Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024 09:52

Αξιολόγηση του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου την Τετάρτη στην Καλαμάτα

Αξιολόγηση του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου την Τετάρτη στην Καλαμάτα

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027  διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Η συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 στην Ανάπτυξη της Πελοποννήσου» .

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου στις 9.30 π.μ. στο  ξενοδοχείο Elite City Resort, στην Καλαμάτα.

Η εκδήλωση έχει στόχο την ενημέρωση φορέων και πολιτών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020, την συμβολή του στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και τις προοπτικές αξιοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πόρων, όπως αυτές διαμορφώνονται στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Θα περιλαμβάνει πέντε θεματικά τραπέζια συζήτησης, στα οποία θα συμμετέχουν  Δικαιούχοι του Προγράμματος και εκπρόσωποι από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς. Σκοπός είναι η ενημέρωση και ο διάλογος σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την συμβολή των συγχρηματοδοτούμενων πόρων.

Επιγραμματικά οι θεματικές ενότητες της συζήτησης αφορούν:

1ο τραπέζι:   Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας.

2ο τραπέζι:   Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.

3ο τραπέζι:   Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

4ο τραπέζι:   Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον.

5ο τραπέζι:   Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

 Η εκδήλωση υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027.

 Περισσότερες πληροφορίες για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ, στον σύνδεσμο: https://eydpelop2127.gr/

 Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους.