Κυριακή, 16 Μαϊος 2021 13:04

Τέσσερις εργάτες πυροπροστασίας στον Δήμο Τρίφυλίας

Γράφτηκε από την
Τέσσερις εργάτες πυροπροστασίας στον Δήμο Τρίφυλίας

Τέσσερις εργάτες πυροπροστασίας ΥΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τεσσάρων μηνών, θα προσλάβει ο Δήμος Τριφυλίας με σκοπό να καλύψει κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες πυρασφάλειας-πυροπροστασίας.

Η πρόσληψη θα γίνει για το χρονικό διάστημα από 1-6-2021 έως και 30-9-2021 και δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/08.10.1997).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και συγκεκριμένα στο e-mail: dimtrifylias@gmail.com

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 17-5-2021 και λήγει την 20-05-2021 και ώρα 23.59. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στην ιστοσελίδα του δήμου στη διεύθυνση https://www.dimostrifylias.gr. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27613 60702, 27613 60703, 27613 60722.

 


NEWSLETTER