Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014 21:40

Περικοπή χορηγήσεων στους χρεωμένους δήμους

Γράφτηκε από την
Περικοπή χορηγήσεων στους χρεωμένους δήμους

Αντιμέτωποι με απώλεια ακόμη και του συνόλου των εσόδων τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους θα βρεθούν οι ΟΤΑ που θα ενταχθούν σε πρόγραμμα εξυγίανσης, σύμφωνα με όσα προβλέπει τροπολογία που κατέθεσαν χθες τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών στο νομοσχέδιο «Ιδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας».

Στην τροπολογία, που αναφέρεται στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, στις κυρώσεις που επιβάλλονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που υπερβαίνουν τους προϋπολογισμούς τους, αλλά και στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και βεβαιωμένων οφειλών των δήμων και υπογράφεται από τον υπουργό Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλο και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, συμπληρώνονται οι διατάξεις αναφορικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους ΟΤΑ στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους για την τήρηση των αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης. Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας διαπιστώνει πως υπάρχει αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ ή των νομικών τους προσώπων θα πρέπει να συντάξουν έκθεση με αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, όπως δανεισμός, υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες και μη, κ.ά.
Σε περίπτωση ένταξης των ΟΤΑ σε πρόγραμμα εξυγίανσης το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας τους καλεί να συντάξουν σχέδιο οικονομικής εξυγίανσης. Σύμφωνα με την τροπολογία η ένταξη σε πρόγραμμα εξυγίανσης συνεπάγεται πλέον για τους ΟΤΑ επιπλέον παρεμβάσεις όπως: Διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και διάθεση μέρους επενδυτικών δαπανών για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Περιορισμό προσλήψεων και υποχρεωτικές μετατάξεις. Πραγματοποίηση μόνο υποχρεωτικών ή πλήρως ανελαστικών δαπανών. Υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των ΟΤΑ πέραν των ήδη προβλεπόμενων.
Σύμφωνα με την τροπολογία θα συσταθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων νέος λογαριασμός, με την ονομασία «Λογαριασμός εξυγίανσης», για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης των ΟΤΑ. Ο λογαριασμός θα χρηματοδοτείται σε ετήσια βάση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και συγκεκριμένα σε ποσοστό 4% επί αυτών που αποδίδονται στους ΟΤΑ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους (55 εκατ. ευρώ).
Τέλος, η τροπολογία προβλέπει πως οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων έως την 30ή Νοεμβρίου 2014 προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία εφόσον καταβληθούν εφάπαξ εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της τροπολογίας, απαλλάσσονται από πρόσθετους τόκους, φόρους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής και από κάθε είδους προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.


NEWSLETTER