Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2020 09:06

Αίτημα Νίκα για διαχείριση του διφασικού ελαιοπυρήνα

Γράφτηκε από την
Αίτημα Νίκα για διαχείριση του διφασικού ελαιοπυρήνα

Να υπάρξει δυνατότητα διάθεσης του διφασικού ελαιοπυρήνα για υδρολίπανση σε ελαιώνες και άλλες δενδροκαλλιέργειες, όπως προβλέπεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ζητεί ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, με έγγραφό του προς τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νίκο Ταγαρά.
Στο έγγραφο του περιφερειάρχη σημειώνεται, ειδικότερα:
“Στο πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιουργείων εντός της διοικητικής περιοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τονίζεται ότι διαπιστώνεται η ανάγκη εναλλακτικής διαχείρισης του διφασικού ελαιοπυρήνα.
Πιο συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. οικ. 127402/1487/Φ15/16 (ΦΕΚ 3924 Β/7-12-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας στην άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στη Β’ κατηγορία του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011», προβλέπονται τα κάτωθι:
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 “Ε3-2 Ειδικά για τα ελαιουργεία: Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας μετά από προεπεξεργασία που περιλαμβάνει λιποσυλλογή και καθίζηση ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία, διατίθενται για υδρολίπανση ελαιώνων, με μέγιστο όγκο ετήσιας εφαρμογής τα 8 κυβικά μέτρα ανά στρέμμα και για υδρολίπανση λοιπών δενδροκαλλιεργειών, µε μέγιστο όγκο ετήσιας εφαρμογής τα 8 κυβικά μέτρα ανά στρέμμα, σύμφωνα με το μέρος Β’ του παραρτήματος ΙΙ».”
Β. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 “Οι ελαιοπυρήνες διατίθενται σε πυρηνελαιουργεία, ή οδηγούνται για περαιτέρω διαχείριση σε νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία”.
Στην παρούσα φάση έχει καταστεί άμεση η ανάγκη δυνατότητας διάθεσης του διφασικού ελαιοπυρήνα για υδρολίπανση ελαιώνων και λοιπών δενδροκαλλιεργειών, κατόπιν συγκεκριμένης προεπεξεργασίας που αρμοδίως θα καθοριστεί από το υπουργείο σας.
Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας στο παρόν αίτημά μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίλυση του θέματος που αναφέρεται, θα συμβάλει τα μέγιστα στις διαδικασίες διαχείρισης του ελαιοπυρήνα και στον περιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κατά τη διαδικασία ξήρανσης”.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER