Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020 11:10

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (243ο μέρος)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (243ο μέρος)

Στις 21 Αυγούστου συνέρχεται η Επιτροπή και μετά τη συνεδρίαση εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή Πανσταφιδικού Συνεδρίου Γαργαλιάνων συνελθούσα, σήμερον την 21 Αυγούστου και συζητήσασα εν πλάτει την όλην κατάστασιν, ως διεμορφώθη αύτη γύρω από το σταφιδικό ζήτημα, ύστερα από τας τελευταίας αποφάσεις κυβερνήσεως και ΑΣΟ, ως προς τον καθορισμόν των τιμών και την εγκληματικήν εγκατάλειψιν του πεινώντος και χαροπαλεύοντος σταφιδικού κόσμου υπό της κυβερνήσεως, συναισθανόμενη πλήρως τας υποχρεώσεις της, σύμφωνα με την εντολήν που έλαβε από τούτον, εκτιμώσα τις κρίσιμες και ιστορικές στιγμές που διέρχεται ο σταφιδικός κόσμος την παρούσαν στιγμήν, γνωρίζουσα τον πόνον και την δυστυχίαν του, συνεπεία της βαρειάς και αφόρητης εκμεταλλεύσεως και καταληστεύσεως που υφίσταται ούτος, και επιθυμούσα να μάθει τόσον ο αμέσως ενδιαφερόμενος αυτός κόσμος, ο αγωνιζόμενος τον τίμιον αγώνα του ψωμιού, όσον και ο εργαζόμενος λαός της χώρας, ο ευρισκόμενος εις την ιδίαν μοίραν με τους κλάδους αυτούς της Πελοποννήσου που λέγονται σταφιδοπαραγωγοί, πώς έχει το ζήτημα αυτό, τι ζητεί, πώς είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν αι απολύτως δίκαιαι και τίμιαι αξιώσεις του, πώς ενήργησε, πώς περιφρονήθηκε, πώς προδόθηκε και πώς κοροϊδεύτηκε.

Ανακοινώνει:

1) Ο τίμιος αγών των σταφιδοπαραγωγών, επροδόθηκε από ορισμένους ανθρώπους.

2) Η κυβέρνησις και ο ΑΣΟ περιφρόνησαν τον σταφιδικόν κόσμον, τον ενέπαιξαν και ηρνήθησαν να τον ακούσουν καν, και

3) Η κυβέρνησις και ο ΑΣΟ στραγγάλισαν, εθανάτωσαν και εστέρησαν το ψωμί από τον σταφιδοπαραγωγικόν κόσμον χάριν αυτών των ιδίων και των καρχαριών οινοβιομηχάνων και σταφιδοεξαγωγέων.

Η προδοσία

Αυτή έγινε από τους Λουπινάν, Πεπέν, Τερζάκην και Κορωναίον. Ούτοι μετά το ιστορικόν και τίμιον πανσταφιδικόν συνέδριον Γαργαλιάνων ήρχισαν διαπραγματεύσεις με τους σταφιδεμπόρους Γιαννόπουλον, Σκιάν και λοιπούς υποτιμητάς, καθώς και με τον ΑΣΟ (αυτό φαίνεται από τηλεγραφήματα και πρωτόκολλα, τα οποία περιέπεσαν εις χείρας μας) και ενώ σύμφωνα με τις αποφάσεις, αι οποίαι ελήφθησαν υπό της Εκτελεστικής Επιτροπής την 11 Αυγούστου εις Καϊάφα έπρεπε την Κυριακήν 18ην να είνε εις το πεδίον του αγώνος, εις τα συλλαλητήρια τα οποία είχον αποφασισθεί να γίνουν, ούτοι εγκαταλείψαντες τον αγώνα ανεχώρησαν δι' Αθήνας. Και ενώ εκ Γαργαλιάνων απέστειλε τηλεγράφημα εις Λουπινάν ο πρόεδρος της επιτροπής Θ. Κορμάς να μη προβή εις ουδεμίαν ενέργειαν πριν φθάσουν όλα τα άλλα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εις Αθήνας, ούτος ελθών ενταύθα ήρχισε τας διαπραγματεύσεις της προδοσίας του σαν τον Ιούδα, από της πρώτης στιγμής της αφίξεώς του. Δεν παραλείπομεν ν' αναφέρομεν ότι εξ ίσου προδοτικά και τορπιλιστικά ενήργησαν και οι Αντών. Στάγκος εκ Γαστούνης και Γ. Μυτάς εξ Αμαλιάδας, οίτινες ελιποτάκτησαν από της επομένης του συνεδρίου, ετέλουν δε εις στενήν επαφήν μετά του πρώτου.

Η περιφρόνησις

Ημείς αφίχθημεν ενταύθα την 19ην τρέχοντος και περί ώραν 8 και 15 μ.μ. αμέσως εκατευθύνθημεν εις τα πολυτελή γραφεία των μαχαραγιάδων του ΑΣΟ. Εζητήσαμεν να μας ακούσουν, οι σουλτάνοι όμως αρνηθήκανε. Διαμαρτυρηθήκαμε τηλεγραφικώς και εζητήσαμε να διαταχθούνε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (μα φωνή βοώντος εν τη ερήμω). Μετέβημεν την επομένην εις το υπουργείον Εθνικής Οικονομίας αλλά δεν ανεύρομεν τον κύριον Στεφανόπουλον, ερευνήσαμεν εις το ξενοδοχείον Κηφισιάς, αλλ' εις μάτην, του ετηλεγραφήσαμεν να μας ορίση ακρόασιν, αλλά τίποτε. Μετέβημεν εις υπουργείον Εσωτερικών και ο υπουργός Ράλλης μας εδήλωσε ότι αι καθορισθείσαι τιμαί είνε εξωφρενικώς μεγάλαι.

Ο στραγγαλισμός

Η κυβέρνησις, η οποία δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για τους σταφιδοπαραγωγούς, όπως ανεκοίνωσε διά του υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, ψεύδεται και ενδιαφέρεται μόνον διά τους καρχαρίας οινοβιομήχανους και σταφιδοεξαγωγείς και τον κρατικόν προϋπολογισμόν. Τα δώδεκα εκατομμύρια που χάρισε από καθυστερούμενους φόρους τα κερδίζουν οι καρχαρίαι σταφιδοεξαγωγείς. Το συναλλαγματικόν παρακράτημα που φθάνει τα είκοσι εκατομμύρια διατί δεν το καταργεί; Την έγγειο φορολογία που υποσχέθηκε προεκλογικώς, ανερχομένην εις τεσσαράκοντα εκατομμύρια, όπως καθορίστηκε και εφέτος, διατί δεν την καταργεί;

Αλλά εκτός αυτού το κράτος ευρίσκον φθηνήν πρώτην ύλην την βιομηχανοποιημένη σταφίδα:

α) Μέσω του ΑΣΟ, την παραδίδει σχεδόν δωρεάν προς δρ. 600-1000 εις την οινοβιομηχανίαν.

β) Ενσωματώνει τη βαρειά φορολογία από 8.000 δραχμάς σε κάθε χιλιόλιτρο, μέρος της οποίας δύναται να διατεθή υπέρ των σταφιδοπαραγωγών οπότε το πλεόνασμα είναι δυνατόν να εξαγορασθή όχι μόνον με δραχμές 3.600, αλλά και 4.000 εφόσον εφέτος οι σταφιδοπαραγωγοί ευρίσκοντο εις αθλίαν οικονομικήν κατάστασιν. Αλλά και εκτός της ελαττώσεως της φορολογίας ταύτης του οινοπνεύματος, εάν το κράτος καταργήση το συναλλαγματικόν παρακράτημα και την έγγειον φορολογίαν, φθάνοντας περί τα 60 εκ. δραχμάς, είνε δυνατόν να αυξηθή η τιμή εξαγοράς εις τιμήν 3.600 και πλέον. Εάν δε ελαττωθή η εξαγωγική εισφορά εις το ήμισυ, ήτοι δραχμάς 350, θα είχαμε άλλα 52 εκατομμύρια, οπότε ο παραγωγός θα έπαιρνε 3.600 και πλέον, παραλείπομεν δε ν' αναφέρομεν οφειλόμενα 47(;) εκατομμύρια υπό Αθηναϊκής Τράπεζας, ληστείες κονσόρτσιουμ και άλλα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποδεικνύουσα τούτα και πιστεύουσα εις τον τίμιον αγώνα των σταφιδοπαραγωγών αποφασίζει:

1) Καλεί την Κεντρικήν Σταφιδικήν Επιτροπήν όπως κοινοποιήση και καταρτίση, όπου δεν υπάρχουν τοπικαί σταφιδικαί επιτροπαί δι' αποφασιστικούς αγώνας, ζητώντας άμεσον αναθεώρησιν αποφάσεων ΑΣΟ.

2) Καλεί όλας τας εργατικάς, επαγγελματικάς και υπαλληλικάς οργανώσεις να ενισχύσουν τον τίμιον αγώνα των σταφιδοπαραγωγών.

3) Ειδοποιεί την κυβέρνησιν και της δηλώνει, διότι καίτοι μετέβη εις το Πολιτικόν Γραφείον δεν εγένετο δεκτή, θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος διά το ενδεχόμενον αιματοκύλισμα του πενόμενου, δυστυχισμένου και καταληστευόμενου πελοποννησιακού λαού.

Εν Αθήναις 21 Αυγούστου 1935

Ο πρόεδρος Θεοδ. Κορμάς

Τα μέλη: Τάσης Κουλαμπάς, Χρ. Κουβελιώτης, Σωτήρ. Σταυρόπουλος, Στελ. Διακουμογιαννόπουλος» (1200).

Τις ίδιες ημέρες οι παραγωγοί ξεσηκώνονται στο Ναζήρι αλλά για διαφορετικό λόγο: «Οι σταφιδοπαραγωγοί της Κοινότητος Ναζηρίου ευρίσκονται εν αληθή αναστατώσει εξ αφορμής του εξής γεγονότος: Ούτοι εφέτος αποβλέποντες την βελτίωσιν της ποιότητος της σταφίδος των εγκατέστησαν υπόστεγα διά την αποξήρανσιν του προϊόντος υπό σκιάν. Εις την περιφέρειαν Ναζηρίου υπολογίζεται ότι εφέτος η παραγωγή σταφίδος “σκιάς” θα ανέλθη εις 100 χιλιάδας περίπου ενετικάς λίρας.

Η εν λόγω σταφίς λόγω της καλυτέρας ποιότητός της πρέπει να πωληθή εις τιμήν ανωτέραν της τιμής εις την οποίαν πωλείται η συνήθης σταφίς Μεσσηνίας. Οι σταφιδοπαραγωγοί όμως ισχυρίζονται ότι καταβάλλονται προσπάθειαι υφ’ ωρισμένων εμπόρων να αγοράσουν και την σταφίδα σκιάς εις την ιδίαν τιμήν. Τούτο έχει εξεγείρει τους σταφιδοπαραγωγούς Ναζηρίου μέχρις σημείου να σκέπτωνται ούτου να πωλήσουν την σταφίδαν των εις την αγοράν των Πατρών εξασφαλίζοντας ούτω καλυτέρας τιμάς.

Προχθές ενόψει της καταστάσεως αυτής οι σταφιδοπαραγωγοί Ναζηρίου συνήλθον εις σύσκεψιν καθ’ ην εξέλεξαν επιτροπήν αποτελουμένην εκ των κ.κ. Β. Βελισάρη, Θ. Μπαρούτσου, Κ. Βάνια, Ανδ. Τασσιοπούλου, Κ. Μπουρίκα και Ν. Κόντου, εις την οποίαν ανετέθη η παρακολούθησις του όλου ζητήματος» (1201).

 

(1200) “Ριζοσπάστης” 22/8/1935

(1201) “Θάρρος” 20/8/1935

Συνεχίζεται


NEWSLETTER