Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 12:51

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 151ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 151ο)

 

Τα κείμενα έχουν σημαντικές ομοιότητες και δείχνουν ότι υπάρχει κάποιο “κέντρο” που προσπαθεί να παρέμβει για την ανατροπή της κυρίαρχης ομάδας στο διοικητικό συμβούλιο του ΑΣΟ που πρόσκειται στην κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Στ. Στεφανόπουλο.

Στη Μεσσηνία δεν εμφανίζει μαζική παρουσία, όμως στη γενική συνέλευση του ΑΣΟ αρκετοί αντιπρόσωποι από το νομό συντάσσονται με άλλους που προβάλλουν μέρος των ζητημάτων τα οποία θίγονται στις ανακοινώσεις που προαναφέρθηκαν. Πρόκειται για ευάριθμη ομάδα αγροτιστών που αποχωρεί από τη συνέλευση όταν ο Νομάρχης Ηλείας απορρίπτεις τις προτάσεις που καταθέτουν 4 αντιπρόσωποι για συζήτηση πεπραγμένων και απολογισμό πριν την ψηφοφορία. Ενώ καταγγέλλεται ευθεία κυβερνητική παρέμβαση στη γενική συνέλευση καθώς οι αντιπρόσωποι δέχονται πιέσεις στη Νομαρχία από κυβερνητικούς παράγοντες:

“Σκανδαλώδης εις άκρον υπήρξεν η χθεσινή εκλογή των αιρετών μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣΟ, λόγω της κομματικής χροιάς η οποία εδόθη εις αυτήν. Ας σημειωθεί ότι αι από ημερών καταβαλλόμεναι προσπάθειαι προς υποδούλωσιν του ΑΣΟ εις την εξυπηρέτησιν των κομματικών συμφερόντων, έφθασαν χθες και επί θύραις του Νομαρχιακού καταστήματος, το οποίον είχε κατακλυσθή από πράκτορας του κόμματος, ασκούντας εντατικήν προπαγάνδαν μεταξύ των διαφόρων αντιπροσώπων, καταβληθέντος παντός αθέμιτου μέσου, προς τον σκοπόν της υφαρπαγής της ψήφου των υπέρ του α' ή του β' ενδιαφερομένου υποψηφίου.

Περί την 9.30 π. μ. είχε περατωθή η συγκέντρωσις των αντιπροσώπων των διαφόρων σταφιδοφόρων επαρχιών. Ολίγον αμέσως ο κ. Νομάρχης, ως προεδρεύων της συνελεύσεως κηρύσσει την έναρξιν της συνεδριάσεως, ο δε γραμματεύς κ. Τ. Πετράτος εκφωνεί τον κατάλογον των αντιπροσώπων, εξ ών ευρέθησαν παρόντες 60, οι κάτωθι:

Κρεσταίνων Αλ. Πρίνος και Γ. Μπουλαλάς, Κακοβάτου Αθ. Δημόπουλος, Κυπαρισσίας Αν. Χαραλαμπόπουλος, Τριφυλίας-Πυλίας Ν. Δεληγιάννης και Αντ. Αντωνόπουλος, Γαργαλιάνων Ι. Διακουμόπουλος, Ζευγολατειού Κ. Κόκιζας, Ηλ. Μαράκας και Ανδρ. Πέτροβας, Πύλου Π. Καλογιάννης, Σπ. Κοντός και Φ. Ζωντανός, Μπάστα Περ. Βενιζέλος, Καλαμών Κ. Τσιγαρίδης, Μεσσήνης Π. Χριστοφιλόπουλος και Ι. Θεοδωρακόπουλος, Πύργου Κ. Θεοδωρόπουλος, Χρ. Αποσκίτης, Αλ. Μιχαλόπουλος, Κυρ. Παναγιωτόπουλος και Ν. Νούσας, Αμαλιάδος Β. Παπαδημητρόπουλος, Δ. Φάσος και Ν. Πετραλιάς, Γαστούνης Δ. Κουρβισιάνος και Κ. Γαβριλιάδης. Λεχαινών Τάκης Σταματόπουλος, Πατρών Αθ. Τζιλιλής, Α. Παπαδημητρόπουλος, Κ. Λινάρδος και Β. Αργυρόπουλος, Βοστίτσης Ανδρ. Ρωμανός, Επ. Γκολφινόπουλος και Π. Παναγόπουλος, Αιγιαλείας Κ. Καρπέτας, Χ. Οικονόμου και Π. Σταθακόπουλος, Κορίνθου Ι. Παπακυριακού, Σπ. Στάμου και Ν. Κολοκούρης, Κιάτου Θ. Ανδρικόπουλος και Σ. Παρασκευάς, Ζακύνθου Αντ. Καποδίστριας και Ι. Λούτζης, Κεφαλληνίας Δημ. Τσιμάρας και Χαρ. Ευθυμιάτος, Γεωργ. Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Τ. Δεληγιάννης, Π. Σταυρόπουλος, Γεωργ. Επιμελητηρίου Ηλείας Π. Μαρκουτσάς, Ανδρ. Ματσαντώνης και Δ. Τσάνος, Γεωργ. Επιμελητηρίου Αχαΐας Σωτ. Χαιρέτης και Ι. Παπαγιαννόπουλος, Γεωργ. Επιμελητηρίου Κορινθίας Γ. Πρεδάρης, Γεωργ. Επιμελητηρίου Ζακύνθου Δ. Ιωαννόπουλος και Γεωργ. Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας Ν. Φαραντάτος.

Ευθύς μετά την εκφώνησιν του καταλόγου των αντιπροσώπων ο κ. Γ. Μπουλαλάς (Κρεσταίνων) και όρος της ενάρξεως της ψηφοφορίας καταθέτει την κατωτέρω αποκαλυπτικήν πρότασιν υπογεγραμμένην από τους αντιπροσώπους των Ενώσεων Συνεταιρισμών Κρεσταίνων και Γαστούνης κ.κ. Γ. Μπουλαλά, Δ. Κουρβισιάνου, Αλ. Πρίνου και Κ. Γαβριλιάδη και εζήτησε να εισηγηθή αυτήν δι’ ολίγων.

Η πρότασις αύτη ως ήτο φυσικόν κατεθορύβησε τους κομματικούς υπολογισμούς των ενδιαφερομένων δι’ ό και κατεβλήθη ευθύς εξ αρχής πάσα προσπάθεια αποκρούσεως αυτής πράγμα όπερ δυστυχώς και επετεύχθη. Η υποβληθείσα πρότασις έχει ως εξής:

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αντιπρόσωποι σταφιδοπαραγωγών εν τη γενική συνέλευση του ΑΣΟ συναισθανόμενοι τας ευθύνας ημών και το διά την παραγωγήν εξαιρετικόν χρήσιμον της παρούσης στιγμής και την σπουδαιότητα της επικειμένης εκλογής των αντιπροσώπων παραγωγής παρά τοις συμβουλίοις του ΑΣΟ και πιστεύοντες ακραδάντως ότι το συμφέρον της δεινοπαθούσης τάξεως των παραγωγών επιβάλλει:

1) Οπως η γενική συνέλευσις του ΑΣΟ είνε αληθές, ουσιαστικόν και πραγματικόν όργανον διοικήσεως και ουχί σκιώδες και άγνωμον όργανον ως καθορίζεται ήδη υπό του νεαρού περί ΑΣΟ νόμου, δεδομένου ότι είνε ο πραγματικός φορεύς των θελήσεων και αντιλήψεων της σταφιδοπαραγωγής. Και συνεπώς να έχει αύτη ουσιαστικόν δικαίωμα ελέγχου των πράξεων της διοικήσεως του ΑΣΟ, υποχρεουμένης της διοικήσεως να θέτει εις την διάθεσιν της συνελεύσεως, άπαντα τα προς έλεγχον αναγκαία στοιχεία. Να λαμβάνη αποφάσεις υποχρεωτικάς διά την διοίκησιν του ΑΣΟ και όχι να εκφράζη μόνον ευχάς. Να ελέγχει τον απολογισμόν και να καταλογίζη ευθύνας και ουχί απλώς να ανακοινούται ούτος εις αυτήν. Να έχη απόλυτον δικαίωμα της ανακλήσεως των αντιπροσώπων της παραγωγής εις τα συμβούλια άνευ ουδενός περιορισμού και εγκρίσεως τινός. Να συνέρχεται αύτη εν Αθήναις ένθα η έδρα του ΑΣΟ και ένθα μόνον είναι δυνατή η εκπλήρωσις των καθηκόντων της και άσκησης των δικαιωμάτων αυτής.

2) Η εκλογή των νέων μελών των συμβουλίων δέον να γίνεται πάντοτε και υποχρεωτικώς εις το τέλος εκάστου σταφιδικού έτους, ότε πλέον θα έχωσιν εκδηλωθή τα αποτελέσματα της ασκηθείσης σταφιδικής πολιτικής. Οτι εκ των συμβούλων του ΑΣΟ αντιπρόσωποι της σταφιδοπαραγωγής δέον να υποχρεούνται ίνα εμφανίζονται ενώπιον της γενικής συνελεύσεως και να λογοδωτώσιν εις αυτήν διά την ακολουθηθείσαν παρ’ αυτών τακτικήν, να εκθέτωσιν εις την συνέλευσιν την πραγματικήν οικονομικήν κατάστασιν του ΑΣΟ, την δικαιολογίαν των παρ’ αυτών ληφθεισών αποφάσεων, τας αντιλήψεις των διά την εις το μέλλον ακολουθητέαν τακτικήν και την εν γένει θέσιν της σταφίδος από απόψεως παραγωγής και καταναλώσεως. Μετά ταύτα δε να επακολουθή συζήτησις εφ’ όλων των ανωτέρω και η συνέλευσις να αποφασίζη επ’ αυτών.

Λαμβάνοντες δε υπ’ όψιν μας ότι υπό τας υφισταμένας συνθήκας της σταφιδοπαραγωγής υπέρ ποτέ άλλοτε επιβάλλεται η εφαρμογή και η τήρησις των ανωτέρω αρχών και προ παντός η λογοδοσία των διατελεσάντων συμβούλων και μελών της διοικούσης επιτροπής αντιπροσώπων της παραγωγής, δεδομένου μάλιστα ότι πολλοί τούτων αιτούντες παρά της συνελεύσεως την επανεκλογήν των, χωρίς καν να προσφέρωνται να δώσωσι και τας ελαχίστας εξηγήσεις εις την παραγωγήν διά την άχρι τούδε ακολουθηθείσαν παρ’ αυτών τακτικήν εν τη διοικήσει του ΑΣΟ τη λήψει προστατευτικών μέτρων και τη οικονομική διαχειρήσει ως και περί της ήδη οικονομικής καταστάσεως του ΑΣΟ εις ήν τούτος έχει περιαχθή και ήτις παρά των ειδικών κρίνεται ως κρίσιμος και εντελώς αθλία.

2) Οτι η παρούσα εκλογή παρασκευασθείσα αναλόγως των κομματικών αναγκών ωρισμένων πολιτικών παραγόντων τείνει να καταστήση τον ΑΣΟ περισσότερον ξένον προ ςτα συμφέροντα της παραγωγής και όργανον ωρισμένης κομματικής παρατάξεως προς μεγίστην βλάβην των συμφερόντων της παραγωγής.

3) Οτι και αύτη η κατανομή του αριθμού των μελών της παρούσης συνελεύσεως εις τας διαφόρους οργανώσεις εγένετο δι’ υπουργικής αποφάσεως κατά τρόπον εντελώς άδικον, άνισον και παράνομον.

4) Οτι εν τω μέσω του σταφιδικού έτους εκλογή νέων συμβούλων άνευ λογοδοσίας των παλαιών τείνει και αποβλέπει εις την συγκάλυψιν των ευθυνών των παλαιών συμβούλων.

5) Οτι έχομεν ιεράν υποχρέωσιν ως αντιπρόσωποι των σταφιδοπαραγωγών να περιφρουρήσωμεν πάση θυσία τα συμφέροντα εκείνων.

Το μεν διαμαρτυρόμεθα εντόνως διά την εμφανιζομένην αυτήν κατάστασιν και την απειλουμένην ούτω συμφοράν της σταφιδοπαραγωγής.

Το δε προτείνομεν όπως: 1) Η συνέλευσις των αντιπροσώπων της παραγωγής απόσχη πάσης εκλογής. 2) Ζητήση από την κυβέρνησιν την τροποποίησιν του νόμου σύμφωνα με τας ανωτέρω αρχάς. 3) Την σύγκλισιν γενικής συνελεύσεως προς εκλογήν μετά το τέλος του σταφιδικού έτους μετά προηγουμένην λογοδοσίαν των συμβούλων του ΑΣΟ και εξέτασιν της εν γένει θέσεως αυτού και της σταφίδος.

Οι αντιπρόσωποι των Ενώσεων Συνεταιρισμών Κρεσταίνων και Γαστούνης

Γεώργιος Μπουλαλάς, Δημήτριος Κουρβισιάνος, Αλέξιος Πρίνος, Κωνσταντίνος Γαβριλιάδης.

Ο Στ. Παρασκευάς (Κιάτου) δηλοί ότι έχει να φέρη αντιρρήσεις ως προς το σύστημα της εκλογής.

Ο κ. Νομάρχης λέγει ότι το υπουργείον ρητώς παραγγέλλει όπως μη επιτραπή ουδεμία συζήτησις επί άλλου θέματος πλην της εκλογής του συμβουλίου.

Ο κ. Μπουλαλάς προσθέτει ότι η πρότασις είναι σχετική με την εκλογήν και προτείνει την αναβολήν αυτής, ίνα τροποποιηθή η ημερησία διάταξις ώστε να προηγηθή λογοδοσία του τέως συμβουλίου και συζήτησις επί της εν γένει θέσεως της σταφίδος.

Ο κ. Κόκιζας (Ζευγολατιού) λέγει ότι το συμβούλιον είναι διατεθειμένον να λογοδοτήση.

Ο κ. Μπουλαλάς επιμένει να αναγνωσθή η παρ’ αυτού υποβληθείσα πρότασις.

Δημιουργείται εις το σημείον αυτό θόρυβος, και διεξάγεται διαλογική συζήτησις επί του ζητήματος της λογοδοσίας, ο δε κ. Νομάρχης κρούων τον κώδωνα, επιμένει να αρχίση η ψηφοφορία.

Ο κ. Κόκιζας εν συνεχεία λέγει ότι η πρότασις του κ. Μπουλαλά σκοπόν έχει να προκαταλάβη την γνώμην της συνελεύσεως.

Ο κ. Γκολφινόπουλος (Βοστίτσης) ζητεί και αυτός να προηγηθή λογοδοσία του συμβουλίου, το αυτό δε υποστηρίζουν και άλλοι αντιπρόσωποι.

Ο κ. Νομάρχης όμως επιμένει όπως αρχίση η ψηφοφορία διά την εκλογήν των μελών, παρακαλεί δε όπως προσέλθουν δύο ψηφολέκται.

Κατόπιν τούτου ο κ. Μπουλαλάς δηλοί ότι μη επιτραπείσης της συζητήσεως επί τόσον ουσιώδους διά την εκλογήν ζητήματος, διαμαρτύρεται και ομού μετά του ετέρου αντιπροσώπου της Ενώσεως Συνεταιρισμών Κρεσταίνων κ. Αλ. Πρίνου αποχωρεί της συνελεύσεως.

Το αυτό δηλοί και ο κ. Κουρβισιάνος εκ μέρους της Ενώσεως Συνεταιρισμών Γαστούνης και αποχωρεί μετά του ετέρου αντιπροσώπου της Ενώσεως Γαστούνης κ. Κ. Γαβριλιάδου.

Επίσης οι αντιπρόσωποι του Επιμελητηρίου Καλαμών κ.κ. Π. Αντωναρόπουλος και Τάσης Δεληγιάννης, Αχαΐας κ.κ. Σ. Χαιρέτης και Ι. Παπαγιαννόπουλος, αποχωρούν και αυτοί της συνελεύσεως εις ένδειξιν διαμαρτυρίας, ως επίσης και οι κ.κ. Π. Παναγόπουλος, Ε. Γκολφινόπουλος και Ανδρ. Ρωμανός της Σταφιδικής Τραπέζης Βοστίτσης Αχαΐας και των Ενώσεων Συνεταιρισμών Μπάστα Περ. Βενιζέλος, Κυπαρισσίας Αντ. Χαραλαμπόπουλος, Πύλου Σ. Κοντός, Φ. Ζωντανός και Π. Καλογιάννης και Ζακύνθου Ι. Λούτζης.

Ο γραμματεύς της συνελεύσεως κ. Τ. Πετράτος γνωστοποιεί εις τους αντιπροσώπους ότι συμφώνως τω νόμω περί οργανισμού του ΑΣΟ δέον να εκλεγούν 9 μέλη, ήτοι ανά εις από τας περιφερείας Κορινθίας, Πατρών, Αιγιαλείας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, δύο εκ του νομού Ηλείας και τρεις εκ του νομού Μεσσηνίας.

Ακολούθως καλούνται ως ψηφολέκται οι κ.κ. Καποδίστριας και Σταυρόπουλος και άρχεται η ψηφοφορία διά την εκλογήν των τακτικών μελών του συμβουλίου.

Γενομένης διαλογής εξελέγησαν οι κάτωθι 9 λαβόντες τας έναντι αυτών ψήφους, ήτοι: Ηλ. Μαράκας (Μεσσηνίας) 43, Κ. Κόκιζας 43 (Μεσσηνίας), Π. Σταυρόπουλος (Μεσσηνίας) 42, Γ. Πρεδάρης (Κορινθίας) 42, Χρ. Οικονόμου (Αιγιαλείας) 42, Αρ. Παπαδημητρόπουλος (Πατρών) 38, Αντ. Καποδίστριας (Ζακύνθου) 43, Ζ. Ζαχαρόπουλος (Πύργου) 42 και Δ. Φάσος (Αμαλιάδος) 42.

Επακολουθεί ψηφοφορία για την εκλογήν των αναπληρωματικών του τακτικού συμβουλίου, εκλεγέντων των κάτωθι 9 ήτοι: Περ. Μπούρας 35, Λ. Παλαμάρας 41 και Ι. Διακουμόπουλος 37 (Μεσσηνίας), Β. Παπαδημητρόπουλος 39 και Χρ. Αποσκίτης 39 (Ηλείας), Αθ. Τζιλιλής 40 (Πατρών), Κ. Καρπέτας 40 (Αιγίου), Δ. Ιωαννόπουλος 40 (Ζακύνθου) και Ι. Παπακυριακού 40 (Κορινθίας).

Εν συνεχεία εξελέγησαν μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ν. Δεληγιάννης (Μεσσηνίας) 41 και Π. Παπαπετρόπουλος (Ηλείας) 39 και αναπληρωματικά του Εποπτικού οι κ.κ. Ν. Πετρούλιας (Ηλείας) 39 και Π. Χριστοφιλόπουλος (Μεσσηνίας) 40 (948).

 

(948) “Πατρίς” Πύργου 13/4/1934


NEWSLETTER