Σάββατο, 04 Σεπτεμβρίου 2021 08:39

Δήμος Τριφυλίας: Ανανέωση θητείας στους αντιδημάρχους

Γράφτηκε από την
Δήμος Τριφυλίας: Ανανέωση θητείας στους αντιδημάρχους

 

Χωρίς καμία αλλαγή έγινε χθες ο ορισμός αντιδημάρχων από το δήμαρχο Τριφυλίας Γιώργο Λεβεντάκη.

Έτσι η θητεία τους ανανεώνεται μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2022. Σύμφωνα με την απόφαση ο δήμαρχος ορίζει:

Τον Αντώνιο Βλάχο, αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας και Τμήματος Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης) και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης: Των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας καθώς και του τμήματος Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης). Της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται µε χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης. Σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του. Προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας. Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας.

Τον Δημήτριο Στριμπάκο, αντιδήμαρχο Διοικητικού, Οικονομικού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης: Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και της υπογραφής όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων που αφορούν στην εν λόγω Υπηρεσία. Της Οργάνωσης υπηρεσιών Δήμου και Επιχειρήσεων. Της  διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που

συνδέονται µε χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης. Σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του. Προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας. Ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας.

Τον Αλέξανδρο Κουτρουμπή, ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Πρασίνου και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης: Της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και συγκεκριμένα: Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο. Την επίβλεψη μελετών, προμηθειών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και Πρασίνου. Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας. Αρμοδιότητες  πρασίνου – σχεδιασμού και εποπτείας. Αρμοδιότητες  συντήρησης πρασίνου. Αρμοδιότητες κοιμητηρίων. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του δήμου. Ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας.

Τον Σωτήριο Μπακούρο, αντιδήμαρχο Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης: Του τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

Τον Νικόλαο Φρούσο, αντιδήμαρχο Παιδείας καιΑθλητισμού και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα την εποπτεία και ευθύνη των διοικητικών

ενοτήτων: του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων. Του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. Του Γραφείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού – Αθλητισμού. Του Γραφείου «Βοήθεια στο Σπίτι». Σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

Τη Μαρία Παναγοπούλου, αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, και της μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης: Του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς της.

Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος Αντώνιος Βλάχος, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του δημάρχου θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο Δημήτριο Στριμπάκο.


NEWSLETTER