Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 12:39

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (223ο μέρος)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (223ο μέρος)

Η εποχή της συγκομιδής πλησιάζει και μαζί η ανησυχία για τις τιμές και τις μηχανορραφίες των εμπόρων:

«Μεταξύ των σταφιδοπαραγωγών ολοκλήρου της Δυτικής Πελοποννήσου προκαλούν ζωηράν εξέγερσιν αι σημειωθείσαι από τινος εις την σταφιδαγοράν τάσεις διά την πτώσιν των τιμών και την εκμετάλλευσιν των παραγωγών διά προαγορών επί της νέας εσοδείας με τιμάς αίτινες δεν καλύπτουν ουδ’ αυτά τα έξοδα της καλλιέργειας.

Συγκεκριμένως περιήλθεν εις γνώσιν των παραγωγών, ότι εις τα κυριώτερα σταφιδοπαραγωγικά κέντρα εσχηματίσθησαν κλίκαι ωρισμένων σταφιδοεξαγωγέων, αι οποία προπαγανδίζουν την χαλάρωσιν των τιμών, θέτουσαι εις κυκλοφορίαν πληροφορίας περί δήθεν τελείας αζητησίας της ελληνικής σταφίδος εις την αγγλικήν αγοράν, περί αθρόας πτώσεως των τιμών, περί προβλεπομένης παραγωγής άνω των 320 εκατομμυρίων λιτρών, και περί σημειωθέντος συναγωνισμού μεταξύ των εξαγωγέων ως προς τας τιμάς, τόσον ώστε να γίνωνται προπωλήσεις ισοδυναμούσαι και προς το τρίτον ακόμη του συνόλου της εξαγωγής εις τιμάς πολύ χαμηλάς.

 

[...] Εξ άλλου πληροφορούμεθα ότι εντός των ημερών θα συγκροτηθούν συνελεύσεις των μεγάλων σταφιδικών οργανώσεων, ιδίως εις την κάτω Πελοπόννησον, κατά τας οποίας θα υποδειχθεί διά ψηφισμάτων εις την κυβέρνησιν η ανάγκη όπως διά δηλώσεών της σαφών και απεριφράστων θέση φραγμόν εις τας υποτιμητικάς προσπαθείας, καθορίζουσα από τούδε ότι δεν θα επιτραπή ο καθορισμός κατωτάτων ορίων τιμών, τόσον χαμηλών, ώστε να ικανοποιηθούν οι προπωληταί σταφιδοεξαγωγείς» (1151).

Το “Θάρρος” προειδοποιεί ότι τα μέτρα δεν θα είναι ευνοϊκά για τους παραγωγούς:

«Ο κ. Στεφανόπουλος υπουργός της Εθνικής Οικονομίας, αρμόδιος επομένως διά την διευθέτησιν του σταφιδικού ζητήματος, έδωκε χθες ρητάς υποσχέσεις μέσω των δημοσιογράφων προς τους σταφιδοπαραγωγούς: “Μην ανησυχείτε είπε ο μεγαλόπνους σταφιδοσωτήρ. Οπως και κατά το παρελθόν, ούτω και εφέτος θα προστατεύσω τους σταφιδοπαραγωγούς”. Επειτα δε από την κατηγορηματικήν αυτήν δήλωσιν εν εκ των δύο επιβάλλεται να πράξουν οι παραγωγοί, έχοντες υπ’ όψιν των όποιου είδους προστασίαν παρέσχε κατά το παρελθόν ο κ. Στεφανόπουλος, κατορθώσας να φθάση πέρυσι η σταφίς με όλην την μειωμένην παραγωγήν της εις το εξευτελιστικόν επίπεδον των 6,30 δρχ. κατ’ οκάν και να παραμείνη σήμερον εντελώς αζήτητος εις τας εξωτερικάς αγοράς, απειλουμένη μάλιστα να αποκλεισθή εξ ολοκλήρου εις ωρισμένας χώρας όπως η Γιουγκοσλαβία επί παραδείγματι. Ή αποκρούοντες μετ’ αγανακτήσεως παρομοίας υφής προστασίαν προσφερομένην υπό του κ. Στεφανοπούλου να ετοιμασθούν συγχρόνως όπως κατέλθουν εις αγώναν σκληρόν διά την πραγματικήν περιφρούρησιν των δικαίων των, ή να ετοιμασθούν διά τους αγώνας του κενού στομάχου εις τους οποίους ασφαλώς θα σημειώσουν ανυπέρβλητα και διεθνώς ακόμη ρεκόρ, εάν μοιρολατρικώς εγκαταλείψουν εαυτούς εις την “κακορίζικην” προστασίαν του κ. Στεφανοπούλου.

Καλούμεν τους σταφιδοπαραγωγούς να σκεφθούν ηρέμως και αντικειμενικώς επί της εξελίξεως της σταφιδικής καταστάσεως και να μη παραπλανώνται από αορίστους υποσχέσεις διδομένων προς απλήν καθησύχασίν των. Οι καιροί είναι εξαιρετικώς πονηροί και θα χρειασθή εντεταμένη προσπάθεια διά να επιτευχθή μια ευχάριστος όπως δήποτε διά τους παραγωγούς ρύθμισις της καταστάσεως. Ημείς πράττομεν το καθήκον μας τονίζοντες προς τους σταφιδοπαραγωγούς τους επικρεμαμένους κινδύνους. Ας πράξουν και αυτοί το καθήκον των απέναντι των ιδίων των εαυτών» (1152).

Ο Γιώργος Δάλλας, στέλεχος του Αγροτικού Κόμματος που είχε πρωταγωνιστήσει στις κινητοποιήσεις, καλεί τους παραγωγούς να αφυπνισθούν και να κινητοποιηθούν: «Επρεπε βεβαίως οι σταφιδοπαραγωγοί να κρατήσουν υπό σημείωσιν την συμπεριφοράν των κοινοβουλευτικών των αντιπροσώπων διά τα ζωτικότατα ζητήματά των τα οποία υπέστησαν τόσην κακήν κατάντιαν. Υπεθέταμεν ότι οι τόσο απατηθέντες σταφιδοπαραγωγοί υποδεχόμενοι τους υποψηφίους δεν θα παρέλειπον να τους ζητήσουν ευθύνας, δοκιμάζομεν δε την μεγαλυτέραν απογοήτευσιν διά την αδράνειαν αυτών των συνειδήσεων και την μη αξίωσιν ικανοποιητικής λύσεως των ζητημάτων των.

Μετά πόσης δυστυχώς ευκολίας ελησμόνησαν τας ιταμάς και περιφρονητικάς απαντήσεις που εδέχοντο καθ’ όλο το περυσινό καλοκαίρι εις τας ομαδικάς διαμαρτυρίας των. Οσον και αν μετά πείσματος είναι προσκολημμένοι εις τα κόμματα, όσο και αν έχουν δυστυχώς ως θρησκείαν των την κομματικήν και πολιτικήν παράδοσιν των τζακιών, οφείλουν και τους παρακαλούμε να κινηθούν υπέρ των ζητημάτων των, διότι οι κίνδυνοι του προϊόντος των και γενικώτερον των συμφερόντων των είναι επικείμενοι και αδυσώπητοι.

Και πέρυσι από των ιδίων στηλών υποδείξαμε τους κινδύνους της σταφίδος και εκινήθησαν οι σταφιδοπαραγωγοί αλλά αρκετά αργά με κάποιαν ραθυμίαν, πλην δεν ηκούσθη η ομαδική των διαμαρτυρία παρά της Κυβερνήσεως και αι τιμαί εκανονίσθησαν μικραί.

Διά τους λόγους τούτους συναισθανόμεθα την υποχρέωσιν να βροντοφωνήσωμεν και να τους παρακαλέσωμεν να κινηθούν προς ικανοποίησιν των δικαιωμάτων των, ιδίως εφέτος οπότε και δύο υπουργούς έχουν οι Μεσσήνιοι εν τη κυβερνήσει και άλλωστε χωρίς κανείς να το ζητήση υπεσχέθησαν τόσον πολλά διά την τύχην της σταφίδος.

Επειδή δε και εις το παρελθόν μετείχομεν και ημείς των κινήσεων των σταφιδοπαραγωγών, έτι περισσότερον επιθυμούμεν να υποδείξομεν των επερχόμενον κίνδυνον ίνα μη είμεθα και αρνητικοί συνεργοί της αυριανής κακοδαιμονίας και δυστυχίας που περιμένει τον αγροτικόν κόσμον.

Ματαίως επιχειρούν να σας πείσουν περί των καλών των προθέσεων. Ενθυμηθείτε το παρελθόν και μη τους πιστεύετε, ενθυμηθείτε το παραιτούμαι δεν παραιτούμαι, ενθυμηθείτε το ιταμόν τηλεγράφημά των το αναγνωσθέν παρ’ ημών εις το συλλαλητήριον της Μεσσήνης, ενθυμηθείτε δηλώσεις των ότι αρκεταί είναι αι τιμαί των 2.900.

Ούτε επηρεασμένοι είμεθα, ούτε αντιπολιτευόμεθα κανέναν, ομιλούμεν την γλώσσαν της αληθείας, άλλωστε είμεθα και ημείς σταφιδοπαραγωγοί και αναλογιζόμεθα τας συνεπείας μιας νέας εγκαταλείψεώς μας και το χειρότερον καταπροδώσεως των τόσο ηθικών και δικαίων αξιώσεων τόσον πολυπληθούς και αναξιοπαθούσης τάξεως.

Οφείλετε να είσθε έτοιμοι να επιδοθήτε εις σκληρούς αγώνας, μη σταυρώνετε τα χέρια, μη πείθεσθε εις τας επαγγελίας των και προ πάντων μη παρασυρθήτε, από τους επιτηδείους και θρασείς δημαγωγούς που και εις το παρελθόν προσεπάθησαν με την βοήθειαν της γνωστής συγγενούς των εντοπίας κυβερνητικής εφημερίδος, διά να υβρίσουν, να δυσφημήσουν και να συκοφαντήσουν κάθε σας προσπάθεια και κίνησιν και προ πάντων τους ηγουμένους τούτων με τον ανόσιον σκοπόν να σαμποτάρουν τον αγώνα σας. Μη βλέπετε με σταυρωμένα τα χέρια τον επικρεμάμενον κίνδυνον, οφείλομεν όλοι ν’ αντισταθούμε εμπράκτως. Πάσα καθυστέρησις ή αδιαφορία θα καταντήση την ζωήν μας έτσι χειροτέραν και θα είμεθα υπεύθυνοι περισσότερον ημείς και των πολιτικών μας και των μανδαρίνων του σκοτεινού και ανήλιου μεγάρου του. κ. Πεσμαζόγλου» (1153).

 

(1151) “Ακρόπολις” 17/6/1935

(1152) “Θάρρος” 23/6/1935

(1153) “Θάρρος” 26/6/1935

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER