Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021 22:31

Απάντηση σε Λαμπρόπουλο για τον αναπτυξιακό νόμο: «54 επενδυτικά σχέδια με 23 στον τουρισμό»

Γράφτηκε από την
Απάντηση σε Λαμπρόπουλο για τον αναπτυξιακό νόμο: «54 επενδυτικά σχέδια με 23 στον τουρισμό»

 

Την τελευταία δεκαετία έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους με τόπο εγκατάστασης τη Μεσσηνία 54 επενδυτικά σχέδια, από τα οποία τα 23 στον τομέα του τουρισμού.

Αυτό αναφέρεται στην απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων σε ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Λαμπρόπουλου αναφορικά με τα "κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων στον Νομό Μεσσηνίας". Στην απάντηση, εκτός από τα στοιχεία για τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων, επισημαίνεται ότι τα κίνητρα σε κάθε νομό καθορίζονται από τον "αναπτυξιακό νόμο". 

Αναλυτικά η απάντηση στην ερώτηση του κ. Λαμπρόπουλου: "Για την απάντηση του ως άνω υπηρεσιακού σημειώματός σας, με το οποίο κοινοποιείται η υπ’ αριθμ. 7732/2.7.2021 ερώτηση του βουλευτή κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλου με θέμα «Κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων στον Νομό Μεσσηνίας» σας γνωρίζουμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, τα εξής:

1. Ο αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 αποτελεί βασικό εργαλείο επίτευξης του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας. Βασικές του επιδιώξεις είναι η δημιουργία καινοτόμων, εξωστρεφών, δυναμικών επιχειρήσεων, η αύξηση της απασχόλησης με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας, η ενθάρρυνση στις συνεργασίες επιχειρήσεων, η υποστήριξη των μικρών και μέσου μεγέθους επιχειρηματικών μονάδων. Συνολικότερα στοχεύει στην αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας για έξοδο από την κρίση, δίνοντας έμφαση σε τομείς που συμβάλλουν στην τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αυτής σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης. Στο πλαίσιο εφαρμογής του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο σύνολο σχεδόν των τομέων της οικονομίας π.χ. τουρισμός, μεταποίηση, πρωτογενής τομέας, παροχή υπηρεσιών κ.λπ. δύνανται να υποβάλουν επενδυτικά σχέδια που θα πραγματοποιηθούν σε περιοχές της χώρας μας, και επομένως και στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, και να τύχουν κρατικών ενισχύσεων με την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούν τα τιθέμενα κριτήρια του θεσμικού πλαισίου του νόμου αυτού (4399/2016) και υλοποιούνται σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία π.χ. πολεοδομική, περιβαλλοντική κ.λπ., της συγκεκριμένης μορφής των ενισχυόμενων επενδύσεων.

2α. Ενδεικτικά αναφέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), αριθμός επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3908/2011 και 4399/2016, όλα με τόπο εγκατάστασης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και είχαν υποβληθεί προς έγκριση, με κριτήριο το ύψος της ενισχυόμενης επένδυσης, είτε στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είτε στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στον παλαιότερο αναπτυξιακό νόμο 3908/2011 έχουν υπαχθεί 25 επενδυτικά σχέδια με τα περισσότερα από αυτά να αφορούν στον τομέα του τουρισμού (11 επενδυτικά σχέδια - ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων, δημιουργία γκολφ κ.λπ.) και τα υπόλοιπα άλλους τομείς της οικονομίας όπως στον πρωτογενή τομέα (εκτροφή σαλιγκαριών και ίδρυση θερμοκηπίου), στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (ελαιοτριβεία, τυροκομείο), στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (από βιομάζα, αιολικό πάρκο) κ.λπ. Αντίστοιχα στον τρέχοντα αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 έχουν ήδη υπαχθεί 29 νέες επενδύσεις με τόπο εγκατάστασης επίσης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, ενώ συνεχώς υποβάλλονται αιτήματα στους νέους κύκλους των καθεστώτων ενίσχυσης του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, τα οποία και βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Τα έργα που έχουν μέχρι στιγμής εγκριθεί αφορούν κατά κύριο λόγο τον τομέα του τουρισμού (12 επενδυτικά σχέδια με αντικείμενο την ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων) και τα υπόλοιπα κατανέμονται κυρίως στον πρωτογενή τομέα και στον τομέα της μεταποίησης του πρωτογενούς τομέα (π.χ. ίδρυση ελαιοτριβείων/επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενων ελαιοτριβείων, ίδρυση μονάδας ζυθοποιίας, μονάδας απόσταξης αλκοολούχων ποτών, μονάδας γαλακτοπαραγωγής κ.λπ).

β. Επισημαίνεται ότι συγκεκριμένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (στο Δήμο Καλαμάτας οι Δημοτικές Ενότητες Καλαμάτας και Θουρίας, στο Δήμο Δυτικής Μάνης οι Δημοτικές Ενότητες Λεύκτρου και Αβίας, στο Δήμο Οιχαλίας η Δημοτική Ενότητα Είρας, στο Δήμο Τριφυλίας η Δημοτική Ενότητα Τριπύλης) έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του νόμου 4399/2016 «ειδικές περιοχές ενίσχυσης» και στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται ή που πρόκειται να υλοποιηθούν στις περιοχές αυτές παρέχονται κεφαλαιακές ενισχύσεις (επιχορηγήσεις), που άλλως δεν παρέχονται ή με μεγαλύτερου ύψους κεφαλαιακές ενισχύσεις, στις περιπτώσεις που παρέχονται.

Την παρούσα περίοδο είναι ενεργά για την υποβολή αιτήσεων τρία καθεστώτα ενίσχυσης του Ν. 4399/2016:

- η «Γενική Επιχειρηματικότητα» (7η προκήρυξη) με ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 30ή/7/2021,

- οι «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» (4η προκήρυξη) με ημερομηνία λήξης του  κύκλου υποβολών την 30ή/9/2021 και

- η «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» (5η προκήρυξη) με ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 30ή/7/2021.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχοντας βασική επιδίωξη τη μεγιστοποίηση του οφέλους στην εθνική οικονομία αλλά και τη σύγκλιση των Περιφερειών της χώρας από τη χορήγηση μέσω των αναπτυξιακών νόμων ιδιαίτερα σημαντικών δημόσιων πόρων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, για την υλοποίηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων, παρακολουθεί συνεχώς την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων του νόμου 4399/2016, επεξεργάζεται και αξιολογεί προτάσεις για την περαιτέρω αποτελεσματικότητά των, στη βάση και των εκάστοτε διαμορφούμενων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών και σχεδιάζει τις αναγκαίες προσαρμογές στο ενωσιακό δίκαιο, τη συμβατότητα με τους κανόνες του οποίου θα πρέπει να τηρούν τα κανονιστικά πλαίσια παροχής κινήτρων στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη μιας σειράς νομοθετικών προτάσεων, με ουσιαστικού αλλά και διαδικαστικού χαρακτήρα μεταβολές, που θα συμβάλουν στη σημαντική βελτίωση της λειτουργίας των αναπτυξιακών νόμων (4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004) ενώ παράλληλα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, ενόψει της διαμόρφωσης του νέου αναπτυξιακού νόμου, οι αλλαγές που θα επέλθουν από το επόμενο έτος (2022) στο δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως στο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, τα ποσοστά του οποίου θα είναι αυξημένα για τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, μεταξύ των οποίων και της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας".


NEWSLETTER