Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019 21:20

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 201ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 201ο)

 

Η αντιπαράθεση μέσα από τις στήλες των τοπικών εφημερίδων είναι διαρκής, και στις εξελίξεις παρεμβαίνει ο πρόεδρος του συνεδρίου Κυπαρισσίας Σωτήρης Αναγνωστόπουλος που προέρχεται από το Λαϊκό Κόμμα:

 «Επειδή πολλαί ανακρίβειαι εδημοσιεύθησαν εις τινας Αθηναϊκάς και επαρχιακάς εφημερίδας, άλλαι μεν εξ ευνοήτων λόγων, άλλαι εκ πλάνης και άλλαι οφειλόμεναι εις εν φυγοδικία και υποδικία τελούντας και έχοντας συμφέρον να συσκοτίσουν τα πράγματα, είμαι υποχρεωμένος ν’ ανασκευάσω ταύτα και να θέσω τα πράγματα εις την θέσιν των, ίνα παύση η επιδιωκομένη εκμετάλλευσις ενός ιερού σκοπού. Πράττω δε τούτο ως αρμοδιότερος πάντων, καθό Πρόεδρος της Επιτροπής Σταφιδικής Αμύνης της περιφερείας μου, προσωρινός και οριστικός τοιούτος του Συνεδρίου και ως εκλεγείς μόνιμος Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής όλων των κατά περιφερείας Συλλαλητηριακών και Σταφιδικού Αγώνος και Αμύνης των Νομών Μεσσηνίας και Ηλείας εν λειτουργία διατελουσών Επιτροπών. Ανήθικον ψεύδος είνε ότι κομμουνισταί μετά τούτου ή εκείνου του κόμματος απετέλεσαν το Συνέδριον. Το απετέλεσαν έντιμοι και άριστοι επιστήμονες, σταφιδοπαραγωγοί, διανοούμενοι τοιούτοι και σταφιδοπαραγωγοί με αγνήν σταφιδικήν και συνεταιρικήν συνείδησιν και Κοινοτικοί άρχοντες. Πολλοί τούτων, εν οίς και εγώ, ανήκον εις την Λαϊκήν παράταξιν. Αλλοι εις την αντίθετον και άλλοι εις την Αγροτικήν. Το απετέλεσαν γνήσιοι σταφιδοπαραγωγοί εκπροσωπούντες πολλάς δεκάδας χιλιάδας σταφιδοπαραγωγών των δύο Νομών, μέλη των εκασταχού Συλλαλητηριακών και Σταφιδικής Αμύνης Επιτροπών, νομίμως εξουσιοδοτημένοι και Δήμαρχοι ως των Φιλιατρών (Λαϊκός). Μάλιστα απηγορεύθη οιοσδήποτε πολιτικός πλευρισμός εν τω Συνεδρίων. Μετ’ αγανακτήσεως και αποστροφής διαψεύδω το γραφέν ότι απέτυχεν το Συνέδριον και ως εκ τούτου 126 δήθεν σταφιδοπαραγωγοί και δήθεν Σύνεδροι εν συλλαλητηρίω ή αντισυνεδρίω ετηλεγράφησαν την αποτυχίαν του Συνεδρίου με αιτήματα μάλιστα δανεισθέντα από το Συνέδριον.

Ούτοι είναι οι αποτελούντες την προσπάθειαν όπως σώσουν τους υπευθύνους διά τ’ αποκαλυφθέντα όργια και λεηλασίας εν των ΑΣΟ είναι οι σχόντες το συμφέρον να διαλύετο το Συνέδριον διά να μένουν τεθαμμένα τα επί πολλά έτη αλληλοδιαδεχόμενα όργια. Είναι καίτινες αλληλέγγυοι τούτων πολιτευόμενοι έχοντες τ’ αυτό συμφέρον. Απόδειξις ότι ουδείς βουλευτής ή γερουσιαστής ενεφανίσθη πλην του γερουσιαστού κ. Γρηγοριάδη και των συμβούλων του ΑΣΟ κ. κ. Κόκκιζα και Μαράκα, αλά και ούτοι ότε μ. μ. εισήλθεν εις το έργον του το Συνέδριον, δεν προσήλθον, πλην του κ. Μαρίτση διευθυντού ενταύθα Αγροτραπέζης παρακολουθήσαντος μέχρι πέρατος. Προεμάντευσαν ότι το Συνέδριον δεν θα φεισθή ουδενός, αλλά θα κτυπήση και δεξιά και αριστερά και όλας τας κυβερνήσεις και θα παραδώση εις την σταφιδικήν αγανάκτησιν τους υπευθύνους εις οιανδήποτε παράταξιν τους συναντήση, ως και έπραξεν ανδρικώς και θαρραλέως και ησχολήθησαν εις αλιείαν υπογραφών φίλων, συγγενών εις την ύπαιθρον διώκοντες υπογραφάς παρ’ ανθρώπων αγνοούντων το περιεχόμενον του τηλεγραφήματος και υποτακτικών προστατευομένων διά να λάβουν συγχωροχάρτι και να θολώσουν τα ξάστερα νερά. Τους προκαλούμεν να μας γνωρίζουν τους υπογράψαντας, ίνα ίδωμεν αν υπάρχουν τοιούτοι, ποίοι είναι, αν είναι σταφιδοπαραγωγοί, πόθεν κατάγονται και αν είναι σύνεδροι εκ τούτων. Βεβαίως άνισος ήτο ο αγών. Οι αποτελούντες το Συνέδριον πτωχοί, αφού και το ψήφισμα το έστειλαν ταχυδρομικώς και όχι τηλεγραφικώς. Ανευ υποτακτικών, άνευ ισχύος. Οι ανωτέρω γεμάτοι από χρήμα και από όγκον φίλων. Αλλ’ οι του Συνεδρίου ενίκησαν, διότι ενίκα το δίκαιον. Οι πτωχοί 40.000 εκπροσωπούμενοι και γυμνητεύοντες εκ των λεηλατησάντων τον ιδρώτα των, ήσαν πλείονες των 126 ανωνύμων και ενίκησαν. Οι δωσίλογοι αντί την μεγαλειώδη επιτυχίαν του Συνεδρίου να λέγουσιν αποτυχίαν εξ ών είναι και τινές της προηγούμενης καταστάσεως, οίτινες παρεμόρφωσαν και εγκύκλιον της Αγροτικής Τραπέζης πάντω επηρρεαστικήν, καίπερ προ της αποφάσεως του Συνεδρίου εκδοθείσαν, και ετρομοκράτησαν πολλούς ίνα μετάσχουν του συνεδρίου. Αντί ασθμαίνοντες να συλλέγουν όπως όπως 126 υπογραφάς ανωνύμως ισταμένας, θα έπρεπε αφ’ όσον έμαθον τα αποκαλυφθέντα εν τω συνεδρίω, όπερ απέφυγαν ν’ αντικρούσουν. Να λάβουν αντίγραφον των παρ’ ημίν επισήμων πρακτικών, να ίδουν οποία κατηγγέλθησαν παρά τινός υπευθύνως και κατά τίνος, και να καταγγείλουν. Είναι εις την διάθεσιν οιουδήποτε τα πρακτικά, άτινα και θα δημοσιευθούν και εις τα Νομοθετικά σώματα θα αναγνωσθούν ώστε να μάθη ο εν αγνοία τελών σταφιδικός κόσμος και οι 126 που εξανεμίζεται το χρήμα του διά να βαίνη αμελεία αν μη τι άλλο των εκάστοτε κυβερνήσεων πάντοτε, εν μη δυναμικότητι ο ΑΣΟ και ποίοι είναι οι αίτιοι της διεκτραγωδηθείσης υπό των συνέδρων πείνης του σταφιδικού κόσμου, και που εκοιμώντο οι κοινοβουλευτικοί του αντιπρόσωποι μη παίρνοντες χαμπάρι, ή γνωρίζοντες και σιωπώντες. Αμα δε μπη, ως το Συνέδριον απεφάνθη δι’ επιτροπής εις τον έλεγχον του ΑΣΟ ο αγνός σταφιδικός κόσμος θα βγουν και πολλά άλλα άπλυτα καλυπτόμενα εντέχνως, στο φως και οι υπεύθυνοι θα παραπεμφθούν όπου δει. Απομένει άρα μόνον εν μικρόν και ασήμαντον επεισόδιον συνήθες εις χιλιάδων κόσμου συγκεντρώσεις. Και τούτο δεν θα συνέβαινεν αν ο Διευθυντής του Κέντρου ως συνεννοήθημεν μας ήκουε και μας παρέδιδε τούτο κλειστόν ότι δι’ ελέγχου θα επιτρέπομεν την είσοδον, και ούτε 2, 3, ή 4 κομμουνισταί θα εισήρχοντο και απρόσεκτοι συνεδριάζοντος του Συνεδρίου, ούτε τινές εγκάθετοι.

Αλλ’ ο κεντράρχης ήθελεν ανοικτόν το κέντρον. Και πάλι το επεισόδιον θα επρολαμβάνετο, αν η ζητηθείσα αστυνομία μας παρείχε συνδρομήν, ήτις ως εδήλωσεν ηρκείτο εις το εξ αποστάσεως να παρακολουθή ίνα επέμβη αν τι συμβή. Η ατομική μας προσπάθεια εν μέρει διερρύθμισε τα πράγματα. Ενεκα των αιτίων τούτων μετά την εισήγησιν περί εκλογής οριστικού Προεδρείου, ιδόντες και ακούσαντες ότι συνανεμίχθησαν εκ ξένων χωρίων 3-4 κομμουνισταί, και ήρξατο υπ’ αυτών και εγκαθέτων των διωκόντων την ματαίωσιν του Συνεδρίου ο ως άνω θόρυβος, και διαβλέποντες αδιέξοδον και σύρραξιν, ηναγκάσθημεν να διακόψωμεν την συνεδρίασιν προς πρόληψίν των , και αν ηκολουθούμεθα ουδέν θα συνέβαινεν. Απήλθομεν ότε μη ούσης συνεδριάσεως έγινε το επεισόδιον. Επανελήφθη η συνεδρίασις μ. μ. εις άλλον κέντρον, αφού άλλα δύο υποσχεθέντα μας τα ηρνήθησαν υστέρως επεμβάσει των την διάλυσιν διά δολιχοδρομιών επιζητούντων. Καταλληλότερον του πρώτου κέντρον δεν ήτο έτερον. Η αστυνομία μάς ενίσχυσε τότε και ουδέν συνέβη. Η δόξα και η τιμή ανήκει εις τους ανιδιοτελείς κ. κ. Συνέδρους, οίτινες επιμείναντες υπερεπήδησαν όλα τα σκότια εμπόδια, ήντλησαν υλικόν απόρθητον δι’ ού θ’ αποκαθάρουν από την Κόπρον του Αυγείου ως Ηρακλείς τον ΑΣΟ κλπ. και θα ξεθολώσουν το θολωμένο εκ της δυστυχίας μάτι του σταφιδικού κόσμου εις το εγγύτατον μέλλον» (1102).

 

(1102) “Θάρρος” 19/9/1934


NEWSLETTER