Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 12:20

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (222ο μέρος)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (222ο μέρος)

Τα αποτελέσματα των εκλογών προκαλούν ανησυχία στις “τοπικές αρχές” καθώς το Ενιαίο Μέτωπο πενταπλασιάζει τις ψήφους του και συζητούνται μέτρα για τον περιορισμό της επιρροής του ΚΚΕ με πρώτο τις “εκτοπίσεις επικινδύνων κομμουνιστών”:

“Πληροφορούμεθα ότι από τας τοπικάς αρχάς κρατεί σκέψις όπως συγκληθεί ειδική σύσκεψις προς εξέτασιν τους ζητήματος της επικινδύνου επακτάσεως του κομμουνισμού εν Μεσσηνία και λήψιν των ενδεικνυομένων μέτρων προς περιστολήν του κακού. Αφορμή εις την κίνησιν ταύτην έδωσε κυρώις το γεγονός της καταπληκτικης αυξήσεως των κομμουνιστικών ψήφων εν Μεσσηνία η οποία εντός διετίας μόνον φθάνει εις το πενταπλάσιον περίπου.

Ούτω ενώ οι κομμουνισταί κατά τας εκλογάς του Μαρτίου 1934 έλαβον εις την Μεσσηνίαν μόλις 143 ψήφους, εις τας τελευταίας εκλογάς οι κομμουνιστικαί ψήφοι ανήλθον εις 767, ποσόν δηλαδή ισοδύναμον με το πενταπλάσιον περίπου των ψήφων του 1933.

Εκ παραλλήλου υπό της Αστυνομικής αρχής θα επιδιωχθή η πλήρης αναδιοργάνωσις της ειδικής υπηρεσίας επί της παρακολουθήσεως των κομμουνιστών, εις τρόπον ώστε να είναι εις θέσιν αι αρχαί, έχουσαι υπ’ όψει των την εν γένει δράσιν των κομμουνιστικών στοιχείων εις την Μεσσηνίαν να λαμβάνουν εκάστοτε τα κατ΄αυτών επιβαλλόμενα μέτρα.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, δεν αποκλείεται εντός των ημερών, επιστρέφοντος εν τω μεταξύ εξ Αθηνών του κ. Νομάρχου, να συνέλθη η επιτροπή ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και να προβή εις εκτοπίσεις ωρισμένων επικινδύνων κομμουνιστών. Πάντως οι εκτοπίσεις, ως είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν, δεν πρόκειται να γίνουν εις ευρείαν κλίμακα.

Παρά ταύτα, υπάρχουν και οι πιστεύοντες ότι το εκλογικόν αποτέλεσμα της 9ης Ιουνίου από της απόψεως της αυξήσεως των κομμουνιστικών ψήφων δεν έχει καμίαν σημασίαν, δεδομένου ότι τον κομμουνιστικόν συνδυασμόν εψήφισαν και πολλοί δημοκρατικοί πολίται μη θέλοντας να απόσχουν των εκλογών ή να ρίψουν λευκά ψηφοδέλτια. Η εξήγησις αύτη όμως δεν θεωρείται και τόσον σοβαρά διότι δεν στηρίζεται επί πραγματικών γεγονότων. Ενισχυτικόν της απόψεως αυτής είναι και το γεγονός ότι οι κομμουνισταί υποστηρίζουν ότι ο αριθμός των 767 ψήφων που έλαβον εις τας τελευταίας εκλογάς δεν είναι ικανοποιητικός δι’ αυτούς διότι ούτοι υπολόγισαν δια να λάβουν χιλίας και πλέον ψήφους” (1149).

Η αύξηση της επιρροής του ΚΚΕ, πέρα από τη συστηματική οργανωτική προσπάθεια που φαίνεται ότι είχε γίνει με βάση τα όσα αναφέρθηκαν για τη σύλληψη ηγετικού στελέχους στην Καλαμάτα, οφείλεται και σε μια σειρά από παράγοντες. Από τη μια πλευρά η προσχώρηση του Τσικλητήρα στο μοναρχοφασιστικό συνδυασμό “απελευθέρωσε” την αριστερή πτέρυγα των οργανώσεων που είχε δημιουργήσει. Και από την άλλη η προσπάθεια συγκρότησης “δημοκρατικού μετώπου” κατά της παλινόρθωσης της μοναρχίας (που έδωσε καρπούς στα μέσα Ιουλίου), είχε δημιουργήσει δεσμούς με παράγοντες του Αγροτικού Κόμματος και δημοκρατικούς πολίτες που στήριξαν εκλογικά το ΚΚΕ καθώς ούτε αγροτικοί αλλά ούτε βενιζελικοί συνδυασμοί είχαν κατέβει στις εκλογές.

Και όταν πέρασε ο θόρυβος των εκλογών, ήρθε η ώρα των προβλημάτων: “Πέρυσι πολύ προτού επιστή η εποχής της συγκομιδής του σταφιδοκάρπου, ετονίσαμεν με όλας μας τας δυνάμεις και κατ’ επανάληψιν, μέχρι φορτικότητος μάλιστα, τον μεγάλον κίνδυνον τον οποίον διέτρεχον οι σταφιδοπαραγωγοί να ιδούν τας τιμάς του προϊόντος των κατρακυλούσας εις επίπεδα απελπιστικά, εάν εγκαίρως δεν επενέβαινον οι ίδιοι δια να σταματήσουν το κακόν και ν’ αξιώσουν από το Κράτος την λήψιν μέτρων σοβαρών, προστατευόντων αποτελεσματικώς τας τιμάς της σταφίδος. Οι σταφιδοπαραγωγοί που εδιάβασαν αυτάς τας εκκλήσεις και που δεν είχον καμμίαν αφορμήν δια να δυσπιστούν, ετοιμάσθησαν να υπερασπισθούν την τύχην του προϊόντος των. Εκείνην όμως την στιγμήν ενεφανίσθη ενώπιόν των η δημοκοπία και η θρασύτης υπό μορφήν δημοσιογραφικού οργάνου της Κυβερνήσεως. Και είπεν εις τους σταφιδοπαραγωγούς: “Μην τους πιστεύετε! Είναι αντιπολιτευόμενοι και δι’ αυτό τα λέγουν αυτά. Σας εγγυώμεθα ημείς ότι θα πωλήσετε την σταφίδα σας πανάκριβα. Μείνατε ήσυχοι”. Και έμειναν οι παραγωγοί ήσυχοι. Και δεν επίστευσαν ημάς, τους υποδεικνύοντας τους κινδύνους. Επίστευσαν αυτούς που εδημοκόπουν από συμφέρον υπέρ του ψεύδους και της απάτης. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Η σταφίδα εκατρακύλησε μέχρι των 6,50 δραχμών κατ’ οκάν και παρ’ όλα τα συγκροτηθέντα συλλαλητήρια δεν κατωρθώθη η υπόθεσις να περισωθή.

Εφέτος πάλιν παρ’ όλας τας μεγαλοστόμους υποσχέσεις του κ. Στεφανοπούλου τα σήμερον υπάρχοντα δεδομένα προμηνύουν κακήν την εξέλιξιν του σταφιδικού προβλήματος. Η συσταθείσα τύποις μόνον μεγάλη επιτροπή δια την μελέτην του όλου ζητήματος ουδέ άπαξ συνήλθεν. Η σταφίς εις το εξωτερικόν παραμένει αζήτητος. Ο συναγωνισμός της Αυστραλιανής και των Καλιφορνέζικων έχει φθάσει εις το κατακόρυφον δια της παραγωγής καλών ποιοτήτων, της ιδεώδους πράγματι συσκευασίας και των ζητουμένων μικρών τιμών. Τα σταφιδόπανα δεν κατέστη δυνατόν να διανεμηθούν. Χλωρά σταφίς θα παραληφθή και δεν... θα παραληφθή κατά τας βεβαιώσεις των αρμοδίων. Και η ανησυχία δια την τύχην του προϊόντος πλανάται εις όλων των παραγωγών τας ψυχάς.

Από δύο και πλέον μηνών φωνάζομεν δια την προάσπισιν του μοναδικού προϊόντος μας. Από δύο μηνών υπεδείξαμεν τους κινδύνους, οι οποίοι διαγράφονται σήμερον καθαρώτατα εις τον ορίζοντα και συναστήσαμεν εις τους παραγωγούς να κινηθούν, εάν θέλουν να μη γνωρίσουν και εφέτον την αυτήν όπως, όπως πέρυσι, απογοήτευσιν και δυστυχίαν. Από δύο μηνών επεστήσαμεν την προσοχήν επί των κινήσεων των σταφιδοπαραγωγών της Βορείου Πελοποννήσου, οι οποίοι κινούνται και την φοράν αυτήν με θέλησιν και στερεάν απόφασιν να επιτύχουν την κατάργησιν του παρακρατήματος, την ολοκληρωτικήν δήλον ότι εξόντωσιν των σταφιδικών πληθυσμών της Νοτίου Πελοποννήσου και της Μεσσηνίας επομένως κατά πρώτον λόγον. Ατυχώς και την φοράν αυτήν ούτε οι σταφιδοπαραγωγοί φαίνονται συγκινούμενοι από τους επισειόμενους κινδύνους, ούτε και οι ηγούμενοι των οργανώσεων αυτών φαίνονται κατανοούντες την κρισιμ΄ποτητα της καταστάσεως και αποφασισμένοι να την αντιμετωπίσουν κατά τρόπον αποτελεσματικόν. Που θα καταλήξη η νέα αυτή περιπέτεια, εις την οποίαν ασφαλώς εισέρχεται ήδη ο σταφιδοπαραγωγικός πληθυσμός, δεν είναι εύκολον να μαντεύση κανείς. Εκείνο το οποίον μετά πεποιθήσεως είναι δυνατόν να τονισθή από τούδε είναι τούτο: ότι δηλαδή ημέραι τραγικής και αφορήτου οικονομικής δυστυχίας θ’ ανατείλουν δια τον παραγωγικόν πληθυσμόν της υπαίθρου, εάν μη, εγκαίρως συνερχόμενος από την νάρκην, εις ήν έχει από τινος βυθισθεί, μεριμνήση δια την υπεράσπισιν των δικαίων του” (1150).


 (1149) “Θάρρος” 14/6/1935

(1150) “Θάρρος” 21/6/1935

(1148) “Θάρρος 18/6/1935


NEWSLETTER