Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019 18:36

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 173ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 173ο)

Παράλληλα επιχειρείται η τρομοκράτηση των σταφιδοπαραγωγών στους οποίους καταλογίζονται σοβαρά αδικήματα: «Επανήλθεν εξ Αιγίου ο ανακριτής του Γ’ Τμήματος κ. Τούσης ο οποίος διεξάγει τας ανακρίσεις διά τα αιματηρά γεγονότα της παρελθούσης Κυριακής.

Κατά πληροφορίας μας, ο ανακριτής μορφώσας γνώμην ότι εις τας σχετικάς σκηνάς επρωτοστάτησαν 10-15 των διαδηλωτών, προτίθεται να εκδώσει ένταλμα συλλήψεως κατ’ αυτών, οι οποίοι ως εγνώσθη κατάγονται εκ Κακοχωρίου, Κουνινάς και Παρασκευής. Εναντίον αυτών θα απαγγελθή κατηγορία επί αποπείρα αναιρέσεως, εμπρησμώ και στάσει» (1027).

Σχεδόν αμέσως γίνονται οι πρώτες συλλήψεις:

«Συλληφθέντες μετεφέρθησαν εις Πάτρας οι Ι. Ορφανίδης μεσίτης, Θ. Χαρμπής εργάτης και Φωτόπουλος σταφιδοπαραγωγός, εναντίον των οποίων προέκυψαν στοιχεία ότι επρωτοστάτησαν εις τας αιματηράς σκηνάς του συλλαλητηρίου Αιγίου. Οι συλληφθέντες κρατούνται εις το Τμήμα μεταγωγών, εις επισκεφθέντας δε αυτούς δημοσιογράφους διεμαρτυρήθησαν εντόνως διά την σύλληψίν των, τονίσαντες όιτ ενώ συλλαμβάνονται και διώκονται αθώοι σταφιδοπαραγωγοί, ουδεμία δίωξις ησκήθη κατά των οργάνων της τάξεως τα οποία επυροβόλησαν και ετραυμάτισαν τους διαδηλωτάς. Επίσης οι κρατούμενοι καταφέρονται κατά της μονίμου επιτροπής, η οποία, λέγουν, επρόδωσε τον αγώνα των σταφιδοπαραγωγών ευγενών ποιοτήτων.

Ούτοι θα προσαχθούν σήμερον ενώπιον του κ. Εισαγγελέως των Πλημελειοδικών παραπεμπόμενοι εις τακτικήν ανάκρισιν» (1028).

Και ακολουθούν καινούργιες:

«Δυνάμει ενταλμάτων του ανακριτού του Α’ Τμήματος κ. Τούση, ο οποίος ως γνωστόν διεξάγει τας ανακρίσεις διά τα αιματηρά γεγονότα του Αιγίου, συνελήφθησαν και μετεφέρθησαν εις Πάτρας έτεροι 10 σταφιδοπαραγωγοί, λαβόντες μέρος εις το αιματηρόν συλλαλητήριον και εναντίον των οποίων προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία. Απαντες οι συλληφθέντες εκρατήθησαν εις το Τμήμα Μεταγωγών.

Το απόγευμα χθες οι συλληφθέντες μετά των από προχθές κρατουμένων διά την ιδίαν αιτίαν Γαρμπή, Ορφανίδου και Φωτοπούλου, προσήχθησαν συνοδευόμενοι υπό των συνηγόρων των ενώπιον του κ. Εισαγγελέως των Πλημμελειοδικών παρά του οποίου παρεπέμφθησαν εις τον ανακριτήν κ. Τούσην διά ν’ απολογηθούν.

Εξ αυτών απελογήθησαν οι εξ, σήμερον δε απολογουμένων και των υπολοίπων θα ληφθή απόφασις υπό του ανακριτού και εισαγγελέως διά την προφυλάκισίν των ή μη» (1029).

Οπως ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί, τις συλλήψεις και προσαγωγές ακολουθούν προφυλακίσεις, ενώ διατάσσεται και η κράτηση του ενωμοτάρχη Κουραχάνη που πυροβόλησε και έδωσε το σύνθημα της ένοπλης επίθεσης στους παραγωγούς:

«Ενώπιον του ανακριτού κ. Τούση προσήχθησαν χθες και απελογήθησαν οι κρατούμενοι από προχθές και κατηγορούμενοι επί συνενοχή εις τα αιματηρά γεγονότα Αιγίου Γ. Κοσκορέλης, Δ. Φωτόπουλος, Π. Τριανταφυλλόπουλος και Ι. Ορφανίδης. Απάντων τούτων, εκτός του τελευταίου, διετάχθη η προφυλάκισις.

Επίσης προεφυλακίσθη και ο Απόστ. Καρπέτας, τέως πρόεδρος της κοινότητος Αραχώβης, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα έξωθι των δικαστηρίων υπό τας εξής συνθήκας. Ο Καρπέτας μετέβαινεν εις τι καφενείον πλησίον των δικαστηρίων. Κατά την στιγμήν εκείνην ο ανακριτής κ. Τούσης συνέπεσε να ευρίσκεται εις το παράθυρον του γραφείου του μετά του αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών κ. Σπένδου.

Ο κ. ανακριτής είχεν ίδη προ ημερών εν Αιγίω τον Καρπέταν, ο οποίος θεωρείται ως αναμειχθείς εις τας σκηνάς και ευθύς ως τον αντελήφθη διερχόμενον κάτωθι των δικαστηρίων, τον ανεγνώρισεν. Αμέσως κατήλθε μετά του κ. Σπένδου και τη βοηθεία παρατυχόντος αστυνομικού οργάνου προέβη εις την σύλληψιν του Καρπέτα, ούτινος και διέταξε την προφυλάκισιν.

Διά σημειώματος του κ. Τούση σταλέντος εις την Διοίκησιν Χωροφυλακής Αχαΐας εζητήθη η κράτησις του ενωματάρχου Κουραχάνη, ο οποίος, ως γνωστόν, μετείχε της δυνάμεως χωροφυλακής η οποία επέβλεπε την τάξιν κατά το αιματηρόν συλλαλητήριον του Αιγίου. Εκ της εντολής ταύτης του ανακριτού ανάγεται ότι εναντίον του εν λόγω ενωμοτάρχου προέκυψαν στοιχεία ενοχής εις την αιματηράν αυτήν υπόθεσιν» (1030).

Στις 26 Αυγούστου, την ίδια ημέρα με το συλλαλητήριο του Αιγίου πραγματοποιείται μεγάλο συλλαλητήριο στη Θουρία:

«Την πρωίαν της παρελθούσης Κυριακής συνεκροτήθη εις Θουρίαν ογκωδέστατον συλλαλητήριον των σταφιδοπαραγωγών των πέριξ χωρίων Ασπροχώματος, Σπερχογείας, Λεΐκων, Αντικαλάμου, Καλαμίου, Μικρομάνης, Αιθαίας κλπ. πρωτοβουλία της Κτηματικής Ενώσεως Θουρίας, εις το οποίο μετέσχον δύο χιλιάδες σταφιδοπαραγωγών.

Από της 8ης πρωινής ήρχισαν να συρρέουν εις τον τόπον του συλλαλητηρίου, συν γυναιξί και τέκνοις κατά πυκνάς ομάδας σταφιδοπαραγωγοί ενώ οι κώδωνες των εκκλησιών εσήμαινον πενθίμως. Εις την κεντρικήν πλατείαν της Κοινότητος περί την 10ην πρωινήν είχον συγκεντρωθεί πλήθη σταφιδοπαραγωγών διά να διαμαρτυρηθούν εναντίον της κυβερνήσεως, η οποία παρά τας υποσχέσεις της δεν κατώρθωσε να δώση υψηλάς τιμάς εις την σταφιδοπαραγωγήν, και του ΑΣΟ διά τον καθορισμόν χαμηλών τιμών εξαγοράς των σταφιδικών πλεονασμάτων.

Προς τους συγκεντρωθέντες ωμίλησεν εν αρχή από του εξώστου της οικίας Μιχαλοπούλου ο Πρόεδρος της Κτηματικής Ενώσεως Θουρίας κ. Γ. Δάλλας, ο οποίος έψεξε δριμύτατα την κυβέρνησιν και τον ΑΣΟ διά την δημιουργηθείσαν εις βάρος των παραγωγών έκρυθμον κατάστασιν συνεπεία των εξευτελιστικών τιμών αι οποία καθωρίσθησαν διά την εξαγοράν των σταφιδικών πλεονασμάτων. Εν συνεχεία ο κ. Δάλλας ωμίλησεν εναντίον των διοικούντων το Γραφείον Προστασίας Ελληνικών Σύκων, οι οποίοι διά της αλογίστου πολιτικής των κατεβαράρθρωσαν τούτο και την συκικήν υπόθεσιν. Εν τέλει εζήτησεν όπως ενεργηθή ευρύτατος έλεγχος εις τον ΑΣΟ και το ΓΠΕΣ, διά να έλθουν εις φως όλα τα σκάνδαλα και αι σπατάλαι. Τον λόγον του κ. Δάλλα διέκοπτον φωναί αγανακτήσεως των σταφιδοπαραγωγών.

- Θέλουμε το ψωμί μας.

- 3.500 ή θάνατος.

- Κρεμάλα στους υποτιμητές.

Μετά τον κ. Δάλλαν έλαβε τον λόγον ο δικηγόρος κ. Χρ. Μανδηλάρης ο οποίος διεκτραγώδησε δι’ ολίγων την αθλίαν κατάστασιν των σταφιδοπαραγωγικών πληθυσμών και ετόνισε ότι εφ’ όσον οι αρμόδιοι δεν θελήσουν να προασπίσουν τα συμφέροντα της σταφιδοπαραγωγής, οι παραγωγοί θα οργανώσουν ένοπλα πλέον συλλαλητήρια διά να διεκδικήσουν μόνοι των πλέον τα δίκαιά των.

Μετά ταύτα ο κ. Α. Λιάππας ανέγνωσε το κάτωθι ψήφισμα το οποίον και ενεκρίθη υπό της συγκεντρώσεως:

“Πέντε χιλιάδες παραγωγοί με τα γυναικόπαιδα συγκρότησαν συλλαλητήριον εν Θουρία εν πλήρη αγανακτήσει και απογνώσει ακούσαντες τους ρήτορας διά βοής ενέκριναν το κάτωθι ψήφισμα:

1. Αξιούμεν κανονισμόν τιμής δελτίων 3.500.

2. Διατήρησιν παρακρατήματος.

3. Αρσιν σταφιδικού συναλλάγματος.

4. Αξιούμεν σθεναράν στάσιν αντιπροσώπων μας άλλως αποκηρύξωμεν τούτους και καλέσωμεν παραιτηθούν.

5. Χαλκευομένην δίμηνον παράτασιν καταβολής δελτίων αποκρούομεν μετ’ αγανακτήσεως ως σφαγιάζουσα δελτιούχους παραγωγούς.

6. Αξιούμεν κυβέρνησιν διορίση επιτροπήν ελέγχου εξ Αρεοπαγιτών και συμβούλων ελεγκτικού συνεδρίου και παραγωγών εκλεγομένων κατόπιν παμμεσσηνιακής συσκέψεως παραγωγών κατά ΑΣΟ και ΓΠΕΣ έλθουν εις φως σφάλματα και σπατάλαι.

7. Αξιούμεν υπαίτιοι οικονομικής εξαθλιώσεως ΑΣΟ και ΓΠΕΣ παραπεμφθούν εις ορκωτά δικαστήρια.

8. Αξιούμεν δημοσιεύσωσι παρά συγκληθείσης επιτροπής ισολογισμόν αναλυτικώς.

9. Καταργηθή σύστημα εκλογής συμβούλων Γραφείου Σύκων εκλέξωσιν νέους συμβούλους ενδεδειγμένοι συκοπαραγωγοί.

10. Αξιούμεν διαταχθή Αγροτική Τράπεζα εισπράξη δάνειά της εντός πενταετίας δι’ ετησίων δόσεων.

11. Αξιούμεν ελάφρυνσιν φορολογίας πτωχού αγροτικού κόσμου και του άρτου.

Εντέλλεται η συλλαλητηριακή επιτροπή να παρακολουθήση αγρύπνως και εν ανάγκη να καλέση όλους μας εις ένοπλα συλλαλητήρια.

Η συλλαλητηριακή επιτροπή Γεώργιος Δάλλας, Δημοσθένης Μανδηλάρης, Ευάγγελος Χαλούλος, Δημήτριος Κασκούτης, Κωνσταντίνος Φλέσσας, Θεόδωρος Λεκαδίτης, Ιωάννης Περρωτής, Αγησίλαος Λιάππας, Παναγιώτης Κολλίγρης» (1031).

 

(1027) “Νεολόγος” 1/9/1934

(1028) “Νεολόγος” 3/9/1934

(1029) “Νεολόγος” 4/9/1934

(1030) “Νεολόγος” 5/9/1934

(1031) “Θάρρος” 28/8/1934

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER