Τετάρτη, 31 Μαϊος 2023 21:45

Στη Eurobank τα χρήματα του Δήμου Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον

Την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών τραπεζών προς τον Δήμο Τριφυλίας για την τήρηση των χρηματικών διαθεσίμων και των παρεχομένων Τραπεζικών Υπηρεσιών, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Η τράπεζα που επιλέχθηκε με βάση τις προσφορές που κατατέθηκαν είναι η Eurobank Α.Ε.

Στην σχετική εισήγηση της Επιτροπής τονίζεται: «Η επιτροπή αξιολογώντας και συγκρίνοντας όλες τις προσφορές, εκτιμώντας τόσο το συμφέρον του Δήμου Τριφυλίας, όσο και τη διευκόλυνση πραγματοποίησης των καθημερινών του συναλλαγών, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω: Όλες οι Τράπεζες που κατέθεσαν προσφορές καλύπτουν τις ζητούμενες Τραπεζικές εργασίες και τα ζητούμενα από την πρόσκληση Τραπεζικά προϊόντα.

Με βάση όμως το επιτόκιο καταθέσεων που παρέχουν στα διαθέσιμα του δήμου και τις προσφερόμενες χορηγίες, κρίνεται επικρατέστερη η Τράπεζα Eurοbank Α.Ε.

Η συγκεκριμένη Τράπεζα προσφέρει το καλύτερο επιτόκιο 0,53% στους λογαριασμούς όψεως, σταθερό για τα 2 προσεχή έτη, µε εκτοκισμό µμηνιαίο ή εξαμηνιαίο κατ’ επιλογή του Δήμου και χωρίς έξοδα χαμηλού υπολοίπου κινήσεων. Επίσης προσφέρει τα καλύτερα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων, 2,00% για χρονικό διάστημα 3 μηνών, 2,25% για χρονική διάρκεια 6 μηνών και 2,45% για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Σε περίπτωση επιλογής της Τράπεζας EUROBANK A.E. προτείνεται μηνιαίος εκτοκισμός».

Κ.Μπ.