Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2021 20:55

Απάντηση Κτηματολογίου για Κορυφάσιο και Γιάλοβα

Γράφτηκε από την
Απάντηση Κτηματολογίου για Κορυφάσιο και Γιάλοβα

 

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο απαντώντας σε αναφορά του βουλευτή Γιάννη Λαμπρόπουλου υποστηρίζει ότι μετά από έλεγχο δεν συντρέχει λόγος απόσυρσης της προανάρτησης στις Κοινότητες Κορυφάσιο και Γιάλοβα του Δήμου Πύλου - Νέστορος.

Μεταξύ άλλων στην απάντηση του πρόεδρου του Κτηματολογίου Δημήτρη Σταθάκη αναφέρονται τα εξής: "Στην περίπτωση που για το ίδιο ιδιοκτησιακό αντικείμενο έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκρουόμενων δικαιωμάτων από περισσότερους δικαιούχους, όπως συνέβη στις περιοχές των οικισμών Κορυφασίου, Ελαιοφύτου και Γιάλοβας του Δήμου Πύλου - Νέστορος για ακίνητα που δηλώθηκαν ως ιδιόκτητα, εμπίπτουν όμως εντός εκτάσεων που έχουν δηλωθεί από την Κτηματική Υπηρεσία με την επίκληση της κυριότητας του Δημοσίου με βάση την εγγραφή τους στα Βιβλία Καταγραφής Δημοσίων Κτημάτων, διενεργείται από το προσωπικό του Γραφείου Κτηματογράφησης έλεγχος νομιμότητας (άρθρο 3Α ν. 2308/95) και πρόκριση του έγκυρου δικαιώματος με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία. Ειδικότερα, τα Βιβλία Καταγραφής Δημοσίων Κτημάτων συνιστούν δικαστικά τεκμήρια που παράγουν πλήρη απόδειξη υπέρ του Δημοσίου με τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει (πρβλ. ΑΠ 256/2020) και οι ιδιώτες καλούνται να αποδείξουν το δικαίωμά τους έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον Α.Ν. 1539/1938 (ΦΕΚ Α’ 488/29-12-38). Είναι αυτονόητο ότι οποιοσδήποτε δικαιούχος έχει στοιχεία/έγγραφα που αποδεικνύουν το δικαίωμά του έναντι του Ελληνικού Δημοσίου (λ.χ. παραχωρητήρια από δημόσιους φορείς, αποφάσεις επιτροπών απαλλοτριώσεων, διοικητικές πράξεις, αδιάκοπη σειρά τίτλων ιδιοκτησίας από το 1885 κ.λπ.) έχει τη δυνατότητα να τα προσκομίσει, προκειμένου να εξεταστούν από τον μελετητή στα πλαίσια του ελέγχου νομιμότητας (άρθρο 3Α ν. 2308/95).

Σχετικά με την αναφορά σας, στις διενεργηθείσες απαλλοτριώσεις εκτάσεων με σκοπό την κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου, των αποστραγγιστικών, αποξηραντικών και αρδευτικών έργων έλους Γιαλόβης (Πυλίας), σημειώνουμε ότι δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του μελετητή συντελεσθείσες απαλλοτριώσεις που να αφορούν το αποστραγγιστικό δίκτυο της εν λόγω περιοχής, καθώς δεν έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις από τους φορείς του Δημοσίου.

Αναφορικά με το αίτημά σας για απόσυρση της προανάρτησης στους ανωτέρω οικισμούς, σας αναφέρουμε ότι στους ελέγχους που διεξήχθησαν από την κτηματογραφούσα αρχή τόσο πριν την προανάρτηση όσο και σε συνέχεια του παρόντος εγγράφου σας, δεν εντοπίσθηκαν ούτε εκτεταμένες - ούτε συστηματικές αστοχίες, οι οποίες θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την αναστολή της προανάρτησης. Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχία σύνταξης του Κτηματολογίου στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης καθ’ όλη τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Με βάση τα παραπάνω λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την εξυπηρέτηση των πολιτών, έχοντας υπόψη τις σχετικές επισημάνσεις των φορέων, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα τα ζητήματα της περιοχής τους, φροντίζοντας ταυτόχρονα για την έγκαιρη ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας".


NEWSLETTER