Τρίτη, 02 Ιουλίου 2024 18:34

Πρόσληψη εργατών δασοπροστασίας στον Δήμο Τριφυλίας

Πρόσληψη εργατών δασοπροστασίας στον Δήμο Τριφυλίας

Στην πρόσληψη προσωπικού 4 ατόμων κλάδου ΥΕ Δασεργατών/ειδικότητας ΥΕ Εργατών δασοπροστασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα προβεί ο Δήμος Τριφυλίας.

Η πρόσληψη θα γίνει για χρονικό διάστημα 4 μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31 Οκτωβρίου, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας του Δήμου Τριφυλίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail:dimtrifylias@gmail.com από 2/7 έως και 7/7, ώρα 23:59 είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στα γραφεία της υπηρεσίας, στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού (τηλ. 27613 60703 και 27613 60722) από 2/7 έως και 7/7 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Δήμος Τριφυλίας, Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία, ΤΚ 24500.
Κ.Μπ.