρ 90/2021 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)/7ου Κλιμακίου. Την εκ νέου ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για την ανωτέρω προμήθεια, με διαφορετικούς όρους διακήρυξης.


NEWSLETTER