Κυριακή, 06 Ιουνίου 2021 12:05

Σφράγισαν με τσιμεντένια μπλοκ κάθετους δρόμους σε Αϊ-Γιαννάκη και Ελαία

Σφράγισαν με τσιμεντένια μπλοκ κάθετους δρόμους σε Αϊ-Γιαννάκη και Ελαία

Σφραγίστηκαν χθες με τσιμεντένια μπλοκ οι πέντε κάθετοι δρόμοι που καταλήγουν στη θάλασσα μεταξύ Αϊ-Γιαννάκη και Ελαίας, στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνου Χατζηδάκη.

Η σχετική απόφαση, που έχει παρθεί από τον Ιούλιο του 2020, αφορά τη λήψη μέτρων πρόληψης περιβαλλοντικής ζημιάς εξαιτίας διάνοιξης και κατασκευής πέντε δρόμων προς τον αιγιαλό, μεταξύ των οικισμών Αϊ-Γιαννάκη και Ελαίας του Δήμου Τριφυλίας, εντός περιοχής ενταγμένης στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000.

Στην απόφαση μεταξύ άλλων (αφού γίνεται και αναφορά σε σχετικές αποφάσεις υπηρεσιών) αναφέρεται:

«Ι. Διαπίστωση πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας- υπεύθυνος φορέας εκμετάλλευσης - αρμόδια αρχή

Με τις σχετικές αποφάσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, διαπιστώθηκε η πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας εξαιτίας της διάνοιξης και κατασκευής πέντε δρόμων κάθετων προς τον αιγιαλό, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2011 και τον Απρίλιο του 2012 μεταξύ των οικισμών Αϊ-Γιαννάκη και Ελαίας του Δήμου Τριφυλίας του νομού Μεσσηνίας. Με τις ίδιες αποφάσεις προσδιορίστηκε ως υπεύθυνος Φορέας εκμετάλλευσης, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ΠΔ 148/2009, η εταιρεία “Νέος Κότινος Ακίνητα ΑΕ”, με έδρα το Μαρούσι Αττικής.

Η περιοχή είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000 με την ονομασία “Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι-Κυπαρισσία)” και τον κωδικό GR2550005 και προστατεύεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προστασία και διαχείριση της περιοχής αυτής περιήλθε με το άρθρο 2 του ν.4519/2018 στην αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου, που αποτελεί δημόσια αρχή κατά την έννοια της παρ. 1.α. του Άρθρου 6 του Π.Δ. 148/2009. Επιπλέον, η διάνοιξη των πέντε δρόμων επηρεάζει δυσμενώς τη θαλάσσια χελώνα

caretta caretta που αποτελεί προστατευόμενο είδος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Κατά συνέπεια η αρμόδια αρχή για την αντιμετώπισή της διαπιστωθείσας καθώς και της επικείμενης απειλής ζημίας είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη του Π.Δ. 148/2009.

ΙΙ. Λήψη μέτρων πρόληψης περαιτέρω περιβαλλοντικής ζημίας.

Μετά από αυτοψία του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδοςτου ΥΠΕΝ διαπιστώθηκε ότι οι πέντε δρόμοι εξακολουθούν να υφίστανται και να επιτρέπουν τη διέλευση οχημάτων προς τις αμμοθίνες και τον αιγιαλό, προκαλώντας κίνδυνο πρόκλησης περαιτέρω περιβαλλοντικής ζημίας στον οικότοπο των αμμοθινών και στο προστατευόμενο είδος.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως αρμόδια αρχή αναλαμβάνει τη λήψη μέτρων πρόληψης για την αποτροπή πρόκλησης περαιτέρω περιβαλλοντικής ζημίας, κατ’ εφαρμογή της

παραγράφου 2.δ. του άρθρου 8 του Π.Δ. 148/2009. Τα ανωτέρω μέτρα λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή εις βάρος του υπεύθυνου Φορέα εκμετάλλευσης, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που παρήλθε

άπρακτο από την έκδοση Απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Τα ληπτέα μέτρα πρόληψης ορίζονται ως εξής:

  1. Αποκλεισμός της πρόσβασης τροχοφόρων προς τους πέντε δρόμους που αναφέρονται στις  Αποφάσεις, με την τοποθέτηση ογκολίθων ή μπλοκ τσιμέντου στην αρχή εκάστου δρόμου. Τα μέτρα πρόληψης καθορίσθηκαν λαμβάνοντας υπόψιν κατ΄αναλογία και τα κριτήρια που προβλέπονται στην

παρ. 1.3 του Παραρτήματος ΙΙ του Άρθρου 21, σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 8 του Π.Δ. 148/2009.

Για την υλοποίηση των μέτρων πρόληψης υπεύθυνο ορίζεται το ΣΥΓΑΠΕΖ. Οι αναγκαίες δαπάνες θα καλυφθούν από πόρους του Πράσινου Ταμείου.

ΙΙΙ. Συνεργασία και Συνδρομή άλλων δημοσίων αρχών για την υλοποίηση των μέτρων Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας και η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου παρακαλούνται να συνδράμουν το ΣΥΓΑΠΕΖ κατά την υλοποίηση των μέτρων πρόληψης, εφόσον αυτό

απαιτηθεί.

Το Δασαρχείο Κυπαρισσίας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας παρακαλούνται να συνεργαστούν με το ΣΥΓΑΠΕΖ για την υλοποίηση των μέτρων με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

  1. Παρακολούθηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των μέτρων

Μετά την υλοποίηση των μέτρων πρόληψης, θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους και ενδέχεται να οριστούν πρόσθετα μέτρα. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των μέτρων

ορίζεται υπεύθυνος επικουρικά προς το ΣΥΓΑΠΕΖ και ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου».

Κ.Μπ.