Πέμπτη, 08 Ιουλίου 2021 21:34

Ακύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Ακύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας

 

Μία ακόμη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας ακυρώνεται από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, μετά από προσφυγή που έγινε σε αυτήν από οικονομικό φορέα που συμμετείχε σε διαγωνισμό του δήμου.

Από το 1ο Κλιμάκιο της Α.Ε.Π.Π. μετά από εξέταση όλων των δεδομένων γίνεται δεκτή η προσφυγή της εταιρείας «Λεωνίδας Σιώρης κ. Σία Ε.Ε.» κατά του Δήμου Τριφυλίας που αιτήθηκε την ακύρωση της 85/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στο μέρος που ματαιώνει τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη απόφαση που είχε ληφθεί κατά πλειοψηφία αναφέρεται: «Ματαιώνει τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ασφαλτικών υλικών συντήρησης - επισκευής οδών (νέα προμήθεια)», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης».

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου είχε καταλήξει σε αυτή την απόφαση αφού προηγουμένως είχε αναγκαστεί να συμμορφωθεί με άλλη απόφαση της Α.Ε.Π.Π., που ακύρωνε την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς από άλλον οικονομικό φορέα. Ωστόσο δεν προχώρησε τη διαδικασία με τον δεύτερο σε σειρά οικονομικό φορέα, αλλά ακύρωσε τη διαγωνιστική διαδικασία για λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης.

Μετά την παραπάνω προσφυγή όμως η Α.Ε.Π.Π. ακυρώνει τη συγκεκριμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η προσβαλλόμενη πράξη κρίνεται ακυρωτέα ως μη πληρούσα τις προϋποθέσεις περί ματαίωσης του διαγωνισμού σύμφωνα με τις περιπτώσεις 2. β και δ του άρθρου 106 Ν. 4412/2016».

Κ.Μπ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER