Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2024 20:26

Στο αυριανό Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας: Επιλογή αναδόχου για έργο αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης

Στο αυριανό Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας: Επιλογή αναδόχου για έργο αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης

 

Για την επιλογή αναδόχου και για να ξεμπλέξει, επιτέλους, το πολύπαθο σημαντικό έργο της γ’ φάσης αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Καλαμάτας, πρόκειται να αποφασίσει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ αύριο Τρίτη, στις 3 το μεσημέρι.

Ειδικότερα, η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος αφορά: Την έγκριση του 4ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου. Τη διαπίστωση της οριστικής επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας “Α.Γ.Τ. Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία”, αναφορικά με τους λόγους αποκλεισμού της περ. στ’ του άρθρου 22.Α.4. της Διακήρυξης, σύμφωνα με την υπ. αρ. 37Α/2024 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Τη μη αποδοχή συνέχισης στη διαγωνιστική διαδικασία του οικονομικού φορέα “Α.Γ.Τ. Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία”, λόγω λήξεως και μη ανανέωσης ισχύος της οικονομικής του προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 5 του Ν. 4412/16. Την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού φορέα “Αλέξανδρος ΑΕ”.

Από τα υπόλοιπα 19 θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, ενδιαφέροντα είναι: Η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για κατασκευή έργων ύδρευσης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας 2024-2025 Δ.Ε. Άριος. Η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για κατασκευή έργων ύδρευσης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας 2024-2025 Δ.Ε. Αρφαρών.  Η ανόρυξη και δοκιμαστική άντληση γεωτρήσεων στη Δ.Ε. Αρφαρών με την διαδικασία της έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας. Η ανόρυξη και δοκιμαστική άντληση γεωτρήσεων στη Δ.Ε. Άριος με την διαδικασία της έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας. Η γεωλογική και γεωφυσική έρευνα και γεωλογική και γεωφυσική μελέτη για την κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης στην Κοινότητα Αγίου Φλώρου. Η 2η τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΚ και Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση έργων ύδρευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου του δήμου. Η 2η τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΚ και Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές εκτός σχεδίου του δήμου.