Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 18:41

Ερώτηση Λαμπρόπουλου για εισφορές ΟΓΑ

Γράφτηκε από την
Ερώτηση Λαμπρόπουλου για εισφορές ΟΓΑ

Ερώτηση για την αύξηση του ορίου οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών που δύνανται να παρακρατηθούν από τη σύνταξη των ασφαλισμένων του τέως ΟΓΑ, ώστε να διευκολυνθεί η συνταξιοδότησή τους, κατέθεσε ο βουλευτής Γιάννης Λαμπρόπουλος.

Αναλυτικά η ερώτηση: "Αναφορικά με τα όρια οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές προς τους ενταχθέντες φορείς του e-ΕΦΚΑ, το άρθρο 259 του Ν. 4798/2021 προβλέπει ότι σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το συνολικά οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Ειδικά ως προς τις οφειλές που προκύπτουν μόνο από υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ. Εφόσον το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ ή των 6.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό, ενώ ως προς το υπόλοιπο ποσό ισχύουν όσα προβλέπονται στην παρ. 3. Ανάλογη πρόβλεψη υπήρχε και στο άρθρο 9 του Ν.4611/19 με το οποίο τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν. 4144/2013, έτσι ώστε οι οφειλέτες του τ. ΟΓΑ να δικαιούνται απονομή σύνταξης λόγω γήρατος εφόσον υπαχθούν σε ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών, έχουν ήδη συμπληρώσει ή πρόκειται να συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31.12.2019 και η οφειλή τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000€.
Δεδομένης της δεινής οικονομικής θέσης που έχει περιέλθει στο σύνολό του ο αγροτικός τομέας της χώρας μας ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης των προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό και με την πρόσφατα ενσκήψασα πανδημία του Covid -19, κρίνεται σκόπιμη και επιβεβλημένη μια περαιτέρω αύξηση του ορίου οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με όρους αντίστοιχους με τους ασφαλισμένους των λοιπών ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ ταμείων υπό το πρίσμα της επιδιωκόμενης ενοποίησης των ειδικότερων διατάξεων που ίσχυαν πριν τη δημιουργία του ενιαίου αυτού φορέα.
Ερωτάται ο κ. υπουργός: Θα δοθεί η δυνατότητα επιπλέον αύξησης του ισχύοντος ορίου οφειλής των ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ, με παρακράτηση των οφειλών από τη σύνταξή τους, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα της συνταξιοδότησής τους με πιο δίκαιους και ανταποκρινόμενους στις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες όρους;".


NEWSLETTER