Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2019 13:43

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 183ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 183ο)

 

Η Μεσσηνία ήδη βρίσκεται στο πόδι, δημιουργούνται παντού επιτροπές, στη Μεσσήνη πραγματοποιείται σύσκεψη εκπροσώπων από τις επαρχίες Καλαμάτας και Μεσσήνης, ενώ προγραμματίζεται μεγάλο συνέδριο στην Κυπαρισσία:

«Η εξέγερσις των σταφιδοπαραγωγών καθ’ όλην την Μεσσηνίαν εναντίον της κυβερνήσεως και του ΑΣΟ διά τον καθορισμόν τιμής εξαγοράς των σταφιδικών πλεονασμάτων των κατωτέρων ποιοτήτων προς 2.900 κατά ενετικόν χιλιόλιτρον έχει φθάσει εις το κατακόρυφον.

 

»Οι σταφιδοπαραγωγοί με την εξευτελιστικήν αυτήν τιμήν, αντιμετωπίζοντες ωμόν πλέον το φάσμα της πείνης, καταφέρονται απροκαλύπτως εναντίον της κυβερνήσεως αλλά και των Μεσσηνίων βουλευτών και γερουσιαστών οι οποίοι απεδέχθησαν άνευ ουδεμιάς αντιστάσεως τας κυβερνητικάς απόψεις εν σχέσει με τας τιμάς εξαγοράς των σταφιδικών πλεονασμάτων αι οποία πλήττουν καιρίως την σταφιδοπαραγωγικήν Μεσσηνίαν.

Μετά το προχθεσινόν έντονον τηλεγράφημα διαμαρτυρίας των προέδρων είκοσι τεσσάρων κοινοτήτων του Νομού μας διά του οποίου τούτοι ήρον την εμπιστοσύνην των προς τους κοινοβουλευτικούς αντιπροσώπους της Μεσσηνίας και διετύπωνον την αξίωσιν όπως ούτοι παραιτηθούν των αξιωμάτων των εις περίπτωσιν μη αναθεωρήσεως των αποφάσεων του ΑΣΟ, συνεκροτήθη χθες την 10ην πρωινήν εις το κοινοτικό κατάστημα Μεσσήνης σύσκεψις των αντιπροσώπων των σταφιδικών κοινοτήτων των επαρχιών Καλαμών και Μεσσήνης προς λήψιν αποφάσεων διά την αποτελεσματικώτερον αντιμετώπισιν του σταφιδικού ζητήματος.

Της συσκέψεως μετέσχον οι κ. κ. Κορκονικήτας, Χρόνης, Πολυδούρης, Περ. Βανιζέλος, Δ. Κούτσικας, Δ. Κασκούτης, Γ. Δάλλας, Π. Κορκονικήτας, Κ. Φλέσσας, Ηλ. Φρούντζας, Γ. Μακαρούνης, Π. Σπηλιώτης, Γ. Λεμπέσης, Σωτ. Παναγόπουλος, Παν. Κούβελας, Ευαγ. Χαλούλος, Δ. Μανδηλάρης, Παν. Ζαγκλακάς, Δ. Φάκωνας, Φιλ. Αποστολόπουλος, Ανδρ. Καλοφωλιάς, Χρ. Αλεξόπουλος και άλλοι αντιπρόσωποι σταφιδοπαραγωγικών περιφερειών.

[...] Εν των μεταξύ διαρκούσης της συσκέψεως ελήφθη το κάτωθι τηλεγράφημα: “Υπεστηρίξαμεν καθορισμόν τιμών ασφαλείας Μεσσηνιακής σταφίδος εις δραχμάς τουλάχιστον τρεις χιλιάδας. Σύμβουλοι παραγωγών ΑΣΟ καθώρισαν 2.900 εξετάσαντες δυναμικίτητα αυτού. Κατόπιν τούτου αδύνατος αντίθετος ενέργεια”. Το ανωτέρω τηλεγράφημα αναγνωσθέν εις την σύσκεψιν επροξένησε κατάπληξιν και ζωηροτάτην αίσθησιν.

Κατόπιν τούτου έλαβον τον λόγον οι κ.κ. Περ. Βενιζέλος, Κούτσικας, Κορκονικήτας και άλλοι οι οποίοι υπεστήριξαν ότι επιβάλλεται όπως συγκροτηθή εις Μεσσήνην την προσεχή Κυριακήν μεγάλη σταφιδική σύσκεψις καθ’ ήν να εξετασθή εν πλάτει το ζήτημα της σταφίδος και εκλεγή αντιπροσωπεία η οποία να μετάσχη του σταφιδικού συνεδρίου το οποίον θα συγκληθή την μεταπροσεχήν Κυριακήν προς καθορισμόν των απόψεων των σταφιδοπαραγωγών και των λεπτομερειών της διεξαγωγής του όλου αγώνος προς αναθεώρησιν των αποφάσεων. Με την άποψιν αυτήν συνετάχθησαν οι πλείστοι των αντιπροσώπων.

Εν τέλει απεφασίσθη όπως εις το συγκορτηθησόμενον εν Κυπαρισσία σταφιδικόν συνέδριον κληθούν και μετάσχουν οι βουλευτές και γερουσιασταί μετά του κ. Νομάρχου Μεσσηνίας. Επίσης θα κληθούν όπως λογοδοτήσουν οι Μεσσήνιοι αντιπρόσωποι της σταφιδοπαραγωγής εις το συμβούλιον του ΑΣΟ διά τας ληφθείσας τη ανοχή των, αποφάσεις.

Σχετικώς απεστάλη προς τους κοινοτάρχας και προέδρους συνεταιρισμών των επαρχιών Μεσσήνης και Καλαμών και η κάτωθι πρόσκλησις: “Καλούνται οι πρόεδροι των κοινοτήτων και συνεταιρισμών των επαρχιών Καλαμών και Μεσσήνης εις σύσκεψιν εν τω κοινωτικώ καταστήματι Μεσσήνης την 9.30 πρωινήν της προσεχούς Κυριακής προς εκλογήν επιτροπής η οποία θα μετάσχη του συνερχομένου εν Κυπαρισσία συνεδρίου επιτροπών αμύνης των σταφιδοπαραγωγικών περιφερειών.

Η επιτροπή: Περ. Βανιζέλος, Δ. Κούτσικας, Δ. Κασκούτης, Γ. Δάλλας, Π. Κορκονικήτας, Κ. Φλέσσας, Ηλ. Φρούντζας, Γ. Μακαρούνης, Π. Σπηλιώτης, Γ. Λεμπέσης, Σωτ. Παναγόπουλος, Χρ. Ζαχαρόγιαννης, Ανδρ. Παναγόπουλος, Παν. Κούβελας, Ευάγ. Χαλούλος, Δ. Μανδηλάρης, Παν. Ζαγκλακάς, Θ. Φάκωνας, Φιλ. Αποστολόπουλος, Ανδρ. Καλοφωλιάς, Χρ. Αλεξόπουλος» (1058).

Αναλυτικό είναι το ρεπορτάζ της “Σημαίας” σε σχέση με τα όσα συνέβησαν στη σύσκεψη:

«Την έναρξιν της συνεδριάσεως εκήρυξεν ο πρόεδρος της Κοινότητος Μεσσήνης κ. Πολυδούρης τονίσας ότι αι μέλλουσαι να ληφθούν αποφάσεις θ’ ασκήσουν σοβαράν επίδρασιν επί της εξελίξεως του σταφιδικού ζητήματος.

Είτα λαμβάνει πρώτος τον λόγον ο κ. Περ. Βενιζέλος (Πλατύ) όστις εκ της πείρας του και της επί σειράν ετών θητείας του εν τω συμβουλίω του ΑΣΟ αποδεικνύει δι’ αριθμών ότι ο Οργανισμός ηδύνατο να καθορίση μεγαλειτέρας τιμάς. Εισερχόμενος ο κ. Περ. Βενιζέλος επί της ουσίας του θέματος, προτείνει την αναβολήν της εκλογής αντιπροσώπων εις το μέλλον να συνέλθη την Κυριακήν συνέδριον εν Κυπαρισσία, ίνα εν τω μεταξύ προσέλθουν και άλλοι Πρόεδροι Κοινοτήτων.

Μετά τον κ. Βενιζέλον λαμβάνει τον λόγον ο ιατρός και σταφιδοπαραγωγός κ. Κούτσικας (Μεσσήνης) όστις εν αρχή καυτηριάζει την στάσιν των κοινοβουλευτικών μας αντιπροσώπων και τονίζει εν συνεχεία ότι δεν εφρόντισαν ούτοι διά τα συμφέροντα των σταφιδοπαραγωγών και τονίζει εν συνεχεία ότι δεν εφρόντισαν ούτοι διά τα συμφέροντα των σταφιδοπαραγωγών τα οποία κυριολεκτικώς εσφαγιάσθησαν με τας γνωστάς αποφάσεις του ΑΣΟ.

Η Μεσσηνία λέγει ο κ. Κούτσικας, είναι ο μόνος Νομός ο οποίος εισφέρει καθ’ έκαστον έτος εις τον δημόσιον κορβανάν, όσα ουδείς άλλον σχεδόν Νομός του κράτους. Δεν έπρεπεν επομένως να περιφρονηθή μόνον διά να ικανοποιηθούν τα μικροκομματικά καπρίτσια του κ. Σαγιά.

Ο σταφιδικός κόσμος της Μεσσηνίας τονίζει ο κ. Κούτσικας, έχει υποχρέωσιν πλέον τιμής, να προασπίση μόνος τα καταπατούμενα συμφέροντά του, αφού πλέον ουδείς, μηδέ των κοινοβουλευτικών του αντιπροσώπων ακόμη ενδιαφέρεται διά την ζωήν των παιδιών του που ασφαλώς αύριον θ’ αποθάνουν εκ της πείνης, εφ’ όσον η σταφίς θα τιμάται προς 7 δραχμάς κατ’ οκάν.

Ως προς την εκλογήν των αντιπροσώπων εις το συνέδριον των επιτροπών προστασίας σταφίδος το οποίον συνέρχεται την προσεχή Κυριακήν εν Κυπαρισσία, ο κ. Κούτσικας κηρύσσεται εναντίον της αναβολής και προτείνει όπως εκλεγούν κατά την σημερινήν σύσκεψιν ούτοι.

Τέταρτος έλαβε τον λόγον ο κ. Δάλλας (Θουρίας) όστις ομιλήσας διά μακρόν, είπεν ότι θεωρεί την απόφασιν του ΑΣΟ ως πρόκλησιν κατά των Μεσσηνίων σταφιδοπαραγωγών, οίτινες ανεξαρτήτως κομματικής αποχρώσεως πρέπει επιτέλους να ζήσουν. Αλλά με 2.900 δραχμάς κατά χιλιόλιτρον την σταφίδα, ετόνισεν ο κ. Δάλλας, πως είναι δυνατόν να ζήση ο σταφιδοπαραγωγός, όστις με αυτά τα χρήματα πρέπει να πληρώση τα χρέη και τους φόρους του. Συνεχίζων ο κ. Δάλλας, τονίει ότι οι σταφιδοπαραγωγοί, εφ’ όσον ουδείς υπάρχει που ν’ αρνείται ότι οι αποφάσεις του ΑΣΟ όσον αφορά τουλάχιστον την Μεσσηνίαν είναι άδικοι, έχουν υποχρέωσιν να επιτύχουν διά παντός τρόπου την αναθεώρησιν των εν λόγω αποφάσεων. διά τον λόγον τούτον τονίζει μακράν των κομμάτων ιστάμενοι όλοι οι σταφιδοπαραγωγοί πρέπει να συσσωματωθούν και ν’ αγωνισθούν διά τα συμφέροντά των. Ημείς κατέληξεν ο κ. Δάλλας, δι΄ έν και μόνον ενδιαφερόμεθα. Πως θα αναθεωρηθούν οι αποφάσεις του ΑΣΟ. Τα άλλα, όπως η κομματική εκμετάλλευσις του ζητήματος εις βάρος της κυβερνήσεως κλπ. δεν μας ενδιαφέρουν.

Οσον αφορά την εκλογήν των αντιπροσώπων εις το συνέδριον των επιτροπών προστασίας σταφίδος όπερ συνέρχεται εν Κυπαρισσία την προσεχή Κυριακήν, ο κ. Δάλλας συμφωνεί με την άποψιν ότι πρέπει ν’ αναβληθή, διά να λάβη εν τω μεταξύ, ένα ευρύτερον χαρακτήρα η σύσκεψις.

Τελευταίος έλαβε τον λόγον ο εκπρόσωπος των Τριφυλίων κ. Δ. Τζάνες, όστις εν αρχή τονίζει την ανάγκην όπως ο αγών κρατηθή εις επίπεδον ανάλογον προς την ιερότητα και αποκλεισθή πάσα κομματική εκμετάλλευσις. Μη μολύνη τις, είπεν, τον αγώνα με ανιέρους κομματικάς επεμβάσεις. Συνεχίζων ο κ. Τζάνες, τονίζει ότι ολόκληρος η Πυλία και Τριφυλία διατελούν εν συναγερμώ και ότι όταν ετόλμησε να συστήση εις τους συμπολίτας του μετριασμόν των αξιώσεων από 3.500 εις 3.300 κατά χιλιόλιτρον, τοσαύτη υπήρξεν η αγανάκτησίς των ώστγε τινές των ηρώτησαν αν εξηγοράσθη. Ελπίζω ότι έστω και την τελευταίαν στιγμήν η κυβέρνησις, συναισθανομένη τον όγκον της ευθύνης της θα υποχωρήση, αποδίδουσα δικαιοσύνην. Και έχει την υποχρέωσιν να το πράξη προκειμένου μάλιστα περί του λαού του τιμίου και πενομένου του νομού Μεσσηνίας όστις κατά μεγίστην πλειοψηφίαν του την ετίμησε διά της εμπιστοσύνης του. Συνεχίζων ο κ. Τζάνες, υποβάλει την πρότασιν όπως εις το συγκροτηθησόμενον εν Κυπαρισσία συνέδριον σταφίδος κληθούν να λογοδοτήσουν οι κ. κ. βουλευταί και γερουσιασταί και λάβωσι εκεί εντολάς εκ μέρους τούτου. Αλλ’ η πρότασις όμως αύτη απερρίφθη.

Επηκολούθησε μακρά σύσκεψις καθ’ ήν έλαβον τον λόγον μεταξύ άλλων και οι κ. κ. Κορκονικήτας, Λεμπέσης, Φλέσσας, Κασκούτης, Ζαγκλακάς, Χρόνης, Πολυδούρης, Παναγόπουλος, Καλοφωλιάς, Χαλούλος οίτινες συνεφώνησαν προς την άποψιν της συγκροτήσεως συλλαλητηρίων καθ’ άπασαν την Μεσσηνίαν, διότι μόνον ούτω, θα επιτύχουν, ετόνιζον, την αναθεώρησιν των αποφάσεων του ΑΣΟ. Κατά την συζήτησιν υπεστηρίχθη επίσης και η άποψις ότι δεν πρέπει να δοθή κομματικός χαρακτήρ εις τα συγκροτούμενα συλλαλητήρια, τα οποία θ’ αποβλέπουν μόνον εις την αναθεώρησιν των αποφάσεων του ΑΣΟ.

Οσον αφορά το ένοπλον παμμεσσηνιακόν συλλαλητήριον απεφασίσθη όμως η συγκρότησις τούτου αναβληθή διά την μεταπροσεχή Κυριακήν, ίνα εν τω μεταξύ έχει συγκληθεί και το συνέδριον της Κυπαρισσίας» (1059).

 

(1058) “Θάρρος” 31/8/1934

(1059) “Σημαία” 31/8/1934


NEWSLETTER