Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2020 20:34

Παρέμβαση Νίκα για διάθεση διφασικού ελαιοπυρήνα

Γράφτηκε από την
Παρέμβαση Νίκα για διάθεση διφασικού ελαιοπυρήνα

Αίτημα για τη σύνταξη εγκυκλίου αναφορικά με τη δυνατότητα διάθεσης του διφασικού ελαιοπυρήνα για υδρολίπανση σε δενδροκαλλιέργειες -σύμφωνα με το ήδη υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο- εκφράζει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, με έγγραφό του προς τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Νίκο Ταγαρά.

Στο έγγραφο του περιφερειάρχη σημειώνεται, ειδικότερα:
«Στο πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιουργείων εντός της διοικητικής περιοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τονίζεται ότι διαπιστώνεται η ανάγκη εναλλακτικής διαχείρισης του διφασικού ελαιοπυρήνα.
Πιο συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. οικ. 127402/1487/Φ15/16 (ΦΕΚ 3924 Β/7-12-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας στην Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν. 4014/2011”, προβλέπονται τα κάτωθι:
Α. Σύμφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2 “Ε3-2 Ειδικά για τα ελαιουργεία: Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας µετά από προεπεξεργασία που περιλαμβάνει λιποσυλλογή και καθίζηση ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία, διατίθενται για υδρολίπανση ελαιώνων, µε μέγιστο όγκο ετήσιας εφαρµογής τα 8 κυβικά μέτρα ανά στρέµµα και για υδρολίπανση λοιπών δενδροκαλλιεργειών, µε μέγιστο όγκο ετήσιας εφαρµογής τα 8 κυβικά μέτρα ανά στρέµµα, σύμφωνα µε το µέρος Β του Παραρτήµατος ΙΙ”.
Β. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 “Οι ελαιοπυρήνες διατίθενται σε πυρηνελαιουργεία, ή οδηγούνται για περαιτέρω διαχείριση σε νοµίµως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτηµένο φορέα, σύµφωνα µε τα προβλεπόμενα στην κείµενη νοµοθεσία”.
Στην παρούσα φάση έχει καταστεί άµεση η ανάγκη δυνατότητας διάθεσης του διφασικού ελαιοπυρήνα για υδρολίπανση ελαιώνων και λοιπὠν δενδροκαλλιεργειών, κατόπιν συγκεκριμένης προεπεξεργασίας που αρµοδίως θα καθοριστεί από το υπουργείο σας.
Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας στο παρόν αίτημά μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίλυση του θέματος που αναφέρεται, θα συμβάλει τα μέγιστα στις διαδικασίες διαχείρισής του ελαιοπυρήνα και στον περιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κατά την διαδικασία ξήρανσης».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER