Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019 14:27

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 170ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 170ο)

Μεταξύ των παραγωγών της Μεσσηνίας επικρατεί αγανάκτηση και ετοιμάζονται συλλαλητήρια: «Οι σταφιδοπαραγωγοί κινούνται δραστηρίως από του απογεύματος της χθες προς την κατεύθυνσιν της διοργανώσεως συλλαλητηρίων καθ’ άπασαν την ύπαιθρον χώραν, με μοναδικόν αντικειμενικόν σκοπόν την αύξησιν ή την διατήρησιν τουλάχιστον της καθορισθείσης τιμής του παρακρατήματος.

Τα συλλαλητήρια αυτά διοργανούνται εντός της αύριον καθ’ άπασαν την Μεσσηνίαν, θα είναι νομιμόφρονα και πάνδημα.

»Κατά τας πληροφορίας μας, οι παραγωγοί του τέως Δήμου Θουρίας προπαρασκευάζουν δι’ αύριον την πρωΐαν πάνδημον συλλαλητήριον εις ένδειξιν διαμαρτυρίας διά τας ληφθείσας αποφάσεις και την εγερθείσαν διαφωνίαν εκ μέρους του κυβερνητικού επιτρόπου. Εις το συλλαλητήριον αυτό καταβάλλεται προσπάθεια υπό της Κτηματικής Ενώσεως Θουρίας, ο πρόεδρος της οποίας και θα τεθή επικεφαλής μαζί με άλλους Θουρίους σταφιδοκτήμονας όπως λάβουν μέρος και οι σταφιδοπαραγωγοί Μικρομάνης, Αριος και Σπερχογείας. Οίτονες εν τη περιπτώσει ταύτη θα προσέλθουν με μαύρας σημαίας.

Ο πρόεδρος της Κτηματικής Ενώσεως Θουρίας, ομιλών χθες προς συντάκτην μας, είπεν ότι καταβάλλεται προσπάθεια υπό των σταφιδοπαραγωγών Θουρίας όπως αύτοι κατέλθουν εις Καλάμας το απόγευμα της Κυριακής με μαύρας σημαίας, ίνα διαδηλώσουν την θλίψιν την οποίαν ησθάνθησαν εκ των ληφθεισών χθες αποφάσεων σχετικώς με το παρακράτημα.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας μας, συλλαλητήρια διαμαρτυρίας εναντίον των ληφθεισών αποφάσεων και της καταβαλλομένης προσπαθείας προς τροποποίησιν αυτών, θα συγκροτηθούν αύριον εις την Μεσσήνην, Μελιγαλά, Ζευγολατιό, Διαβολίτσιον, Κυπαρισσίαν, Πύλον, Κορώνην, Βελίκα, Καρτερόλιον, Οιχαλίαν, Πλατύ, Βαλύρα και γενικώς εις όλας τα σταφιδοφόρους Κοινότητας.

Κατά τα συλλαλητήρια αυτά θα συζητηθή μόνον το σταφιδικόν ζήτημα και συγκεκριμένως η χθεσινή απόφασις του ΑΣΟ, χωρίς να επιτραπή εις ουδένα απολύτως να ομιλήση περί άλλου τινός θέματος ή να εκμεταλλευτή την εξέγερσιν των σταφιδοπαραγωγών προς κομματικούς σκοπούς».

Η “Σημαία” στη δεύτερη έκδοση προσθέτει καινούργια στοιχεία για τις συνεννοήσεις μεταξύ των Μεσσηνίων σταφιδοπαραγωγών:

«Ο εκ των αντιπροσώπων των σταφιδοπαραγωγών της περιφερείας μας κ. Αλ. Αποστολάκης συνηντήθη μετά του αντιπροσώπου των Φιλιατρών κ. Τζάννε όστις αφίκετο ενταύθα ειδικώς προς τον σκοπόν τούτον. Κατά την συνάντησιν ανεγνωρίσθη ότι η καθορισθείσα τιμή εξαγοράς παρακρατήματος διά την Μεσσηνιακήν σταφίδα είναι ασύμφορος, απεφασίσθη δε όπως εις την περίπτωσιν καθ’ ήν δεν αυξηθή αύτη τουλάχιστον εις 3.300 δραχμάς αποδυθούν οι σταφιδοπαραγωγοί εις σκληρούς αγώνας προς επικράτησιν των δικαίων απόψεών των. Σήμερον θα διεξαχθούν σχετικαί συνεννοήσεις με την συλλαλητηριακήν επιτροπήν Μεσσήνης, αύριον δε θα αναχωρήση εις Πύργον πολυμελής επιτροπή σταφιδοπαραγωγών, ίνα έλθη εις επαφήν μετ’ αυτών.

Χθες το εσπέρας εξ άλλου, εστάλησαν εντεύθεν προς τους Μεσσηνίους βουλευτάς και γερουσιαστάς πάμπολλα τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας εναντίον των ληφθεισών αποφάσεων υπό του ΑΣΟ, εν τοις οποίοις διατυπούται η αξίωσις όπως υποβάλλουν ούτοι τάχιστα τας παραιτήσεις των, κατέλυον δε αμέσως εις Καλάμας, ίνα ηγηθούν τους αγώνος των σταφιδοπαραγωγών» (1016).

Ο “Ριζοσπάστης” επικαλούμενος τηλεγραφήματα στο υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι εκτός των συλλαλητηρίων στην Ηλεία που έχουμε ήδη αναφερθεί, έγιναν τις προηγούμενες ημέρες συλλαλητήρια και σε Ζευγολατιό, Χαρακοπιό, Πυλία, Μελιγαλά, ενώ δημοσιεύει τηλεγράφημα από την “κόκκινη Μικρομάνη”:

«Από μέρους της κόκκινης Κοινότητας Μικρομάνης (Θουρία) πήραμε το παρακάτω τηλεγράφημα διαμαρτυρίας:

Σταφιδοπαραγωγοί Κοινότητος Μικρομάνης ανάστατοι από τις διαδόσεις ότι θα καθορισθεί τιμή σταφιδικού παρακρατήματος κάτω των 3 1/2 χιλιάδων δραχμών, αξιούν να ορισθεί τιμή πλέον των 3 1/2 χιλιάδων. Σε αντίθετη περίπτωση δηλώνουν ότι θα συγκροτήσουν συλλαλητήριο διαμαρτυρίας – Κοινοτάρχης Σπηλιώτης» (1017).

Την επομένη η “Σημαία” επανέρχεται δημοσιεύοντας πληροφορίες για συλλαλητήρια, για την απαγόρευση καθόδου των σταφιδοπαραγωγών της Θουρίας στην Καλαμάτα αλλά και για έκτακτα μέτρα της χωροφυλακής: “Σήμερον την πρωΐαν θα συγκροτηθούν καθ’ άπασαν την Μεσσηνίαν ογκώδη συλλαλητήρια των σταφιδοπαραγωγών εις ένδειξιν διαμαρτυρίας διά τας ληφθείσας υπό του ΑΣΟ αποφάσεις. Κατά τας πληροφορίας μας οι σταφιδοπαραγωγοί θα προσέλθουν εις αυτά με μαύρας σημαίας, θ’ αξιώσουν δε διά ψηφισμάτων των προς την Κυβέρνησιν και τους Μεσσηνίους βουλευτάς και γερουσιαστάς όπως η τιμή διά το παρακράτημα της Μεσσηνίας ορισθεί ανωτέρα κατά τριακοσίας το ολιγώτερον δραχμάς της ήδη ορισθείσης, ήτοι 3.300 δι’ έκαστον χιλιόλιτρον. Τοιαύτα συλλαλητήρια θα συγκροτηθούν, ως και εχθές εγράφομεν εις Πύλον, Κυπαρισσίαν. Φιλιατρά, Χατζή, Θουρίαν, Πλατύ, Ασλάναγα, Μικρομάνη, Ζευγολατιό, Μελιγαλά, Βαλύρα, Αριοχώριον, Πεταλίδιον, Διαβολίτσιον και Οιχαλίαν.

Αργά την νύκτα υπήρχε η πληροφορία ότι οι σταφιδοπαραγωγοί της περιφερείας του τέως Δήμου Θουρίας θα εισέλθουν σήμερον την μεσημβρίαν με μαύρας σημαίας εις την πόλιν μας, ίνα επιδώσουν προς τον κ. Νομάρχην ψήφισμα διαμαρτυρίας εναντίον των ληφθεισών υπό του ΑΣΟ αποφάσεων, εν σχέσει προς τον καθορισμόν της τιμής του παρακρατήματος. Προς τον σκοπόν τούτον μάλιστα εζήτησαν από τον Διοικητήν Χωροφυλακής Μεσσηνίας την σχετικήν άδειαν, η οποία όμως δεν παρεσχέθη κατόπιν συνεννοήσεως του κ. Σταμάτη μετά του κ. Νομάρχου. Αλλ’ η πληροφορία μας αύτη δεν επιβεβαιώθη επισήμως, δεδομένου ότι από της 9ης νυκτερινής δεν υπάρχει τηλεφωνική ή τηλεγραφική συγκοινωνία με την Θουρίαν.

Ηδη προς πρόληψιν οιουδήποτε ενδεχομένου, έχουν ληφθεί προληπτικώς άπαντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, μολονότι υπάρχει η βεβαιότης ότι οι ίδιοι οι σταφιδοπαραγωγοί δεν θα επιτρέψουν οπωσδήποτε την δημιουργίαν εκτρόπων ή την κομματικήν εκμετάλλευσιν του ζητήματος. Παρά ταύτα όμως έχουν ενισχυθεί οι κατά τόπους υποδιοικήσεις χωροφυλακής.

Η “Σημαία εν τη επιθυμία της όπως κατατοπισθή πληρέστερον προς την κατάστασιν, σχηματίση δε ιδίαν αντίληψιν περί των πραγματικών διαθέσεων των σταφιδοπαραγωγών, ανέθεσε εις συντάκτην της να περιοδεύση ανά την ύπαιθρον χώραν, αποστέλλων εκείθεν τας εντυπώσεις του. Ούτως, μας διεβίβασε εκ Μεσσήνης, την πρώτην τηλεφωνικήν ανταπόκρισίν του, έχουσαν ούτω:

Μεταξύ των σταφιδοπαραγωγών ολοκλήρου σχεδόν της επαρχίας Μεσσήνης επικρατεί ζωηρός αναβρασμός. Οι σταφιδοπαραγωγοί της Ανω και της Κάτω Μεσσήνης, θεωρούντες ως αυτοχρήμα εμπαικτικάς τας αποφάσεις του ΑΣΟ, έχουν απόφασιν όμως, αν μέχρι της προσεχούς Τρίτης το πολύ δεν δοθή εις το ζήτημά των μια λύσις ικανοποιητική θ’ αποδυθούν εις σκληρούς αγώνας, φθάνοντες ακόμη και μέχρι του σημείου ώστε, να συγκροτήσουν εντός της προσεχούς εβδομάδος ένοπλα συλλαλητήρια.

Οι σταφιδοπαραγωγοί ζητούν να καθορισθή η εξαγορά παρακρατήματος εις την τιμήν των 3.300 δραχμών τουλάχιστον, δεν εννοούν δε να υποχωρήσουν εκ του ορίου αυτού με κανέναν απολύτως τρόπον. Υπάρχουν φόβοι μήπως οι σταφιδοπαραγωγοί πραγματοποιήσουν αυτήν την απειλήν των περί καθόδου των εις Καλάμας, ίνα ούτω εκδηλώσουν την αγανάκτησίν των διά τα ληφθέντα υπό του ΑΣΟ μέτρα.

Το απόγευμα συνήλθεν εν Μεσσήνη η συλλαλητηριακή επιτροπή και απεφάσισεν όπως αναβάλη την συγκρότησιν του αναγγελθέντος διά σήμερον συλλαλητηρίου, κατόπιν της επσευσμένης αναχωρήσεως εις Αθήνας του γερουσιαστού κ. Φεσσά, όστις εκλήθη εκεί κατεπειγόντως υπό του υφυπουργού της Εθνικής Οικονομίας κ. Στεφανοπούλου. Η επιτροπή θα συνέλθη ωστόσο σήμερον την πρωΐαν και θα αποστείλει προς την κυβέρνησιν και τους Μεσσηνίους βουλευτάς και γερουσιαστάς μακρόν τηλεγράφημα εν τω οποίων θα τονίζεται ότι οι σταφιδοπαραγωγοί Μεσσήνης ανέβαλον την συγκρότησιν του συλλαλητηρίου των μέχρις ότου ο κ. πρόεδρος της Κυβερνήσεως δώση την αρμόζουσαν λύσιν εις τα ζητήματά των. Θα τονίζεται επίσης ότι αν δεν προασπισθούν τα συμφέροντα των Μεσσηνίων σταφιδοπαραγωγών, τότε οι ίδιοι θα διεκδικήσουν τα δίκαιά των, απεκδυόμενοι πάσης ευθύνης διά τα συμβησόμενα, την έκτασιν και την σοβαρότηταν των οποίων ουδείς από τούδε δύναται να προείδη.

Λόγω της παρατηρουμένης νευρικότητος και των υπόπτων κινήσεων ορισμένων προσπαθούντων να εκμεταλλευτούν την αγανάκτησιν και την συλλαλητηριακήν κίνησιν των σταφιδοπαραγωγών ελήφθησαν υπό της Διοικήσεως Χωροφυλακής όλως έκτακτα μέτρα προς διατήρησιν της τάξεως η οποία τείνει να διασαλευθή συνεπεία των τελευταίων εκδηλώσεων των σταφιδοπαραγωγών” (1018).

 

(1016) “Σημαία” 25/8/1934

(1017) “Ριζοσπάστης” 25/8/1934

(1018) “Σημαία” 26/8/1934


NEWSLETTER