Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 11:43

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 274ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 274ο)


Και ενώ η Μεσσηνία “βράζει” ξεσπάει μεγάλη απεργία των μυλεργατών, ενώ οι συκοπαραγωγοί ετοιμάζουν δικό τους συλλαλητήριο.

Ζητούν άδεια από τις αρχές διαβεβαιώνοντας ότι είναι “συντηρητικοί” και δεν θα σημειωθούν έκτροπα, άδεια όμως δεν δίνεται: «Η διαχειριζομένη το ζήτημα της συγκροτήσεως συλλαλητηρίου των συκοπαραγωγών Καλαμών και Μεσσηνίας επιτροπή, εσυνέχισε χθες εντατικώς τας προσπαθείας της, προκειμένου εις αυτό να ανταποκριθούν άπαντες οι συκοπαραγωγοί. Την μεσημβρίαν τής χθες η επιτροπή αύτη παρουσιάσθη ενώπιον του διοικητού της Χωροφυλακής Μεσσηνίας και εζήτησε όπως παραχωρηθή η σχετική άδεια συγκροτήσεως του συλλαλητηρίου. Ο κ. Διοικητής όμως ηρνήθη την παραχώρησιν σχετικής αδείας, μολονότι η επιτροπή εδήλωσεν ότι το συλλαλητήριον θα συγκροτήσουν συντηρητικά στοιχεία και θα αποφευχθούν έκτροποι εκδηλώσεις.
Μετά την αρνητικήν απάντησιν του κ. Διοικητού Χωροφυλακής η ιδία επιτροπή παρουσιάσθη και προς τον κ. Νομάρχην παρά του οποίου εζήτησεν όπως επιτρέψη την συγκρότησιν συλλαλητηρίου. Ο κ. Νομάρχης αρνήθηκε και ούτος την παραχώρησιν ταύτης αδείας και συνέστησεν εις την επιτροπήν όπως εγκαταλείψει την ιδέαν ταύτην. Η επιτροπή όμως ετόνισεν ότι παρά την άρνησιν χορηγήσεως της σχετικής αδείας θα συγκροτήση το συλλαλητήριον άνευ ταύτης. Πληροφορούμεθα εκ της υπαίθρου ότι παρά των συκοπαραγωγών τόσον της επαρχίας Καλαμών όσον και της Μεσσήνης, έχει πλέον αποφασισθεί όπως πραγματοποιηθή η συγκρότησις συλλαλητηρίου, το οποίον ελπίζουν ότι θα ενισχύσουν οι επαγγελματίαι αμφοτέρων των επαρχιών» (1239).
Στην Πύλο συνεχίζονται οι ανακρίσεις, συλληφθέντες μετάγονται στην Καλαμάτα, Πύλιοι ζητούν λύση στο σταφιδικό, ενώ τρεις τοπικοί παράγοντες αρνούνται πως έχουν καταθέσει ως μάρτυρες:
«Ο εις Πύλον ευρισκόμενος ταγματάρχης κ. Κυριαζής μετά του οποίου εποικοινωνήσαμεν τηλεφωνικώς χθες, μας διαβεβαίωσεν ότι απόλυτος τάξις επικρατεί καθ’ όλην την επαρχίαν. Την πληροφορίαν περί της προχθεσινής συγκεντρώσεως εις Πήδασον είχον ματαιώσει αι αρχαί της Μεθώνης.
Συνεχίζονται οι ανακρίσεις επί των τραγικών γεγονότων της Πύλου. Εκ των συλληφθέντων οι Β. Τσαρπάλας, Ν. Σταυρόπουλος, Φ. Καράμπελας εκ Ρωμανού και Σ. Αλεβίζος απεστάλησαν υπό ισχυράν συνοδείαν εις Καλάμας. Οι Μίτσικας και Καρβελάς απολογηθέντες απελύθησαν.
Προς την κυβέρνησιν απεστάλη υπό εκπροσώπων του λαού της Πύλου το κάτωθι τηλεγράφημα:
“Αντιπρόεδρον κυβενρήσεως, υπουργούς Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, βουλευτές Σχινάν, Καλαντζάκον.
Σύμπας λαός Πύλου ποιείται θερμήν έκκλησιν όπως ρυθμισθή σταφιδικόν ζήτημα κατά τρόπον ανακουφίζοντα σταφιδοπαραγωγούς. Παράτασις εκκρεμότητος δημιουργεί έκρυθμον κατάστασιν επί μεγίστη ζημία τόπου.
Επονται υπογραφαί”
Παρά των κ. κ. Γιαννοπούλου, Δ. Μισυρλή και Γ. Δούβρη ελάβομεν τηλεγραφήματα διαψεύδοντα το γραφέν ότι ούτοι εξητάσθησαν ως μάρτυρες.
Οι μεταφερθέντες ενταύθα εκ Πύλου κρατούμενοι ως υπεύθυνοι διά τας ταραχάς της Πύλου παρεπέμφθησαν χθες το εσπέρας εις τον εισαγγελέα Καλαμών» (1240).
Το αξιοπερίεργο είναι ότι μετά από δύο ημέρες και πάλι οι τρεις παράγοντες της Πύλου αρνούνται ότι έδωσαν κατάθεση και ως εκ τούτου δεν απέδωσαν ευθύνες σε κανέναν:
«Πληροφορούμαι ότι ο πατήρ του φονευθέντος κατά τας σκηνάς της 26ης Αυγούστου 12ετούς Πατσούρου, Σπύρος Πατσούρος, υποβάλλει μήνυσιν διά τον φόνον του υιού του. Ούτος έχει την πληροφορίαν ότι ο υιός του εκτυπήθη από το κατάστημα της Εθνικής Τραπέζης διά περιστρόφου ως διεπιστώθη κατά την ιατροδικαστικήν εξέτασιν. Οσον αφορά τας ανακρίσεις σας πληροφορώ υπευθύνως ότι οι κ. κ. Μυσιρλής, Δούβρης και Γιαννόπουλος δεν προσήλθον να εξετασθούν ως μάρτυρες και συνεπώς είναι αδύνατον να απέδωσαν υπευθύνως εις οιονδήποτε» (1241).
Τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο στην ύπαιθρο και νέες διαμαρτυρίες συνεχίζονται:
«Αι μεταβιβαζόμεναι εκ της υπαίθρου Μεσσηνίας πληροφορίαι εμφανίζουν την εκεί κατάστασιν των σταφιδοπαραγωγών ως ευρισκομένην εις αξιοθρήνητον σημείον.
Μολονότι επιστεύθη προς στιγμήν ότι ότι αι προχθεσιναί ένοπλοι εξεγέρσεις και συμπλοκαί με τας ενόπλους δυνάμεις θα εκίνουν την προσοχήν των κυβερνώντων και θα ηνάγκαζον αυτούς να λάβουν μέτρα θετικά διά την επίλυσιν ζωτικοτάτων των σταφιδοπαραγωγών ζητημάτων, εν τούτοις αναποφάσιστος και ερμαφρόδιτος χειρισμός του όλου ζητήματος παρά των αρμοδίων επέδρασε κατά τρόπον μηδόλως αποκλείοντα την επανάληψιν των εκτρόπων, την φοράν δε αυτήν εις ανυπολόγιστον έκτασιν και με απροκαθορίστου εκτάσεως αποτελέσματα.
Καθ’ ά μας αναφέρουν αξιόπιστοι σταφιδοπαραγωγοί της περιφερείας Μελιγαλά, η δυσφορία τούτων επετάθη από της χθες ανησυχαστικώς συνεπεία της αποφάσεως των εκεί Γενικών Αποθηκών, όπως ο σταφιδόκαρπος τον οποίον ούτοι θα παραδίδουν ως παρακράτημα είναι μακιναρισμένος και καλώς απεξηραμένος.
Το τοιούτον εξηρέθησε τους παραγωγούς καθόσον ο παραδιδόμενος σταφιδόκαρπός των είναι τελείως απεξηραμένος. Διά να μακιναρισθή όμως απαιτείται μεγάλη οικονομική δαπάνη, καθόσον εις τας περιφερείας εκείνας δεν υπάρχουν σχετικά μηχανήματα. Οι σταφιδοπαραγωγοί εκείνων των περιφερειών συνέταξαν και απέστειλαν υπό το ανωτέρω πνεύμα και σχετικόν τηλεγράφημα, εις το οποίον αναφέρονται αι δυσχέρειαι τας οποίας παρουσιάζουν αι Γενικαί Αποθήκαι κατά την παραλαβήν των πλεονασμάτων, και ζητούν την άμεσον επέμβασιν των αρμοδίων. Οι ίδιοι σταφιδοπαραγωγοί τονίζουν ότι εις την περίπτωσιν εμμονής των Γενικών Αποθηκών εις την ανωτέρω απόφασίν των, είναι αποφασισμένοι να κατέλθουν εις συλλαλητήρια.
Παρά των σταφιδοπαραγωγών του Μαυρομματίου Ιθώμης ελάβομεν το κάτωθι τηλεγράφημα:
“Εγκρίνομεν αποφάσει σταφιδικού συνεδρίου Γαργαλιάνων, ζητούμεν απαλλαγήν ειλικρινεστάτων αγωνιστών Εκτελεστικής Επιτροπής, αποδοκιμάζομεν πληρεξουσίους Μεσσηνίας”.
Η επιτροπή σταδιφοπαραγωγών Αρσινόης Κλέαρχος Πανουσόπουλος, Βασίλειος Γιαννακόπουλος, Γεώργιος Παπαδήμας, Χρήστος Δεμπεζιώτης.
Σχετικά με το ζήτημα αρνήσεως παραλαβής αμακινάριστης σταφίδος από μέρους των Γενικών Αποθηκών είναι οι κατωτέρω ανταπόκρισης από Κωνσταντίνους, της οποίας δημοσιεύομεν τα χαρακτηριστικώτερα: Απαντες οι σταφιδοπαραγωγοί των περιφερειών μας διατελούν εν αγανακτήσει κατόπιν της αποφάσεως των Γενικών Αποθηκών όπως μη παραλάβουν τα προσφερόμενα πλεονάσματα αμακινάριστα. Οι σταφιδοπαραγωγοί διεμαρτυρήθησαν διά τηλεγραφήματός των και απειλούν την συγκρότησιν συλλαλητηρίου εις περίπτωσιν συνεχίσεως της καταστάσεως αυτής» (1242).
Στην Πύλο, παρότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι οι σταφιδοπαραγωγοί έχουν αποσυρθεί στα χωράφια τους, φθάνουν νέες στρατιωτικές δυνάμεις με βαρύ οπλισμό:
«Διά του βενζινοπλοίου του πλοιάρχου κ. Παραπονιάρη αφίχθησαν ενταύθα 50 ακόμη στρατιώται, φέροντες και τρία οπλοπολυβόλα. Ούτοι απεστάλησαν προς ενίσχυσιν των φρουρών εις την πόλιν και τα χωρία.
Οι σταφιδοπαραγωγοί ολοκλήρου της περιφερείας αφωσιώθησαν εις τα έργα των. Μήπως αναμένοντες πλέον καλλιτέρευσιν των τιμών ήρχισαν να μεταφέρουν την σταφίδα των εις τας αποθήκας των εμπόρων. Το γεγονός τούτο αποτελεί την κυριωτέραν ένδειξιν ότι επικράτησεν απόλυτος τάξις εις την ύπαιθρον» (1243).
Παράλληλα η κυβέρνηση ζητά έκθεση των πραγμάτων από τον υπαρχηγό της Χωροφυλακής που είχε την ευθύνη των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία:
«Εις τον υπουργόν των Εσωτερικών κ. Περ. Ράλλην παρουσιάσθη χθες την πρωΐαν ο επανελθών εκ Μεσσηνίας υπαρχηγός της Χωροφυλακής κ. Γκισερλής και εξέθεσε εις αυτόν τας λεπτομερείας τας σχετικάς με τα γεγονότα και τα μέτρα τα οποία έλαβον αι αρχαί. Ο κ. Ράλλης έδωσεν προθεσμίαν εις τον Γκισερλήν να του υποβάλη μέχρι του Σαββάτου σχετικήν έκθεσιν» (1244).

(1239) “Θάρρος” 1/9/1935
(1240) “Σημαία” 1/9/1935
(1241) “Σημαία” 3/9/1935
(1242) “Θάρρος” 3/9/1935
(1243) “Σημαία” 4/9/1935
(1244) “Σημαία” 5/9/1935

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER