Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018 17:27

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 153ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 153ο)

 

Στην Αθήνα συνεδριάζει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΟ και εκλέγει πρόεδρο, αντιπροέδρους και διοικούσα επιτροπή: «Το απόγευμα εις τα γραφεία του ΑΣΟ εγένετο η πρώτη συνεδρίασις του εκλεγέντος νέου διοικητικού συμβουλίου.

Μετά τον αγιασμόν ο υφυπουργός της Εθνικής Οικονομίας προσφωνών τα μέλη του συμβουλίου είπεν ότι αι τύχαι του ΑΣΟ ανατίθενται διά της συνθέσεως του ήδη συμβουλίου εις την παραγωγήν, η οποία έχει πλέον την πλειοψηφίαν εις το συμβούλιον, διά της συμμετοχής εν αυτώ 9 αντιπροσώπων. Εν συνεχεία ετόνισε τις βλάβες τας οποίας υπέστη η εσοδεία λόγω των περυσινών θεομηνιών και αι οποία επέδρασαν επί της εξαγωγής του προϊόντος και εμνημόνευσε τας ενισχύσεις τας οποίας ηδυνήθη το κεντρικόν ίδρυμα της σταφιδοπαραγωγής να προσφέρη εις τους πληγέντας προς ανακούφισιν αυτών.

 

»Ακολούθως εσημείωσε την κρίσιν την οποία διατρέχει το προϊόν, καθώς και τους κινδύνους οι οποίοι το απειλούν και επεκαλέσθη την προσοχήν του διοικητικού συμβουλίου, ίνα αντιμετωπισθούν τελεσφόρως τα παρουσιαζόμενα ζητήματα, ώστε συν το χρόνω να δυνηθή το προϊόν να αναλάβη.

Ακολούθως ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣΟ κ. Αντωνόπουλος παρέσχε την διαβεβαίωσιν ότι θα καταβάλη πάσαν επιμέλειαν και το νέον διοικητικόν συμβούλιον του ΑΣΟ προς επαύξησιν της εξαγωγής και θα εξακολουθήση διαχειριζόμενον την περιουσίαν του ιδρυματος με το αυτόν πνεύμα τάξεως και περισυλλογής.

Αποχωρήσαντος του κ. υφυπουργού το συμβούλιον προέβη εις την εκλογήν του προεδρείου και της διοικούσης επιτροπής ως κάτωθι: Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Π. Αντωνόπουλος γενικός Επιθεωρητής του υπουργείου Γεωργίας. Αντιπρόεδροι οι κ.κ. Κ. Κόκκιζας και Γ. Πρεδάρης. Διοικούσα Επιτροπή οι κ.κ. Ζ. Ζαχαρόπουλος της περιφερείας Ηλείας, Κ. Κόκκιζας Μεσσηνίας και Γ. Πρεδάρης των περιφερειών Κορίνθου, Αιγίου, Πατρών, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.

Το συμβούλιον θα ασχοληθή εις τας προσεχείς του συνεδριάσεις με τον ισολογισμόν του Ιδρύματος, την προμήθειαν σταφιδοπάνων και την παραλαβήν του βεβρεγμένου σταφιδοκάρπου» (957).

Στο “Ριζοσπάστη” φθάνει μια καταγγελία από “φορολογούμενους πολίτες Πηλαλίστρας” οι οποίοι καταγγέλουν το κυνηγητό του “φορατζή”:

«Προχθές ήρθε και πάλι ο φορατζής και οι φτωχοί αγρότες μόλις τόμαθαν φύγανε στα χωράφια. Από χαφιέδες του χωριού έμαθε τα χτήματα και τους κυνήγησε ίσα με κει. Οπως δήλωσε ο φορατζής έχει 800 εντάλματα και θα τα εισπράξει με τη βία. Οι φτωχοί αγρότες μέρα με την ημέρα νοιώθουν ότι δεν έχουν τίποτε να περιμένουν τίποτα από τους λαϊκούς και βενιζελικούς Εμπειρίκο Κουμουνδούρο κλπ. Εμείς με την καθημερινή διαφώτιση των συνειδητών νοιώσαμε τα συμφέροντά μας και τασσόμαστε κάτω από τη σημαία του Ενιαίου Μετώπου» (958).

Τον απηνή διωγμό οφειλετών μικροπαραγωγών επιβεβαιώνει λίγες ημέρες αργότερα το “Θάρρος” αναφέροντας ότι αυτό γίνεται σε όλη τη Μεσσηνία:

«Πληροφορούμεθα εκ της υπαίθρου Μεσσηνίας ότι μεταξύ των αγροτών επικρατεί μεγίστη δυσφορία και αγανάκτησις εναντίον της Κυβερνήσεως εξ αιτίας της απηνούς καταδιώξεως την οποίαν υφίστανται εκ μέρους των κρατικών εισπρακτόρων και χωροφυλάκων διά την πληρωμήν ενταλμάτων και καθυστερουμένων φόρων. Οι ατυχείς αγρόται προ του κινδύνου να συλληφθούν υπό των χωροφυλάκων εγκαταλείπουν τας οικίας των όταν ούτοι εμφανισθούν και τρέπονται προς τους αγρούς των διά να τους αποφύγουν. Συνεπεία της απελπιστικής ταύτης θέσεως εις την οποίαν περιήλθεν ο αγροτικός κόσμος της Μεσσηνίας εξ αφορμής των πιεστικών μέτρων της Κυβερνήσεως Τσαλδάρη, διεξάγονται συνεννοήσεις διά την οργάνωσιν συλλαλητηρίων διαμαρτυρίας δεν αποκλείεται δε τινές εξ αυτών εν τη απελπισία των να προβούν και εις βιαιοπραγίας κατά των εισπρακτόρων και χωροφυλάκων λαμβανομένης υπ’ όψει της δεινής οικονομικής καταστάσεως εις την οποίαν ούτοι ευρίσκονται σήμερον.

Χαρακτηριστικόν εν προκειμένω είναι και το κάτωθι τηλεγράφημα τα οποία ελάβομεν χθες εκ Μικρομάνης: Διαμαρτυρόμεθα απηνήν καταδίωξιν αγροτών υπό εισπράκτορος και χωροφυλάκων. Παρακαλούμεν διατάξετε αναστολήν διώξεων. Αγρόται ευρισκόμενοι εις οικονομικήν απόγνωσιν αδυνατούσι πληρωμήν ενταλμάτων. Διατελώσι ανάστατοι.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητος Μικρομάνης

Παναγιώτης Σπηλιώτης» (959).

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για άδικη κατανομή των αποζημιώσεων και καταγγέλεται ο διευθυντής των γενικών αποθηκών της Πύλου από σταφιδοπαραγωγούς του Βλαχόπουλου:

«Διαμαρτυρόμεθα διά σκανδαλώδη τακτικήν Διευθυντού Γενικών Αποθηκών Πύλου, όστις μηδόλως μεταβάς επιτοπίως προς εξακρίβωσιν γενομένων ζημιών σταφιδοπαραγωγών περονοσποροπλήκτων εκανόνισε ταύτην βάσει συμπαθειών του και όλως αυθαιρέτως εις Κοινότητα Βλαχοπούλου παράγουσαν 2 περίπου εκατομμύρια ενετικών λιτρών σταφίδος και υποστάσης σταφιδοπαραγωγής μεγίστην ζημίαν εκ περονοσπόρου εδόθη αποζημίωσις εκ δραχμών 16.000 και ούτη εις πρόσωπα συμπαθή ανωτέρω υπαλλήλου Γενικών Αποθηκών υποστάντα ζημίαν μικροτέραν ενώ άλλοι σταφιδοπαραγωγοί κατεστραφέντες και διαπιστωθείσης ζημίας υπό πρωτοβαθμίου επιτροπής ουδεμίαν έλαβον αποζημίωσιν. Σταφιδοπαραγωγοί ομόρων χωρίων μικροτέραν υποστάντες ζημίαν έλαβον πάντες αποζημίωσιν και ούτως ενεφανίσθη θλιβερόν φαινόμενον. Σταφιδοπαραγωγά χωρίς μη φθάνοντα ουδέ το τρίτον της παραγωγής ημετέρας Κοινότητας και μικροτέραν υπό ταύτα ζημίαν, να λάβωσι υπερδεκαπλάσιαν αποζημίωσιν εκείνης ήτις εδόθη Κοινόιτητα Βλαχοπούλου. Λόγω σκανδαλώδους τακτικής ανωτέρω υπαλλήλου ήτις προκάλεσεν μεγίστην αγανάκτησιν και απόγνωσιν σταφιδοπαραγωγούς Βλαχοπούλου, προσφεύγοντας ημίν προς επανόρθωσιν αδικίας και τιμωρίαν υπευθύνων» (960).

Στο Χανδρινού συνέρχεται το Συνέδριο Κοινοτήτων που συγκαλείται με πρωτοβουλία στελεχών των πολιτικών οργανώσεων του Αγροτικού Κόμματος που είχαν παρέμβει στις κοινοτικές εκλογές εκλέγοντας εκπροσώπους τους. Πρόκειται για τους ηγέτες του αγροτικού κινήματος της περιοχής στη μετά Τσικλητήρα εποχή. Στο ψήφισμα περιλαμβάνονται κοινοτικά αιτήματα, προβάλλεται μια σειρά μέτρων άλλης πολιτικής για το σταφιδικό και ζητείται η απομάκρυνση του διευθυντή των Γενικών Αποθηκών Πύλου:

«Συνεκροτήθη εις Χανδρινού Πυλίας το προαναγγελθέν Παμπυλιακόν συνέδριον. Κατ’ αυτό, ωμίλησαν πολλοί, ενεκρίθη δε το κάτωθι ψήφισμα:

Συνελθόντες σήμερον 6ην Μαΐου 1934 οι αντιπρόσωποι των Κοινοτήτων Πυλίας εν Συνεδρίω εν τη Κοινότητι Χανδρινού και μετά εξονυχιστικήν συζήτησιν επί των θεμάτων υπό των εισηγητών του Συνεδρίου κ. κ. Διον. Αποστολοπούλου, Χρήστου Κουβελιώτη, Ζαχαρία Κουρέτα, Στυλ. Διακουμογιαννόπουλου και διαπιστώσαντες την οικτράν κατάστασιν εις ήν έχουν περιέλεθει οι Κοινότητες της επαρχίας Πυλίας από απόψεως οικονομικής, συγκοινωνιακής και σταφιδικής υποβάλλομεν υμίν τα κάτωθι αιτήματα εκφράζοντες άμα την ευχήν υιοθετήσεως αυτών.

1) Ενίσχυσιν οικονομικήν των Κοινοτήτων εκ μέρους του Κράτους.

2) Περικοπήν απάντων των υποχρεωτικών εισφορών αίτινες απομυζούν το πλείστον των πόρων των Κοινοτήτων υπέρ διαφόρων οργανισμών και υπηρεσιών.

3) Δικαιοτέραν κατανομήν φόρου σταφίδος εις τας Κοινότητας αναλόγως της παραγωγής μιάς εκάστης και αντιπροσώπευσις αυτών εν τη εν Πάτραις εδρευούση Επιτροπή κατανομής φόρου σταφίδος τροποποιημένου του σχετικού Νόμου.

4) Την συντήρησιν υπό του Κράτους των επαρχαιακών δρόμων.

5) Ακριβοδίκαιαν διάθεσιν των εσόδων του Επαρχιακού Ταμείου Οδοποιΐας εις τας εις αυτό υπαγόμενας επαρχίας.

6) Ενιαίαν διαχείρησιν της σταφίδος και ενίσχυσιν της Αγροτικής Τραπέζης δια κεφαλαίων ίνα καταστή ικανή να αναλάβη εξ ολοκλήρου την αγροτικήν πίστην, απαλάσσουσα τους σταφιδοπαραγωγούς ονύχων του εκμεταλλευτικού εμπορίου και των τοκογλύφων.

7) Ταχυτάτην ρύθμισν των αγροτικών χρεών

8) Κατάργησιν ολοσχερή: α' του δασμού των εκ του εξωτερικού εισαγομένων γεωργικών ειδών, β' του σταφιδικού συναλλάγματος, γ' της εγγείου φορολογίας και αύξηση της τιμής της διατιθειμένης σταφίδος προς οινοπνευματοποίησιν δια της αυξήσεως της τιμής του οινοπνεύματος.

9) Να επιταχυνθή η αποφασισθείσα οδός Μεσσήνης-Πύλου.

10) Ελεγχον διά την σκανδαλώδη ενέργειαν την γενομένην εις βάρος των περονοσποροπλήκτων υπό του διευθυντού των Γενικών Αποθηκών κ. Λ. Σασάλου και παραδειγματικήν τιμωρίαν αυτού δι’ απολύσεως.

11) Αποστολήν γεωπόνου εις την Βουφράδα προς εξέτασιν των καταστραφέντων εκ χιόνος ελαιοδένδρων και εκ πάγου σταφιδαμπέλων και αποζημίωσιν αυτών.

12) Σύντομος και συστηματική ενέργεια αρμοδίων προλήψεως κινδύνων φυλλοξήρας και χορηγήσεως πανιών κατά κινδύνων βροχής.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνεδρίου

Ζαχαρ. Κουρέτας, Γεωργ. Κατσούλης, Χρ. Κουβελιώτης, Νικ. Κουρέτας, Φωτ. Κότσιρας, Αθαν. Καραμπάτσος, Ν. Γιανναράς, Π. Ζόμπολας, Στ. Γκιούλος, Βασ. Βαλσαμούλης, Φωτ. Ζωντανός, Φωτ. Κανελλόπουλος, Ηλ. Καστόρας, Δημ. Ζωντανός, Ευστ. Θεριός.

Εις το συνέδριον αντιπροσωπεύθησαν περί τας εκατόν Κοινότητας» (961).

 

(957) “Πατρίς” 27/4/1934

(958) “Ριζοσπάστης 3/5/1934

(959) “Θάρρος” 20/5/1934

(960) “Θάρρος” 6/5/1934

(961) “Σημαία” 9/5/1934

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER