Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022 08:27

Σε τροχιά υλοποίησης η ανασκαφή στην Υπαπαντή

Γράφτηκε από την
Σε τροχιά υλοποίησης η ανασκαφή στην Υπαπαντή

 

Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει το σημαντικό έργο της ανασκαφής των αρχαίων στην πλατεία της Υπαπαντής.

Με απόφασή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ενέκρινε την “εκτέλεση εργασιών της αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής Καλαμάτας, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας”.

Η εκτέλεση του έργου έχει έναρξη την 1η Απριλίου και λήξη την 31η Δεκεμβρίου. Στην απόφαση της υπουργού σημειώνεται:

“1) Το έργο που θα εκτελεστεί αφορά στα εξής: α) Εργασίες αποχωμάτωσης με μηχανικά και χειρωνακτικά μέσα και λοιπές χωματουργικές εργασίες στον προς έρευνα χώρο στη νότια/νοτιοανατολική περιοχή της πλατείας Υπαπαντής στην Καλαμάτα. β) Τοπογραφική, σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των ευρημάτων. γ) Φωτογραμμετρική αποτύπωση των ευρημάτων. δ) Παρακολούθηση και επίβλεψη από την ΕΦΑ μεσσηνίας των εκσκαφικών εργασιών στον χώρο της πλατείας. ε) Εκτέλεση όλων των άλλων αναγκαίων αρχαιολογικών εργασιών (πλύσιμο, καταγραφή, συντήρηση, τακτοποίηση ευρημάτων κλπ.), που συνεπάγεται η ανασκαφή και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται μετά το πέρας αυτής. στ) Οργάνωση του εργοταξίου. ζ) Ανάθεση μελετών για τη διαχείριση/ανάδειξη των αποκαλυφθεισών αρχαιοτήτων. η) Διαχείριση/ανάδειξη των αρχαιοτήτων κατόπιν της έγκρισης των μελετών που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης από τα αρμόδια όργανα του ΥΠ.ΠΟ.Α.

2) Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 182.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 00.6737.18 - προγραμματική σύμβαση μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας».

3) Η εκτέλεση του έργου έχει έναρξη την 1/04/2022 και λήξη την 31/12/2022.

4) με την περαίωση των εργασιών να εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης και η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 6 του Π.Δ. 24/2019 έκθεση απολογισμού του έργου. Τα στοιχεία αυτά να κοινοποιηθούν και στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ”.


NEWSLETTER