Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2023 08:27

Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Την Τρίτη οι εκλογές για ανάδειξη προεδρείου

Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Την Τρίτη οι εκλογές για ανάδειξη προεδρείου

 

Επιμέλεια: Θανάσης Λαγός

Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη οι εκλογές για την ανάδειξη του προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Επιτροπής. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών:  «Το περιφερειακό συμβούλιο για να λειτουργήσει θα πρέπει να συγκροτηθεί σε σώμα. Η συγκρότηση του περιφερειακού συμβουλίου σε σώμα γίνεται με την εκλογή του προεδρείου του.  Η θητεία του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου είναι 30 μήνες.

Η περιφερειακή επιτροπή συγκροτείται μετά την εκλογή του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου στην ίδια συνεδρίαση με την εκλογή των μελών της από το περιφερειακό συμβούλιο. Η θητεία της ακολουθεί τη θητεία του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου. Η Διάρκεια θητείας του προεδρείου και της περιφερειακής επιτροπής για το πρώτο ήμισυ: Ιανουάριος 2024 έως 30 Ιουνίου 2026

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η συγκρότηση του περιφερειακού συμβουλίου σε σώμα γίνεται με την εκλογή του προεδρείου του, το οποίο αποτελείται από:

  1. τον πρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος περιφερειάρχη,
  2. τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη,
  3. το γραμματέα, ο οποίος προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη. Σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο δύο παρατάξεις στο συμβούλιο, ο γραμματέας προέρχεται από την παράταξη του περιφερειάρχη Στο προεδρείο δεν μπορούν να εκλεγούν αντιπεριφερειάρχες κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, και αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους της περιφέρειας.

 Οι συνεδριάσεις για την εκλογή του προεδρείου, καθώς και για την εκλογή των μελών της περιφερειακής επιτροπής, η οποία ακολουθεί την εκλογή προεδρείου, είναι ειδικές και πραγματοποιούνται μόνο για το σκοπό αυτό. Μετά την εκλογή, επομένως, του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου και των μελών της περιφερειακής επιτροπής, δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για άλλο θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο

Η εκλογή του προεδρείου γίνεται με χωριστή εκλογή για κάθε μέλος του και με φανερή ψηφοφορία. Οι επικεφαλής της κάθε παράταξης που εκλέγει μέλος στο προεδρείο, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, επιδίδουνδήλωση στο προσωρινό προεδρείο με την οποία προτείνουν τον περιφερειακό σύμβουλο του συνδυασμού τους ως υποψήφιο. Υποψηφιότητες που δεν προτείνονται από τους επικεφαλής δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος για τη θέση του αντιπροέδρου ή του γραμματέα, ο περιφερειάρχης προτείνει σύμβουλο του συνδυασμού του για το συγκεκριμένο αξίωμα. Η εκλογή κάθε μέλους του προεδρείου γίνεται ως εξής:

  • Αρχικά τίθεται σε φανερή ψηφοφορία η υποψηφιότητα για το αξίωμα του προέδρου. Ο υποψήφιος εκλέγεται εφόσον συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Εάν δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και στη 2η ψηφοφορία δεν λάβει την απαιτούμενη πλειοψηφία, τότε εκλέγεται ο υποψήφιος εφόσον έλαβε κατά τη 2η ψηφοφορία τουλάχιστον το ¼ των ψήφων του συνολικού αριθμού των μελών του περιφερειακού συμβουλίου.
  • Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους άλλους δύο υποψήφιους για το αξίωμα του αντιπροέδρου και του γραμματέα αντίστοιχα. Ομοίως, και σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι προτεινόμενοι από την παράταξη του περιφερειάρχη είτε επειδή δεν υπήρξαν υποψηφιότητες από τη 2η ή/ και 3η παράταξη για τα αντίστοιχα αξιώματα είτε δεν υπάρχει 3η παράταξη στο συμβούλιο και επομένως ο γραμματέας προέρχεται από την παράταξη του περιφερειάρχη.

Για τη φανερή ψηφοφορία, δεν προβλέπεται από τον νόμο συγκεκριμένος τρόπος διεξαγωγής της. Μπορεί να γίνει είτε με ανάταση χειρός είτε με ονομαστική ψηφοφορία.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η περιφερειακή επιτροπή αποτελείται από τον περιφερειάρχη ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιπεριφερειάρχη ως πρόεδρο και τα μη οριζόμενα μέλη ανάλογα με τον πληθυσμό της περιφέρειας και συγκεκριμένα: • έξι (6) μέλη στις περιφέρειες με πληθυσμό έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κατοίκους, • οκτώ (8) μέλη στις περιφέρειες έως οχτακόσιους χιλιάδες (800.000) κατοίκους • και δέκα (10) μέλη στις περιφέρειες με πληθυσμό άνω των οχτακοσίων χιλιάδων (800.000) κατοίκων. Σημειώνουμε ότι ο αντιπεριφερειάρχης που τυχόν οριστεί από τον περιφερειάρχη ως πρόεδρος της περιφερειακής επιτροπής, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και εκλεγμένο μέλος της περιφερειακής επιτροπής. Αντιστρόφως, o αντιπεριφερειάρχης που δεν έχει οριστεί ως πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να εκλεγεί ως μέλος της περιφερειακής επιτροπής. Τα μη οριζόμενα μέλη της περιφερειακής επιτροπής εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο. Από τα εκλεγόμενα μέλη, δύο (2) μέλη στις επταμελείς, τρία (3) μέλη στις εννεαμελείς και τέσσερα (4) μέλη στις ενδεκαμελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση ανεξαρτητοποίησης συμβούλου από την παράταξή του, η οποία υποβάλλεται στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου, ο ανεξάρτητος σύμβουλος δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία εκλογής μελών της περιφερειακής επιτροπής είτε ως υποψήφιος είτε ως εκλογέας. Η διάρκεια της θητείας της περιφερειακής επιτροπής, ακολουθεί τη θητεία του περιφερειακού συμβουλίου και είναι τριάντα (30) μήνες. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται ο αριθμός των μη οριζόμενων μελών ανά περιφέρεια και ο αριθμός μελών από τη πλειοψηφία και τη μειοψηφία.

  

Πίν.1. Αριθμός μη οριζόμενων μελών (μέλη που εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο) ανά  περιφέρεια

Περιφέρεια

Μόνιμος πληθυσμός

2021[1]

Αριθμός μη οριζόμενων

μελών

(εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο)

Σύνολο μελών περιφερειακής

επιτροπής

(μη οριζόμενα μέλη+πρόεδρος)

Ανατολικής Μακεδονίας

Θράκης

526.201

8

9

Κεντρικής Μακεδονίας

1.795.669

10

11

Δυτικής Μακεδονίας

254.595

6

7

Ηπείρου

319.991

8

9

Θεσσαλίας

688.255

8

9

Στερεάς Ελλάδας

508.254

8

9

Ιονίων Νήσων

204.532

6

7

Δυτικής Ελλάδας

648.220

8

9

Πελοποννήσου

539.535

8

9

Αττικής

3.814.064

10

11

Βορείου Αιγαίου

194.943

6

7

Νοτίου Αιγαίου

327.820

8

9

Κρήτης

624.408

8

9

 

Πίν.2: Αριθμός μελών που εκλέγονται από τη πλειοψηφία και τη μειοψηφία

Αριθμός εκλεγόμενων μελών

Αριθμός μελών που εκλέγονται από τη μειοψηφία

Αριθμός μελών που εκλέγονται από τη

πλειοψηφία

6

2

4

8

3

5

10

4

6

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών : «Τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής εκλέγονται την ίδια ημέρα, στην ίδια ειδική συνεδρίαση και αμέσως μετά την εκλογή των μελών του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό στην πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του συμβουλίου περιλαμβάνεται και η εκλογή των μελών της επιτροπής. Στην ίδια ειδική συνεδρίαση και μετά την εκλογή του προεδρείου, το οποίο για πρώτη φορά από τη συγκρότησή του προεδρεύει της συνεδρίασης, τα μέλη της παράταξης της πλειοψηφίας και αντιστοίχως τα μέλη των παρατάξεων της μειοψηφίας του περιφερειακού συμβουλίου συνέρχονται για να εκλέξουν ξεχωριστά με μυστική ψηφοφορία τα αντίστοιχα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής σύμφωνα με τα ανωτέρω. Λόγω της διεξαγωγής μυστικής ψηφοφορίας η συνεδρίαση διεξάγεται δια ζώσης. Επισημαίνεται ότι για την εκλογή των μελών της περιφερειακής επιτροπής, η οποία διεξάγεται στην ίδια ειδική συνεδρίαση και μετά την εκλογή του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου, διαπιστώνεται εκ νέου η ύπαρξη απαρτίας, πριν την εκλογή των μελών της περιφερειακής επιτροπής. Η συνεδρίαση του συμβουλίου για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια

 

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ

Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της περιφερειακής επιτροπής ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου. Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με 2 χωριστά ψηφοδέλτια, ένα για τη πλειοψηφία και ένα για τη μειοψηφία. Οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψηφίζουν μόνο τους υποψήφιους της πλειοψηφίας (από το ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας) και αντίστοιχα οι σύμβουλοι της μειοψηφίας ψηφίζουν μόνο υποψήφιους των παρατάξεων της μειοψηφίας (από το ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας). Κάθε  σύμβουλος της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας ψηφίζει υποψηφίους ισάριθμους με τον αντίστοιχο αριθμό μελών που εκλέγονται από την πλειοψηφία ή τη μειοψηφία. Η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας οφείλει να μεριμνήσει για την ύπαρξη παραβάν για τη διασφάλιση της μυστικής ψηφοφορίας, και του απαιτούμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κατάρτιση και αναπαραγωγή των ψηφοδελτίων.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Βήμα 1ο : Δήλωση υποψηφιοτήτων και κατάρτιση ψηφοδελτίων. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου αρχικά καλεί τους συμβούλους της μειοψηφίας να δηλώσουν, όσοι επιθυμούν, την υποψηφιότητά τους στο ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας.  Εάν οι υποψήφιοι της μειοψηφίας είναι λιγότεροι από τους προβλεπόμενους (π.χ. εάν από τους 4 που προβλέπονται για το ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας, δηλώσουν υποψηφιότητα 3 σύμβουλοι) οι υπόλοιπες υποψηφιότητες συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας και εκλέγονται σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Εάν η μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο, στη θέση του εκλέγεται σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας. Ομοίως οι υποψηφιότητες περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου καλεί τους συμβούλους της πλειοψηφίας να δηλώσουν, όσοι επιθυμούν, την υποψηφιότητά τους στο ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες από τη μειοψηφία ή είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, οι υποψήφιοι της πλειοψηφίας που θα εκλεγούν θα καλύψουν και τις έδρες της μειοψηφίας. Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει μέγιστος ή ελάχιστος αριθμός υποψηφίων τόσο για το ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας, όσο και της μειοψηφίας

Βήμα 2ο : Ψηφοφορία- σταυροδοσία Η ψηφοφορία για τους συμβούλους της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας γίνεται χωριστά. Σε κάθε σύμβουλο δίδεται το ψηφοδέλτιο της παράταξης στην οποία ανήκει (πλειοψηφία ή μειοψηφία) και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.

Πρώτα ψηφίζουν οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας και κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψηφίους ισάριθμους με τον αντίστοιχο αριθμό μελών που εκλέγονται από την πλειοψηφία. Μετά τη ψηφοφορία της πλειοψηφίας γίνεται καταμέτρηση των ψήφων και εάν υπάρξει ισοψηφία, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου ενεργεί κλήρωση. Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς προτίμησης θεωρούνται άκυρα και δεν καταμετρώνται.

Στη συνέχεια καλούνται για ψηφοφορία οι σύμβουλοι της μειοψηφίας, και κάθε σύμβουλος της μειοψηφίας ψηφίζει υποψηφίους ισάριθμους με τον αντίστοιχο αριθμό μελών που εκλέγονται από τη μειοψηφία. Μετά τη ψηφοφορία της μειοψηφίας γίνεται καταμέτρηση των ψήφων και εάν υπάρξει ισοψηφία, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου ενεργεί κλήρωση. Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς προτίμησης θεωρούνται άκυρα και δεν καταμετρώνται. Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω διαδικασία ψηφοφορίας είναι ενδεικτική. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν δύο κάλπες και η καταμέτρηση να γίνει συνολικά μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Ως τακτικά μέλη εκλέγονται από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία αντίστοιχα οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών προτίμησης ανά κατηγορία. Οι υποψήφιοι που δεν εκλέχθηκαν θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά κατάταξής τους στην ψηφοφορία.