Δευτέρα, 20 Απριλίου 2020 13:23

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (228ο μέρος)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (228ο μέρος)

 

Με επιστολή του στο “Θάρρος” ο Γιώργος Δάλλας θέτει μια σειρά σοβαρά θέματα που θα έπρεπε να απασχολήσουν τη γενική συνέλευση του ΑΣΟ και καυτηριάζει τη στάση των αντιπροσώπων παραγωγής:

«Μόλις δύο ημέραι μας χωρίζουν από την ετήσιαν Γενικήν Συνέλευσιν του ΑΣΟ. Η συνέλευσις των εκλεκτόρων του ΑΣΟ και όλων των διαχειριζομένων υπευθύνως την τύχην του ατυχούς αυτού προϊόντος, λαμβάνουσα πάντοτε δυστυχώς την όψιν οικογενειακής απλής των συγκεντρώσεως δεν εφάνη ποτέ αξία της αποστολής της και ουδέποτε εμελετήθησαν και κατεστρώθησαν σοβαρά και μελετημένα σχέδια, προς γενικωτέραν και ριζικωτέραν λύσιν του όλου σταφιδικού ζητήματος. Μόνιμον διακριτικόν γνώρισμα και έργον της Συνελεύσεως ταύτης είναι, η άνευ αντιρρήσεως έγκρισης όλων των πεπραγμένων, η αδιαφορία των και η έκδηλος ανεπάρκειά των προς αντιμετώπισιν κατά στήθος ζητήματος τόσον κεφαλαιώδους, δι’ ολόκληρον αναξιοπαθούντα κόσμον και διά την εθνικήν οικονομίαν γενικώτερον.

Αν ποτέ εκ της εν σιγή εγκρίσεως όλων των ενεργειών των και πράξεών των, εις όλως πλαδαρόν και άτονον ύφος και τρόπον, εξετάζουν την αντιμετώπισιν των αναγκών της επερχόμενης εσοδείας, δεν έπεται ότι οι κύριοι αυτοί σοβαρώς πράγματι εφρόντισαν διά την τύχην της σταφίδος. Διότι το ζήτημα δεν είναι εάν θα πάρουν κατ’ έτος οι σταφιδοπαραγωγοί 200 ή 300 δραχμές παραπάνω διά την τιμήν των δελτίων. Και μάλιστα ούτε αυτό πέρυσι κατώρθωσαν να επιτύχουν παρά τους σκληρούς αγώνας των. Οχι βέβαια, είναι αφελές και ανόητο να υποστηριχθεί αυτό το αψυχολόγητον και ίσως επιζήμιον μέτρον. Το ζήτημα είναι γενικωτέρας σημασίας και ουσιαστικώτερον πρέπει να κριθή.

Οφείλει η Συνέλευσις να εξετάση και να παρακολουθήση ενδελεχώς την πολιτικήν των αρμοδίων και τας συνεπείας ταύτης επί της ευνοϊκωτέρας και συμφερωτέρας εξελίξεως του όλου ζητήματος.

Οφείλουν να ζητήσουν επιμόνως και ζωηρώς γενικόν έλεγχον επί της όλης διαχειριστικής κινήσεως του ΑΣΟ, διότι κατεκλύσθη η ύπαιθρος από φήμας σπαταλών, και ανομιών των αρμοδίων διαχειριστών του ζητήματος και τίμιον και επιβεβελημένον είναι να συσταθή επιτροπή εκ σταφιδοπαραγωγών προς λεπτομερή έλεγχον και κολασμόν των τυχόν αποκαλυπτομένων σπαταλών και οιασδήποτε φύσεως λοβιτουρών ή ανωμαλιών.

Οφείλουν να ζητήσουν λεπτομερή κατάλογον των υπαλλήλων και να ερωτήσουν τους συμβούλους της παραγωγής και όλους τους υπευθύνους, πώς δικαιολογείται αυτός ο εσμός των αργομίσθων.

Να δημοσιευθούν αναλυτικώς οι προϋπολογισμοί και απολογισμοί και να δικαιολογηθούν οι κύριοι αυτοί, διά την υπερβολικήν πολυτέλειαν των μυρίων αδικαιολογήτων δαπανών και εν γένει διά την καταπληκτικήν αύξησιν των εξόδων διοικήσεως. Τι έχουν να είπουν οι σύμβουλοι της παραγωγής δι’ αυτάς;

Αλλά δεν είναι μόνον αυτά. Τι έκαμαν διά την κατά στρέμμα αύξησιν της αποδόσεως και ποίαν πολιτική καλλιτερεύσεως της ποιότητος έχουν να μας επιδείξουν;

Απολύως τίποτε και όλοι γνωρίζομεν ότι αυτά θα έπρεπε να συγκεντρώνουν κυρίως τας προσπαθείας όλων μας. Μήπως εφρόντισαν δι’ εξεύρεσιν νέων καταναλωτικών αγορών ή τουλάχιστον προς διατήρησιν εις τας γνωστάς ήδη αγοράς και ιδίως του Λονδίνου μιας καλής θέσεως και γνώμης επί τέλους, διά την Ελληνικήν σταφίδα, παρά τα μεγάλα κονδύλια με τα οποία χρεώνουν εις τα χαρτιά την μερίδα της διαφημίσεως;

Μήπως εφρόντισαν να μειώσουν τους υψηλούς ναύλους της σταφίδος; Μήπως διένειμαν σταφιδόπανα; Αλλά τι θα τολμήσουν να είπουν όταν ερωτηθούν τι έκαμαν διά την ελάφρυνσιν της βαρυτάτης φορολογίας του προϊόντος ασκούσης ως γνωστόν ολεθρίαν επίδρασιν, αφού εμποδίζει την τόσον επαχθώς βεβαρυμένην σταφίδαν μας να συναγωνισθή ευκόλως τας σταφίδας των ξένων χωρών;

Οφείλομεν όλοι να αξιώσομεν από τους αρμοδίους, από το Κράτος, το τόσον άστοργον διά τους σταφιδοπαραγωγούς, την πολυειδή φορολογίαν να μειώση εις το ελάχιστον, προς όφελος των παραγωγών και αυτού του ιδίου, το οποίον τόσον κακώς διαχειριζόμενον το σταφιδικόν και βοηθούμενον από τους ανικάνους συμβούλους της παραγωγής εξαναγκάζει πάντοτε τους σταφιδοπαραγωγούς να κατέρχονται εις σκληρούς και απεγνωσμένους αγώνας να πίπτουν ακόμη υπό τας δολοφονικάς σφαίρας του αναλγήτου Κράτους το οποίον φυσικά αντιμετωπίζει ζητήματα διαταράξεως της δημοσίας ασφαλείας, και γενικώτερον και ανδρικώτερον να αντιμετωπίση το όλον ζήτημα προς ριζικήν και ενδεδειγμένην λύσιν υπέρ των παραγωγών, η οποία πιστεύομεν ότι είναι ευκολωτάτη και πολλάκις την υπεδείξαμεν οι σταφιδοπαραγωγοί αλλά πάντοτε συναντήσαμε τα σκώμματα, την αδιαφορίαν και την απειλήν ακόμη των ισχυρών, διότι τα σκοτεινά και ύποπτα συμφέροντα τούτων και των γύρωθεν αυτών ευρισκομένων και συμπαρισταμένων επιτηδείων και μεσαζόντων είναι εκ διαμέτρου αντίθετα προς τας υποδείξεις και τας απεγνωσμένας καυγάς των δυστυχών σταφιδοπαραγωγών» (1165).

Οι προετοιμασίες για το συνέδριο εντείνονται και ο “Ριζοσπάστης” δημοσιεύσει πληροφορίες των κατά τόπους ανταποκριτών του:

«Στους Γαργαλιάνους γίνεται ζωηρή ζύμωση για το σταφιδικό συνέδριο. Οι αγρότες των συνεταιρισμών βγάζουν τους αντιπροσώπους τους, οι ασυνεταίριστοι δηλώνουν πως θα το παρακολουθήσουν με αντιπροσώπους τους. Διάφοροι σταφιδοπατέρες όργανα του ΑΣΟ, προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους σταφιδοπαραγωγούς διαδίδοντας πως το συνέδριο το οργανώνουν οι κομμουνιστές. Οι αγρότες όμως δεν επηρρεάζονται από τις διαδόσεις αυτές. Η αστυνομία συνέλαβε και χτύπησε στο κεφάλι τον αγρότη Πλάτωνα Κεφαλόπουλο και τον καλεί καθημερινά για “ανάκριση”.

Στο Χαλαζόνι έγινε συγκέντρωση με 50 αγρότες και πάρθηκαν μέτρα που θα προταθούν στο σταφιδικό συνέδριο. Επίσης βγήκαν πενταμελής επιτροπή και δύο αντιπρόσωποι για το συνέδριο. Η επιτροπή πήγε και στα χωριά Κατσίμπαλη και Φαρακλάδα και κάλεσε τους αγρότες να προσχωρήσουν στο συνέδριο. Στο Κατσίμπαλι έγινε συγκέντρωση και βγήκαν και αντιπρόσωποι. Στη Φαρακλάδα η επιτροπή μίλησε στους σταφιδοπαραγωγούς, δεν κατώρθωσε όμως να εκλεγούν αντιπρόσωποι εξ αιτίας της αντίδρασης των οργάνων του ΑΣΟ

Το σταφιδοπαραγωγικό συνέδριο των Γαργαλιάνων βρήκε μια βαθειά απήχηση μέσα στους φτωχούς σταφιδοπαραγωγούς της περιφέρειας Πύργου, που θέλουν με κάθε τρόπο να σταματήσουν τη ρεμούλα που γίνεται κάθε χρόνο σε βάρος τους από τον ΑΣΟ και τους σταφιδέμπορους, το κράτος και τους λογής-λογής εκμεταλλευτές.

Οι φτωχοί σταφιδοπαραγωγοί είναι αποφασισμένοι να παλέψουν με όλα τα μέσα ενάντια στους εκμεταλλευτές του ιδρώτα τους. Και καθημερινά εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους απ’ όλα τα χωριά. Μέχρι τώρα βγήκαν αντιπρόσωποι απ’ τα χωριά Βαρβάσαινα, Σαλμόσι, Αηγιώργη, Ολύμπια. Φλόκα. Επίσης αυτές τις μέρες πρόκειται να βγουν αντιπρόσωποι στο Στρέφι, Πελόπιο, Καταράχι κι άλλα χωριά.

Στη Νεμέα έγινε συγκέντρωση με πάνω από 60 σταφιδοπαραγωγούς εντός και εκτός συνεταιρισμού στα γραφεία του 1ου συνεταιρισμού. Αναλύθηκε ο σκοπός του πανσταφιδικού συνεδρίου, εξηγήθηκε ο ρόλος του ΑΣΟ και όλα τα ζητήματα που αφορούνε τους σταφιδοπαραγωγούς. Αποφασίστηκε ομόφωνα να σταλούνε στο συνέδριο αντιπρόσωποι από τους δύο συνεταιρισμούς, οι οποίοι θα βροντοφωνάξουν εκ μέρους των σταφιδοπαραγωγών της Νεμέας, ότι στον αγώνα όλων των σταφιδοπαραγωγών για την κατάργηση του ΑΣΟ, του παρακρατήματος και κάθε άλλης φορολογίας θα τους εύρουν στο πλευρό τους. Η συγκέντρωση έστειλε χαιρετιστήριο στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου» (1166).


(1165) “Θάρρος” 26/7/1935

(1166) “Ριζοσπάστης” 27/8/1935


NEWSLETTER