Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 17:50

Ερώτηση Λαμπρόπουλου για το επίδομα αναπηρίας

Γράφτηκε από την
Ερώτηση Λαμπρόπουλου για το επίδομα αναπηρίας

"Ενιαία εφαρμογή προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος απολύτου αναπηρίας στους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς κοινωνικής ασφάλισης" ζητεί με ερώτησή του ο βουλευτής Γιάννης Λαμπρόπουλος.

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Λαμπρόπουλου: "Σε εφαρμογή του αρθρ. 53 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», στον οποίο εντάχθηκαν αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας ασφάλισης. Όμως, καθώς δεν έχουν καθιερωθεί ακόμη ενιαίοι κανόνες, εξακολουθούν να ισχύουν οι επιμέρους διατάξεις των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων. Σύμφωνα δε με την υφιστάμενη νομοθεσία (Π.Δ. 169/2007, Ν.1140/81, Ν. 2084 /92, Ν. 4756/20 κ.α.) οι συνταξιούχοι του δημοσίου τομέα δεν δικαιούνται επιδομάτων λόγω αναπηρίας παρά μόνο αν αυτή προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας τους, προϋπόθεση που δεν προβλέπεται στους υπόλοιπους φορείς.

Επειδή είναι αυτονόητη η υποχρέωση της πολιτείας για υιοθέτηση μέτρων που θα αποβλέπουν στην ανακούφιση όλων ανεξαιρέτως των συνταξιούχων που πάσχουν από σοβαρή ασθένεια και εξαιτίας αυτής βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συµπαράσταση ετέρου προσώπου σε συνδυασμό με τη συνταγματική επιταγή περί ισότητας των Ελλήνων ενώπιον του νόμου (άρθρο 4Σ), πρέπει να επεκταθεί η χορήγηση των αναπηρικών επιδoμάτων σε όλους του συνταξιούχους, ανεξάρτητα από τον φορέα και την αιτία συνταξιοδότησής τους (γήρας, αναπηρία ή θάνατος).

Ερωτάται ο κ. υπουργός: Θα υπάρξει μέριμνα ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο χορήγησης επιδομάτων αναπηρίας από τον e-ΕΦΚΑ ώστε να εξασφαλισθεί η ισόνομη αντιμετώπιση των συνταξιούχων όλων των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων;".

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER