Σάββατο, 18 Ιουνίου 2022 21:03

Εγγυητής ο Δήμος Τριφυλίας στο χρέος της ΔΕΥΑΤ στη ΔΕΗ

Γράφτηκε από τον
Εγγυητής ο Δήμος Τριφυλίας στο χρέος της ΔΕΥΑΤ στη ΔΕΗ

 

Ο Δήμος Τριφυλίας θα μπει εγγυητής της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τριφυλίας (ΔΕΥΑΤ) και της ΔΕΗ ΑΕ για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΥΑΤ, όπως αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.

Η απόφαση μπορεί να πάρθηκε ομόφωνα, ωστόσο να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση συμμετείχαν μόνο σύμβουλοι της πλειοψηφίας.

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή εξουσιοδοτεί το δήμαρχο Τριφυλίας Γιώργο Λεβεντάκη να συνυπογράψει τη σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑΤ και ΔΕΗ.

Όπως επισημάνθηκε στη συνεδρίαση: «Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ιδιαίτερα αυξημένο λειτουργικό κόστος από την κατανάλωση  λεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΥΑ Τριφυλίας με το αριθ. πρωτ. 429/9-2-2022 έγγραφό της προς τη ΔΕΗ Α.Ε. ζήτησε όπως υπάρξει ενημέρωση για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου η ΔΕΥΑΤ να ενταχθεί σε διακανονισμό - ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της από τέλη ηλεκτροδότησης, καθώς και τον μέγιστο αριθμό δόσεων που μπορούν να καταβληθούν. Σε απάντησή της η ΔΕΗ Α.Ε. δίνει τη δυνατότητα διακανονισμού της οφειλής με τους παρακάτω δύο τρόπους:

Α) Άμεση καταβολή του 20% της οφειλής και το υπόλοιπο σε 24 ισόποσες έντοκες μηνιαίες δόσεις, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των τρεχόντων λογαριασμών και

Β) διακανονισμός της οφειλής σε 48 ισόποσες έντοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς την καταβολή προκαταβολής, με τριτεγγυητή το δήμο και υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των τρεχόντων λογαριασμών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τριφυλίας (ΔΕΥΑΤ) έλαβε την αριθ. 76/2022 απόφασή του με την οποία ζητά από το Δήμο Τριφυλίας όπως ορισθεί ως εγγυητής σύμφωνα με το Ν.4643/3-12-2019 άρθρο 14, προκειμένου η ΔΕΥΑΤ να προχωρήσει τη διαδικασία ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς την ΔΕΗ Α.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4643/2019- ΦΕΚ193/Α//3-12-2019, οι δήμοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για οποιαδήποτε οφειλή δημιουργείται, από λογαριασμούς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου κλπ. οποιασδήποτε επιχείρησης ΟΤΑ, την οποία οι δήμοι έχουν συστήσει ή συμμετέχουν, κατά το άρθρο 252 του Ν.3463/2006, υποχρεουμένων προς τούτο να προχωρήσουν ως εγγυητές στη σχετική σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ως εκ τούτου, η ΔΕΥΑΤ υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας την αριθ. 76/2022 απόφασή της προκειμένου να ληφθεί απόφαση που θα καθιστά τον Δήμο Τριφυλίας τριτεγγυητή της υλοποίησης της σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΤ και ΔΕΗ Α.Ε.».

Κ.Μπ.


NEWSLETTER