Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023 20:40

Απαγορευτικό Νίκα στη χρήση υπηρεσιακών αυτοκίνητων από υποψήφιους

Γράφτηκε από την
Απαγορευτικό Νίκα στη χρήση υπηρεσιακών αυτοκίνητων από υποψήφιους

 

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε απόφαση που αφορά στην διάθεση, χρήση και κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων κατά το διάστημα διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου -και τυχόν επαναληπτικών στις 15 του μήνα.

Στην ίδια απόφαση γίνεται επίσης -ως προς το πιο πάνω θέμα- αναφορά σε εξαιρέσεις, επισημάνσεις, απαγορεύσεις, ειδικές επισημάνσεις και απαγορεύσεις.

Παράλληλα, όπως σημείωσε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, η περιφερειακή Αρχή στο πλαίσιο της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας κατά την εξελισσόμενη εκλογική διαδικασία θα κοινοποιεί προς τους επικεφαλής υποψηφίους των συνδυασμών τα έγγραφα των αρμόδιων υπουργείων που αφορούν στην διεξαγωγή των εκλογών για τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης.

Στην απόφαση αναφέρονται μεταξύ άλλων

Γενικές οδηγίες διάθεσης, χρήσης και κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων.

  1. Τα οχήματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη τακτικών και έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και για συγκεκριμένους λόγους που ανάγονται:

α) στην μεταφορά προσώπων σε υπηρεσιακές δραστηριότητες όπως προγραμματισμένες τεχνικές συσκέψεις εργασίας, επιβλέψεις έργων, ελέγχους και αυτοψίες υπηρεσιακής αρμοδιότητας και ευθύνης και για κανένα άλλο λόγο.

β) στην μεταφορά πραγμάτων όπως υπηρεσιακά έγγραφα που εξαιρούνται της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, δείγματα ελέγχων για εξέταση σε εργαστήρια και του αναγκαίου εξοπλισμού για την διενέργεια ελέγχων και επιβλέψεων.

  1. Τα οχήματα διατίθενται για χρήση σε ημέρες και ώρες:

2.1 κυρίως εντός του τακτικού ωραρίου των υπηρεσιών της Περιφέρειας από Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:00 έως 15:00.

2.2 εκτός τακτικού ωραρίου των υπηρεσιών κατά τις απογευματινές, νυχτερινές ώρες ή/και σε ημέρες εξαιρέσιμες και αργίες για την εξυπηρέτηση άσκησης αρμοδιοτήτων ελεγκτικού χαρακτήρα που από την φύση τους δεν εκτελούνται εντός τακτικού ωραρίου των υπηρεσιών.

2.3 εντός και εκτός τακτικού ωραρίου των υπηρεσιών κατά τις απογευματινές, νυχτερινές ώρες ή/και σε ημέρες εξαιρέσιμες και αργίες για την αντιμετώπιση επιτακτικών και εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας ή/και απρόβλεπτων συμβάντων που χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

  1. Διαδικασία διάθεσης και έγκρισης προς χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων:

3.1 Τα υπηρεσιακά οχήματα διατίθενται προς χρήση ύστερα από την υποβολή αιτήματος με την μορφή υπηρεσιακού σημειώματος προς το οικείο Τμήμα/Γραφείο κίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων.

3.2 Το αίτημα εξετάζεται και διαβαθμίζεται, μεμονωμένα και σε συνδυασμό με άλλα αιτήματα και αυθημερόν και το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της χρήσης, ο οικείος προϊστάμενος τμήματος/υπεύθυνος γραφείου κίνησης ενημερώνει για την διάθεση υπηρεσιακού οχήματος τους αιτούντες.

3.3 Στο αίτημα αναγράφονται κατ’ ελάχιστον, η υπηρεσιακή ανάγκη (συγκεκριμένα και όχι γενικόλογα), η ημέρα και ώρα κίνησης, ο τόπος μετάβασης με αναφορά τυχόν ενδιάμεσων περιοχών και τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα. Η υπηρεσιακή ανάγκη τεκμαίρεται με στοιχεία ή/και έγγραφα που αποδεικνύουν την αναγκαιότητα ή/και την προτεραιότητα διάθεσης υπηρεσιακού οχήματος (πχ εντολές ελέγχου, εγκύκλιοι εποχικών ελέγχων, προσκλήσεις σε τεχνικές συναντήσεις κλπ). Το υπηρεσιακό σημείωμα υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή έντυπα με την μορφή υπηρεσιακού σημειώματος ως εξής

- Για υπαλλήλους και προϊσταμένους Τμημάτων με την έγκριση του οικείου προϊστάμενου

Διεύθυνσης

- Για προϊσταμένους Διευθύνσεων με την έγκριση του οικείου προϊσταμένου Γενικής

Διεύθυνσης

- Για αιρετά και μετακλητά πρόσωπα της Περιφέρειας, προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων

αυτοτελών υπηρεσιών το υπηρεσιακό σημείωμα με την έγκριση Περιφερειάρχη.

3.4 Εξαιρέσεις– Επίλυση διαφωνιών

3.4.1 Εξαιρείται από την διαδικασία των παρ. 3.1 -3.3 η διάθεση, οχημάτων για:

 - Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας ή απρόβλεπτων

συμβάντων. Στην περίπτωση αυτή το αίτημα υποβάλλεται προφορικά στον οικείο

προϊστάμενο τμήματος ή υπεύθυνο γραφείου κίνησης και σε μεταγενέστερο χρόνο,

εντός εύλογου διαστήματος υποβάλλεται εγγράφως με συνημμένα έγγραφα και

στοιχεία που στοιχειοθετούν το έκτακτο και απρόβλεπτο του θέματος.

- Την μετακίνηση των χωρικών αντιπεριφερειαρχών εντός της περιφερειακής

ενότητας ευθύνης τους για την άσκηση των αυτοδιοικητικών τους αρμοδιοτήτων».


NEWSLETTER