Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024 19:45

Προσλήψεις για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μεσσήνης

Προσλήψεις για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μεσσήνης

Τέσσερα άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Μεσσήνης για τη συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά.

Πρόκειται για έναν ΠΕ ψυχολόγο, δύο ΠΕ ή ΤΕ κοινωνικούς λειτουργούς και έναν ΥΕ διαμεσολαβητή. Η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του υποέργου της συγκεκριμένης κοινωνικής δομής, που υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Πελοπόννησος 2021 - 2027”.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεσσήνης, Π. Πτωχού, Μεσσήνη, Τ.Κ. 24200, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κ. Πετροπούλου Δήμητρας, τηλέφωνο επικοινωνίας 27223 60111 - 178.