Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 12:42

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 202ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 202ο)

 

Από τις στήλες των εφημερίδων εξελίσσεται πόλεμος επιστολών από διάφορες πλευρές και η “Σημαία” έχοντας αναλάβει την υπεράσπιση της κυβερνητικής πολιτικής δημοσιεύει σελίδες επί σελίδων με επιστολές των συμβούλων Κόκκιζα και Μαράκα.

Την πρωτοβουλία της απάντησης παίρνει από την επιτροπή ο Γιώργος Δάλλας με μια επιστολή στο “Θάρρος”:

«Από των στηλών της “Σημαίας” εβγήκε για να γράψη ο υπόδικος εις την συνείδησιν του σταφιδοπαραγωγικού κόσμου σύμβουλος του ΑΣΟ ιατρός κ. Κόκκιζας, εις γλώσσαν άκομψον και απρεπή λίαν, μωρίς και ψεύδη. Ο “σταφιδοσωτήρας” αυτός σώνει και καλά δεν θέλει να παραδεχθή ότι ο κόσμος εφαγιάσθη, ότι εξηπατήθη από πολιτικούς και συμβούλους, ότι τέλος επροδόθη. Αρνείται ότι έκαμε ο λαός συλλαλητήρια με μαύρας σημαίας, ότι συνήθλε εις συνέδρια, ότι ευρίσκεται εν πλήρη αγανακτήσει και αγωνία και πενία.

Οχι, κατ΄αυτόν δεν υπάρχει ζήτημα, απλώς, γράφει ο κ. Κόκκιζας, “οι παραγωγοί εζήτησαν μετ’ αξιοπρεπείας και σεβασμού από την κυβέρνησιν μίαν ενίσχυσιν, διευκόλυνσιν της πληρωμής των χρεών, τα οποία λόγω των τελευταίων θεομηνιών δεν ηδυνήθησαν να πληρώσουν”. Τον παραδίδω εις την κρίσιν των αναγνωστών μου και ας κρίνουν αν υπάρχη και κόκκος αληθείας και καλής πίστεως.

Οποία παχυλή υποκρισία, οποία θρασύτης. Ο λαός κ. Κόκκιζα έκαμε συλλαλητήρια, εξεδήλωσε την οργήν του προς πάντα όστις αντετάχθη εις τα δίκαια συμφέροντά του, διεδήλωσε τας αξιώσεις του και διεκδίκησε τα δικαιώματά του μετ’ αξιοπρεπείας μεν, αλλ’ ουχί μετά σεβασμού προς ουδένα, διότι αυτός είναι κυρίαρχος και εις αυτόν ανήκει ο σεβασμός, πας δε άλλος άνθρωπος δημόσιος ή μη αξιών σεβασμόν, τον αξιοί και τον έχει όταν ο λαός θέλει και μόνον όταν τον αξίζει.

Ο λαός δεν εζήτησεν διευκολύνσεις επί των χρεών, άλλωστε πόσοι είναι οι οφειλέται; Ο λαός εζήτησε καθαρά και ξάστερα ν’ αυξηθούν τα δελτία εις δρχ. 3.4000 και ν’ αρθή το δολοφονικόν μέτρον τη μη καταβολής δελτίων μέχρι 10ης Οκτωβρίου παρά των εμπόρων. Αυτά ως κύρια αιτήματα και περί χρεών κλπ. επικουρικώς. Ο λαός εζήτησε φανερά, σαν λαός και είπε, πας μη μεθ’ ημών είναι καθ’ ημών, αδιαφόρως πολιτικού φρονήματος και τάξεως.

Είχαν την τιμήν να είμαι μέλος της επιτροπής αγώνος και εις εκ των οργανωτών των συλλαλητηρίων, ωμίλησα προς τον λαόν και έναυλος είναι ακόμη εις τα αυτιά μου η αποδοκιμασία και η κατάρα του λαού κατά των σφαγιαστών του. Υπό τας κραυγάς αγανακτήσεως και τας αράς του πλήθους ετάφησαν όλοι οι εχθροί του, οι εκμεταλλευταί του, ετάφησαν βαθειά!

Αλλά ο κ. Κόκκιζας δεν αρνείται μόνον αυτά. Εν τω πανικώ του να δικαιολογήση την φθοροποιόν δράσιν του, έχασε φαίνεται και αυτήν την αίσθησιν της οράσεως και ακοής. Ακούσατε και θαυμάσατε τον άνδρα: Λέγει ότι “απέτυχε το Συνέδροιο Κυπαρισσίας και φεύγουν οι οργανούντες τα συνέδρια κατισχυμένοι”. Μου θυμίζει εις το σημείον αυτόν ο κ. Κόκκιζας το πτηνόν της ερήμου, την στρουθοκάμηλον, η οποία χώνει το κεφάλι της εις την άμμον και νομίζει ότι έτσι θα σωθή. Ετσι και ο κ. Κόκκιζας εθελοτυφλών, κορδώνεται προπετώς και αυθάδως, μέλος και αυτός της παρέας των προκρουστών 500 χιλιάδων σταφιδοπαραγωγών, υπεύθυνος και δωσίλογος και ψευδόμενος, ασθμαίνων φωνάζει, απέτυχε το συνέδριο. Ενώ το συνέδριον όχι μόνον επέτυχε, αλλά υπερέβη πάσαν προσδοκίαν εις αποδοτικότητα πλουσίων λύσεων, διά την σταφίδα. Εγινε μια φασαρία το πρωί και διέκοψε διά το απόγευμα διά το απόγευμα αλλά διήρκεσε το συνέδριον από της 3ης μέχρι της 1 1/2 μεταμεσονυκτίου ώρας.

Δυστυχώς διά τον κ. Κόκκιζαν και εν γένει διά τους υπεύθυνους πολιτικούς συμβούλους της σημερινής κακοτυχίας του προϊόντος, δεν διελύθη, όπως επεθύμουν, το συνέδριον και όπως εφρόντισαν δι’ εγκαθέτων την πρωίαν φοβούμενοι την οργήν του κόσμου, όστι ςεφώναζε “κάτω οι σύμβουλοι, έξω, αέρα!!!".

Οι κ. κ. Κόκκιζας και Μαράκας πελιδνοί την όψιν και έντρομοι ήκουον τας αράς του πλήθους. Προς τον κ. Κόκκιζαν πλησιάσαντα και διαμαρτυρόμενον προς τον πρόεδρον κ. Αναγνωστόπουλον είπον: “Κύριε Κόκκιζα μη ταράττεσθε, είσθε υπόδικος εις την συνείδησιν του κόσμου και εντός ολίγου θα σας δικάσει”. Ζωηραί αποδοκιμασίαι ηκούοντο πανταχόθεν και η σφραγίς του πόνου και της αγανακτήσεως κατά των επιδρομέων της σταφίδος, ήτο ζωγραφισμένη εις τα ηλιοκαμένα πρόσωπα των σκλάβων, των θυμάτων της ατασθάλου πολιτικής. Ενδιαφερομένων και 3-4 κομμουνιστών διά την εκλογήν ιδικού τους προσώπου εις το προεδρείον, ηύξησε ο θόρυβος τον οποίον όμως οι δασκαλεμένοι εγκάθετοι των κ. κ. συμβούλων εμεγάλωσαν, δημιουργήσαντες έκτροπα και προκαλέσαντες την διακοπήν, ουχί όμως εις την διάλυσιν του συνεδρίου. Γιατί όμως οι κ. κ. σύμβουλοι δεν ήλθον το απόγευμα; Περίτρομοι και κάτωχροι, ιδρωκοπημένοι τον κρύον ιδρώτα του ενόχου έφυγαν, εχάθησαν. Ας μάθουν ότι εις τας υστερικάς των κραυγάς δεν πιστεύει κανείς.

Γνωστή είναι η ανυποληψία και η περιφρόνησις που έδειξαν όχι μόνον οι σύνεδροι, αλλά και ο λαός της Κυπαρισσίας ο παρακολουθών τας εργασίας του συνεδρίου και αποδοκιμάζωντας μετ’ αποτροπιασμού τας αποκαλυπτομένας εις βάρος των σπατάλας και καταχρήσεις του ιερού χρήματος του λαού. Οι αξιότιμοι κ. κ. Μπουλαλάς, Βενιζέλος και Λαλούντας απεκάλυψαν ότι ο κ. Κόκκιζας εισέπραξε 191 χιλιάδας δρχ. εντός 9 μηνών, ο δε κ. Αποστολάκης εντός 12 μηνών 146 χιλ. δρχ. και εξ αιτίας της διαφοράς των 50 χιλ. δρχ. εφιλονίκησαν σφόδρα.

Επίσης κατηγγέλθη ότι υπάρχει και εις την σταφίδα κάποια υπόθεσις Ιωάννου Μαράκα, και έτσι έκλπηκτοι επληροφορήθημεν ότι ο “σταφιδοσωτήρ” Ηλίας Μαράκας, σύμβουλος του ΑΣΟ, ανέθεσε εις τον αδελφόν του εκτός της... προστασίας των σύκων, δι’ ήν και άλλοτε έγραψα, και την προστασίαν της σταφίδος, κατά τόσον μυστικόν και ύποπτον τρόπον, που ούτε μάθαμε, ούτε θα μας αξιώσουν να μάθουμε.

Οσα όμως ελέχθησαν εις Κυπαρισσίαν θα τα μάθουν όλοι, διότι εντός ολίγου θα δημοσιευθούν τα πρακτικά του συνεδρίου. Επέτυχε απολύτως το συνέδριον Κυπαρισσίας και κάτωχροι και κατισχυμένοι έφυγαν οι υπόδικοι σύμβουλοι του ΑΣΟ, όπως ο Ξέρξης από το Αιγάλεω και χειρότερα. Ημείς εξεκινήσαμε διά την Κυπαρισσίαν, υπό τας ευχάς της ανθρωποθάλασσας των δύο συλλαλητηρίων Θουρίας και Μεσσήνης, υπό τας ευχάς των πλείστων κοινοταρχών των κοινοτήτων Μεσσήνης και Καλαμών και τας εγγράφους τούτων εξουσιοδοτήσεις. Ετύχομεν θερμής υποδοχής της ευγενούς κοινωνίας της Κυπαρισσίας, επίσης των ευγενών κατοίκων των Φιλιατρών, συγκροτησάντων μάλιστα και αυθόρμητον συλλαλητήριον, παρομοίας εκτιμήσεως ετύχομεν και εκ του ευγενούς λαού των Γαργαλιάνων και ταύτα μετά το συνέδριον».


NEWSLETTER