Σάββατο, 04 Ιουνίου 2022 21:03

Αίτηση Πετράκου για έγγραφα αποζημίωσης στο Τζάνε – Καλαμάκι

Γράφτηκε από την
Αίτηση Πετράκου για έγγραφα αποζημίωσης στο Τζάνε – Καλαμάκι

 

Αίτηση παροχής όλων των εγγράφων για την αποζημίωση της αναδόχου εταιρείας του έργου Τζάνε - Καλαμάκι κατάθεσε ο περιφερειακός σύμβουλος Θανάσης Πετράκος.

Συγκεκριμένα ο κ. Πετράκος ζητεί τα εξής έγγραφα και ρωτά:

1.  ελική επιμέτρηση του έργου

2. Αντίγραφα  λων των ΑΠΕ  αι όλων των εγγράφων που περιέχει ο κάθε ΑΠΕ (Τεχνική έκθεση, Πρωτόκολλα Νέων Τιμών, κυρίως σώμα ,εγκρίσεις  λπ)

3. Τα πρωτοκόλλα παραλαβής που αφορούν  ις παραλαβές αδρανών υλικών προελεύσεως λατομείου, τα πρωτοκόλλα  αραλαβής που αφορούν  ις παραλαβές αδρανών υλικών προελεύσεως εκσκαφών εντός του έργου, τα  ρωτόκολλα παραλαβής που αφορούν  ις παραλαβές αδρανών υλικών προελεύσεως από  ώρους  κτός  ης  εριοχής του έργου  ύμφωνα με τις αναφορές  ων εμπλεκομένων  πηρεσιών   ασικών αστυνομικών υπηρεσιών, Τμήμα περιβάλλοντος  Ε Μεσσηνίας επιθεωρητή μεταλλείων   οτίου Ελλάδος.

4. Πότε η διευθύνουσα υπηρεσία έλαβε γνώση  πό τις εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες  δασαρχείο, αστυνομία, Τμήμα περιβάλλοντος  Ε Μεσσηνίας,  πιθεωρητή μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος  αι  υχών άλλες υπηρεσίες, για το γεγονός ότι παράγονται υλικά λατομείου εντός και εκτός του έργου.

5.   ε τι  νέργειες  ροέβηκε η Διευθύνουσα Υπηρεσία όταν έλαβε γνώση των συμβάντων που αναφέρονται από τις εμπλεκόμενες  πηρεσίες  αι εάν ενημέρωσε την προϊσταμένη αρχή της .

6. Η υπηρεσία Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών    χει αντίγραφα όλων των τιμολόγιων  γοράς των υλικών λατομείου που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο και όλα τα αποδεικτικά μεταφοράς των υλικών λατομείου;

7. Έχει η υπηρεσία  ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εφαρμόσει την Εγκύκλιο 18 του 2014  ου ΥΠΕΧΩΔΕ;"


NEWSLETTER