Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022 13:13

17 προσλήψεις με 8μηνο στον Δήμο Δυτικής Μάνης

Γράφτηκε από την
17 προσλήψεις με 8μηνο στον Δήμο Δυτικής Μάνης

 

Την πρόσληψη 17 ατόμων για 8 μήνες ζητεί ο Δήμος Δυτικής Μάνης με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής, καθορίζοντας το αίτημά του για τον προγραµµατισµό προσλήψεων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου ή σύµβαση µίσθωσης έργου για το 2022.

Ειδικότερα, ο δήμος ζητεί:

1) Εναν τεχνίτη υδραυλικό ∆.Ε. ή ισότιµη Τ.Ε. και 2 εργάτες βοηθούς υδραυλικού Υ.Ε. στην υπηρεσία Υδρευσης. Οπως επισημαίνεται, “στην υπηρεσία υπάρχει επιτακτική ανάγκη πρόσληψης εποχικού προσωπικού, προκειµένου ο ∆ήµος ∆υτικής Μάνης να αντιµετωπίσει τα καθηµερινά προβλήµατα που παρουσιάζονται στον τοµέα της ύδρευσης, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει στον φορέα µας µόνιµος, Ι∆ΑΧ ή Ι∆ΟΧ υδραυλικός. Επίσης, τη δεδοµένη χρονική στιγµή δεν υπάρχουν εργάτες που θα συνδράµουν τον υδραυλικό στις απαραίτητες καθηµερινές βοηθητικές εργασίες που απαιτούνται στον τοµέα της ύδρευσης”.

2) ∆ύο οδηγούς αυτοκινήτων ∆Ε και 3 εργάτες καθαριότητας. “Οι ανάγκες του δήµου µας είναι µεγάλες και δεν µπορεί να αντεπεξέλθει µε το υπάρχον προσωπικό” αναφέρεται χαρακτηριστικά.

3) Εναν χειριστή µηχανήµατος ∆.Ε.

4) Επτά καθαρίστριες σχολικών µονάδων Υ.Ε. Επισημαίνεται ότι “οι καθαρίστριες που υπάρχουν δεν επαρκούν για την κάλυψη των εργασιών στα σχολεία”.

5) Εναν/µία µάγειρα/µαγείρισσα ∆.Ε. “Η µαγείρισσα που ήταν στο ∆ηµοτικό Παιδικό Σταθµό της Κοινότητας Κάµπου συνταξιοδοτήθηκε στις 31-12-2021 και πρέπει να προσλάβουµε για τη σίτιση των παιδιών” αναφέρεται χαρακτηριστικά.


NEWSLETTER