Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 17:44

1,8 εκ ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το ΕΤΠΑ

Γράφτηκε από την
1,8 εκ ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το ΕΤΠΑ

Πίστωση 1.875.000 ευρώ θα διατεθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας, για το οποίο δημοσιοποιήθηκε η σχετική πρόσκληση.

Το πρόγραμμα αφορά, ειδικότερα, την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στόχος της δράσης είναι η αύξηση των τομέων και κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια και η συμβολή στον εθνικό στόχο για την αύξηση του ερευνητικού έργου και την παραγωγή αποτελεσμάτων για εφαρμογή, σε τομείς γνώσης και επιχειρηματικότητας, καθώς και η αύξηση των νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση.

Οι υποδομές που προβλέπεται να ενισχυθούν από την εν λόγω δράση αφορούν αποκλειστικά ερευνητικούς οργανισμούς (Οργανισμούς Ερευνας και Διάδοσης Γνώσεων) που θα αναπτύξουν την ερευνητική τους δραστηριότητα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης αυτής μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί φορείς, α) διαφορετικά τμήματα σχολής του ίδιου ΑΕΙ (πανεπιστήμια, ΤΕΙ), β) διαφορετικά ινστιτούτα του ίδιου ερευνητικού κέντρου, καθώς και γ) διαφορετικά εργαστήρια του ίδιου τμήματος ΑΕΙ ή ινστιτούτου, εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τμήματος ή του ινστιτούτου.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των προς υποβολή πράξεων ορίζεται το ποσό των 50.000 ευρώ και ως μέγιστος τα 400.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων -μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://logon.ops.gr/- λήγει στις 14 Μαρτίου 2020.


NEWSLETTER