Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023 15:42

Εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός του Δήμου Μεσσήνης

Γράφτηκε από την
Εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός του Δήμου Μεσσήνης

 

Με τις ψήφους των συμβούλων της πλειοψηφίας και των ανεξάρτητων εγκρίθηκε, στην συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οικονομικός απολογισμός-ισολογισμός του Δήμου Μεσσήνης για το 2021, ενώ σύσσωμες οι μειοψηφίες το καταψήφισαν.

Σύμφωνα με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Δημήτρη Τόλια, από τον έλεγχο προέκυψαν τα εξής:

- Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του δήμου που περιλαμβάνονται στην απογραφή έναρξης της 1ης Ιανουαρίου 2011 δεν αποτιμήθηκαν με τις προβλεπόμενες αντικειμενικές αξίες, αλλά με ενδεικτικές. Η διαδικασία προσδιορισμού των προβλεπόμενων αξιών συνεχίζεται προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ενδεικτικές αξίες, με ανάλογη προσαρμογή του κεφαλαίου του δήμου. Από τον έλεγχο δεν αποκτήθηκε εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση της αξίας τους και την επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις.

- Ο λογαριασμός του ενεργητικού ΓII-7 “Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση” συμπεριλαμβάνει και ποσό περίπου 5,3 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά κυρίως έργα υπό εκτέλεση των συνενωμένων δήμων και παραμένει ακίνητο από προηγούμενες χρήσεις. Δεν τέθηκαν υπόψη των ορκωτών λογιστών στοιχεία, σχετικά με το στάδιο ολοκλήρωσης των εν λόγω έργων και την επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις.

- Ο λογαριασμός του ενεργητικού ΓIII-1 “Τίτλοι πάγιας επένδυσης” ποσού περίπου 3,45 εκατ. ευρώ απεικονίζει την αξία κτήσης συμμετοχών στο κεφάλαιο Δημοτικών και Κοινωφελών Επιχειρήσεων και την αξία κτήσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο. Δεν τέθηκαν υπόψη των ορκωτών λογιστών επαρκή στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα αξία τους και κατά συνέπεια στην έκθεση διατηρούνται επιφυλάξεις για την ορθή αποτίμησή τους και για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, καθώς και στα ίδια κεφάλαια του δήμου.

- Ο λογαριασμός του ενεργητικού ΔΙΙ-5 “Χρεώστες διάφοροι” συμπεριλαμβάνει και απαιτήσεις ποσού περίπου 198.000 ευρώ που παραμένουν ανείσπρακτες από προηγούμενες χρήσεις. Ο Δήμος δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για την πιθανή απώλεια από τη μη είσπραξη των ανωτέρω καθυστερούμενων απαιτήσεων, η οποία, κατά την εκτίμηση των λογιστών, θα έπρεπε να ανέρχεται σε ποσό περίπου 198.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, η αξία του ανωτέρω λογαριασμού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό περίπου 198.000 ευρώ.

- Τα αποτελέσματα της χρήσης δεν έχουν επιβαρυνθεί με ποσό περίπου 440.000 ευρώ που αφορά βεβαιωθείσες εντός της κλειόμενης χρήσης οφειλές του δήμου από λογαριασμούς ύδρευσης. Το γεγονός αυτό συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από το Π.Δ. 315/1999, με συνέπεια τα αποτελέσματα της χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό 440.000 ευρώ και ο λογαριασμός του παθητικού ΓΙΙ-1 “Προμηθευτές” ισόποσα μειωμένος.

Ακόμη, στην έκθεση ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής εφιστά την προσοχή για τις εκκρεμείς σημαντικές αγωγές εργαζομένων και λοιπών τρίτων κατά του δήμου, συνολικού ποσού περίπου 1,8 εκατ. ευρώ.

Ν.Κ.

 


NEWSLETTER