Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 13:20

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (205ο Μέρος)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (205ο Μέρος)

Στο “Ριζοσπάστη” δημοσιεύεται ένα κείμενο που θέτει και το πλαίσιο διεκδικήσεων για τους σταφιδοπαραγωγούς από την πλευρά του ΚΚΕ: «Ενας χειμώνας πείνας και δυστυχίας έρχεται.

Οι εργαζόμενοι σταφιδοπαραγωγοί με αγανάχτηση βλέπουν ότι όλα τα μέτρα που μπήκαν σε εφαρμογή από τον ΑΣΟ, την Εθνική Τράπεζα, τους οινοκαρχαρίες, τους πλουσιοχτηματίες και το κράτος τους, στάθηκαν ανίκανα να σταματήσουν την κρίση της σταφίδας. Με τις φετεινές τιμές των 2.900 δραχμών που καθώρισε ο ΑΣΟ από τις 3.600 περυσινές για να ικανοποιήσει τους οινοβιομήχανους και τους σταφιδέμπορους, έριξε στη φτώχεια και πείνα τους εργαζόμενους σταφιδοπαραγωγούς.

 

»Οι φτωχοί και μεσαίοι σταφιδοπαραγωγοί μπορούν να ανακουφισθούν. Γιαυτό θα πρέπει σε κάθε χωριό να βγάλουν επιτροπές αγώνος και με μαζικές συγκεντρώσεις, καθόδους και συλλαλητήρια διαμαρτυρίας να απαιτήσουν:

1) Να καταργηθεί ο ΑΣΟ και το παρακράτημα, 2) να καταργηθούν ο έγγειος και κάθε φόρος στη σταφίδα (εξαγωγική εισφορά, τοπικοί φόροι, συναλλαγματικό παρακράτημα), 3) να δοθεί άμεσα οικονομική ενίσχυση στους σταφιδοπαραγωγούς που παράγουν μέχρι 20 χιλιόλιτρα από 500 δρχ. στο κάθε χιλιόλιτρο, 4) απαλλαγή των εργαζόμενων σταφιδοπαραγωγών που έχουν εισόδημα μέχρι 50 χιλ. δραχμών, 5) σβύσιμο των χρεών των εργαζόμενων σταφιδοπαραγωγών στις τράπεζες, σταφιδέμπορους και τοκογλύφους, 6) προοδευτική βαρειά φορολογία των οινοβιομηχάνων, σταφιδεμπόρων και πλουσιοχτηματιών, 7) λεύτερη φύτεψη, παραγωγή, πούληση, βιομηχανία και απόσταξη σταφίδας δίχως κανένα πρόστιμο, εκβιασμούς και περιορισμούς, 8) άτοκες κρατικές πιστώσεις για την καλλιέργεια της σταφίδας μέχρι την πούληση και για την προμήθεια και κατασκευή τεχνητών μέσων και φαρμάκων (υπόστεγα, τσιβιέρες, σταφιδόπανα, χαλκό, θειάφι κλπ.), οικονομικές ενισχύσεις στους σταφιδοπαραγωγούς που κάθε μέρα καταστρέφονται από θεομηνίες (παγετός, χαλάζι, περονόσπορο), καθώς και από την κρίση, από τα κονδύλια των πολεμικών εξοπλισμών και σε βάρος των ομολογιούχων τοκογλύφων ντόπιων και ξένων, 10) κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου και φόρου στο οινόπνευμα, 11) να ελαττωθούν στα 25% τα δικαιώματα των μεγαλοχτηματιών που παίρνουν από τους εμπόρους, 12) να απαλλοτριωθούν όλα τα μοναστηριακά καθώς και τα πάνω από 50 στρέμματα ιδιόχτητα σταφιδοκτήματα κιαι να μοιραστούν δωρεάν στους αχτήμονες, σέμπρους και γενικά φτωχούς σταφιδοπαραγωγούς, 13) να καταργηθούν άμεσα τα μοναστηριακά δικαιώματα (νόβολο κλπ.) 10-20% στις σταφιδικές περιοχές Αιγιαλείας (Μεγάλο Σπήλαιο, Ταξιάρχη), στη Ζάκυνθο κλπ. περιφέρειες, 14) κατάπαυση κάθε δίωξης και αποφυλάκιση των αγωνιζομένων σταφιδοπαραγωγών Αιγιαλείας, 15) ισόβια σύνταξη στα θύματα του σταφιδικού αγώνα (Αίγιο κλπ.), 16) κατάργηση των δασμών και φόρων στο στάρι, τρόφιμα και γενικά είδη πρώτης ανάγκης, 17) κατάργηση του δασμού στα λιπάσματα, φάρμακα (χαλκό, θειάφι), τα γεωργικά εργαλεία και υλικά που χρησιμοποιούν οι σταφιδοπαραγωγοί (τσίγκο, τσιμέντο, σύρματα, σταφιδόπανα κλπ.), 18) κατασκευή τοπικών λιμανιών σ’ όλα τα σταφιδοπαραγωγικά κέντρα εξαγωγής σε βάρος των πολεμικών κονδυλίων, των σταφιδεμπόρων και τραπεζών.

Οι εργαζόμενοι σταφιδοπαραγωγοί έχουν όλη τη δύναμη και μπορούν να επιβάλουν τα παραπάνω αιτήματα και να βελτιώσουν την κατάστασή τους» (1108).

Και καθώς ο καιρός περνάει συγκαλείται σύσκεψη στον Καϊάφα για να αποφασιστεί αν θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις ή θα κλείσει τον κύκλο της η επιτροπή του συνεδρίου Κυπαρισσίας:

«Καλούνται άπαντα τα μέλη της υπό του συνεδρίου Κυπαρισσίας συγκροτηθέντος Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου Σταφιδικού Συνεδρίου, ορισθείσης Εκτελεστικής Επιτροπής των Επαρχιών Μεσσηνίας και Ηλείας, ως και τα προς συγκρότησιν του Παμπελοποννησιακού και Παννησιωτικού Συνεδρίου τοιαύτα, και τα εν του εν Πύργω τοπικού συνεδρίου, εις κατ’ ιδίαν μυστικήν σύνοδον εν Λουτροίς Καϊάφα, κατά την 21ην Οκτωβρίου 1934 ημέραν Κυριακήν και ώραν 12ην μεσημβρινήν, προς λήψιν των ενδεδειγμένων εντόνων αποφάσεων μετά την ένοχον, προκλητικήν και αυτόχρημα περιφρονητικήν σιωπήν των και υπευθύνων του σταφιδικού καταντήματος αρμοδίων εις το διαβιβασθέν παρ’ ημών αυτοίς ψήφισμα του συνεδρίου, ή προς κατάθεσιν της αναληφθείσης εντολής και ανάθεσιν πλέον αυτής εις τον πεινώντα σταφιδόκοσμον, αρμόδιον να προστατεύση το υπό των επιτηδείων αποστερούμενον ψωμί των παιδιών τους.

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής

Σωτήρης Αναγνωστόπουλος» (1019).

Την παραμονή του συνεδρίου σε κύριο άρθρο το “Θάρρος” θεωρεί ότι το θέμα είναι πολιτικό και έτσι θα πρέπει να το δουν οι σύνεδροι:

«Αφ’ ου μάτην επί ημέρας, επί εβδομάδας, επί μήνας ακόμη ανέμειναν οι ιθύνοντες την κίνησιν των καταστραφέντων εξ αιτίας της αλογίστου πολιτικής της κυβερνήσεως σταφιδοπαραγωγών της Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, μίαν ένδειξιν εκ μέρους των διοικούντων την χώραν σήμερον ότι συναισθάνονται τον πόνον, ότι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της θέσεώς των, αφ’ ου ματαίως εξελιπάρησαν μίαν ασήμαντον συνδρομήν και δεν εύρον παρά θύρας ερμητικώς κεκλεισμένας, αφ’ ού επείσθησαν τέλος ότι κάθε συνεννόησις αποβαίνει αδύνατος με την κυβέρνησιν των φοροκλεπτών και των Τιριτόμπηδων, απεφάσισαν να συνέλθουν αύριον εις την αθόρυβον λουτρόπολιν του Καϊάφα και ν’ ανταλλάξουν σκέψεις διά την περαιτέρω κατεύθυνσιν των ενεργειών του σταφιδικού μας κόσμου. Δεν γνωρίζομεν ποίον πνεύμα θα πρυτανεύση κατά τας συνομιλίας αυτάς, ουδέ αν αύται θα καταλήξουν εις θετικά συμπεράσματα, δυνάμενα να ωθήσουν πράγματι προς μίαν διέξοδον την σημερινήν όντως τραγικήν σταφιδικήν κατάστασιν. Οτι όμως οι συζητηταί θ’ αναχωρούν εις όλας τας ενεργείας των από την βασικήν σκέψιν της καλλιτερεύσεως της σημερινής σταφιδικής καταστάσεως είναι αναμφισβήτητον και ανεπίδεκτον οιασδήποτε εκ μέρους οιουδήποτε αμφισβητήσεως. Ακριβώς δε διά τον λόγον αυτόν θα επιθυμούμεν να συστήσωμεν εις τους συμμεθέξαντας της αυριανής συσκέψεως όπως θελήσουν επιτέλους να κατατοπιστούν εις τα πράγματα και να ενημερωθούν εις τρόπον ώστε να παύσουν πλέον στηρίζοντες οιανδήποτε ελπίδα οιασδήποτε ευμένειας της κυβερνήσεως απέναντι των σταφιδικών πληθυσμών. Οχι μόνον παρέβη κατά τον πλέον περιφανή και αδιάντροπον τρόπον τας προεκλογικώς δοθείσας εις τον σταφιδικόν λαόν υποσχέσεις, όχι μόνον εκώφευσαν εις όλας τα εκκλήσεις και τας ευχάς και τας διαμαρτυρίας των πεινασμένων σταφιδικών πληθυσμών, αλλά και προσδεθείσα στερεώς διά του υφυπουργού του Πολιτικού Γραφείου και του υφυπουργού της Εθνικής Οικονομίας εις το άρμα των Πατρινών υποτιμητών, εννοεί με κάθε τρόπο να θυσιάση ολόκληρον την σταφιδοπαραγωγήν εις τον βωμόν των ανόμων συμφερόντων αυτών των θρασέων καρχαριών. Ουδείς σώφρων και νουνεχής πολίτης αμφιβάλλει διά την αλήθεια αυτήν και όλοι γενικώς παραδέχονται ότι σωτηρία της σταφίδος μόνον εκτός της κυβερνήσεως και μακράν αυτής ημπορεί να ζητηθή. Αυτήν την αλήθειαν που όλοι γνωρίζουν, δεν πρέπει κατά πρώτον λόγον ν’ αγνοούν εκείνοι που εκ της θέσεώς των αποτελούν το οχύρωμα της παραγωγής, η προκεχωρημένη φάλαγξ αυτής εναντίον των ολεθρίων επιδιώξεων της κυβερνήσεως. Εξω της βάσεως αυτής και χωρίς την προϋπόθεσιν ταύτην λύσις διά το σταφιδικόν ζήτημα δεν υπάρχει. Ας το καταλάβουν καλά οι επί κεφαλής των σταφιδικών φαλάγγων ότι δεν γίνεται αλλιώς. Τα πράγματα τους αναγκάζουν άλλωστε προς αυτήν την κατεύθυνσιν. Και είτε θέλοντες, είτε μη, θα υποκύψουν ασφαλώς μίαν ημέραν» (1110).

 

(1108) “Ριζοσπάστης” 10/10/1934

(1109) “Θάρρος” 11/10/1934

(1110 “Θάρρος” 20/10/1934


NEWSLETTER