Δευτέρα, 05 Απριλίου 2021 11:16

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 275ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 275ο)

Σε ολόκληρη την περιοχή της Δυτικής Μεσσηνίας από την πρώτη στιγμή εξαπολύεται ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη αγωνιστών σταφιδοπαραγωγών, και τα αποσπάσματα επιδίδονται σε βαρβαρότητες:


- «Εις ένα αχυρώνα παρά τα Φιλιατρά συνελήφθησαν δύο εκ των μελών της συλλαλητηριακής επιτροπής, οι κ. κ. Αλεξόπουλος και Καρατζάς. Επίσης συνελήφθησαν 13 εις Γαργαλιάνους και 8 εις Φιλιατρά» (1245).

- «Κατά πληροφορίας εκ Πύλου συνεχίζονται εκεί οι ανακρίσεις επί των τραγικών γεγονότων της Δευτέρας. Εκ των συλληφθέντων οι Β. Τσαρπάλας, Ν. Σταυρόπουλος, Θ. Καράμπελας και Α. Αλεβίζος ωδηγήθηκαν στην Καλαμάτα και παρεπέμφθησαν εις την Εισαγγελίαν» (1246).
- «Κατά πληροφορίας εκ Κυπαρισσίας οι σταφιδοπαραγωγοί διετελούν εν εξεγέρσει λόγω των συνεχιζομένων διώξεων διά την τελευταίαν κίνησιν. Αι συλλήψεις σταφιδοπαραγωγών, θεωρουμένων ως πρωταιτίων της προχθεσινής εξεγέρσεως, συνεχίζονται αθρόαι. Εις την Κυπαρισσίαν ενηργήθησαν περί τας 60 συλλήψεις, εις την Πύλον 40, άλλοι δε έχουν συλληφθεί και εις τας λοιπάς περιφερείας. Οι συλληφθέντες ενεκλείσθησαν εις τας φυλακάς. Αι ανακρίσεις επισπεύδονται, καταβάλλονται δε προσπάθειαι όπως εισαχθούν το ταχύτερον εις δίκην ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων» (1247).
- «Εσυνεχίσθησαν και χθες αι συλλήψεις διαφόρων προσώπων φερομένων ως υποκινητών διά τας αιματηράς σκηνάς των σταφιδοφόρων περιφερειών, τα οποία μετεφέρθησαν ενταύθα προκειμένου να προσαχθούν εις την ανάκρισιν.
Επίσης οι μεταφερθέντες προχθές, οίτινες συνελήφθησαν εις Πύλον και αλλαχού, προσήχθησαν ενώπιον του ανακριτού και απελογήθησαν. Υπήρχον χθες πληροφορίαι, μεταβιβαζόμεναι εκ θετικωτάτης πηγής, καθ’ άς κρατεί σκέψις παρά τω κ. Υπουργώ των Εσωτερικών, όπως εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν κατορθωθή η σύλληψις ως φερομένων ως αρχηγών της σταφιδικής εξεγέρσεως Κουλαμπά, Διακουμογιαννοπούλου, Κορμά, Κανελλοπούλου και λοιπών, οι οποίοι κατά πληροφορίας των καταδιωκτικών αρχών κρύπτονται παρά χωρικών εις διάφορα σημεία, επικηρυχθούν ούτοι αντί αδροτάτης αμοιβής.
Η τοιαύτη πληροφορία γνωσθείσα μεταξύ των σταφιδοπαραγωγικών περιφερειών, προυξένησε αλγεινήν εντύπωσιν και εσχολιάζετο δυσμενέστατα.
Αι εις τας σταφιδοπαραγωγικάς περιφερείας εις τας οποίας έλαβον χώραν αι αιματηραί σκηναί, εγκατεστημέναι στρατιωτικαί δυνάμεις παραμένουν εισέτι εκεί. Μολονότι άκρα ησυχία επικρατεί μεταξύ των κατοίκων. Η παραμονή της στρατιωτικής δυνάμεως θα εξαρτηθή πάντως εκ της ομαλής εκβάσεως των τελευταίων κινήσεων ομάδας προσώπων τα οποία υποδαυλίζουν μεταξύ των σταφιδοπαραγωγών την εμφωλεύουσαν αγανάκτησίν των.
Ωσαύτως εις την πόλιν μας παραμένει εισέτι ο στρατηγός Νικολαρέας μετά του επιτελάρχου της ΙV Μεραρχίας ταγματάρχου του Πυροβολικού κ. Γιαννακοπούλου.
Κατά τας υπάρχουσας πληροφορίας αι στρατιωτικαί δυνάμεις θα επανέλθουν εις τας εστίας των μετά δεκαήμερον περίπου» (1248).
- «Αι νέαι στρατιωτικαί ενισχύσεις που κατέφθασαν εις την πόλιν μας κατενεμήθησαν καταλλήλως εις τα διάφορα σημεία και ανέλαβον την φρούρησιν της τάξεως. Εν τω μεταξύ τα αποσπάσματα της Χωροφυλακής συνεχίζουν την δράσιν των περιτρέχοντα τα χωρία και προβαίνοντα εις νέας συλλήψεις υπόπτων διά τας αιματηράς σκηνάς αγροτών.
Ούτω κατ’ ασφαλείς πληροφορίας μέχρι τούδε έχουν γίνει οι εξής νέαι συλλήψεις: Ν. Τσουτσούρου εκ χωρίου Κυνηγού, Αθ. Ν. Λίγγρη εκ του χωρίου Γάμου, Νικολέττας Ι. Βλαχογιάννη, Ν. Κ. Κουρέτα, Ν. Π. Κουρέτα και Κ. Ζεριώτη εκ Πηδάσου και Ηλία Σερέου εκ Μεσοχωρίου.
Οι άλλοι καταζητούμενοι σταφιδοπαραγωγοί έχουν εγκαταλείψει τα χωρία των και φυγοδικούν. Κρατεί ενταύθα η πεποίθησις ότι θα παρουσιασθούν αυθορμήτως εις τας αρχάς, ευθύς ως κατευνασθή η κρατούσα εισέτι οξύτης των πνευμάτων.
Δέον να σημειωθή ότι άπαντες οι κάτοικοι των γύρω χωρίων έχουν καταληφθή υπό πανικού, μετά μεγίστης δε επιφυλάξεως κατέρχονται εις την πόλιν διά τας ανάγκας των, μολονότι γνωρίζουν ότι οι κάτοικοι της Πύλου από της πρώτης στιγμής έχουν ταχθεί αλληλέγγυοι προς τον αγώνα των» (1249).
- «Την 2αν νυκτερινήν της παρελθούσης Τρίτης ισχυρόν στρατιωτικόν απόσπασμα με τρία πολυβόλα, πληροφορηθέν ότι εις τα χωρία Πήδασος και Κυνηγού εκρύπτοντο πολλά άτομα, δράσαντα κατά τας αιματηράς σκηνάς, μετέβη προς σύλληψίν των. Οι ευρισκόμενοι εις τον Πήδασον κατ’ εκείνην την ώραν και καταζητούμενοι σταφιδοπαραγωγοί πληροφορηθέντες την άφιξιν του στρατιωτικού αποσπάσματος κατόρθωσαν οι πλείστοι τούτων να διαφύγουν. Συνελήφθησαν όμως αρκετοί μεταξύ των οποίων και μια γυνή ονόματι Βλαχογιάννη.
Αι γενόμεναι συλλήψεις επιτείνουν τον αναβρασμόν και την αγανάκτησιν των σταφιδοπαραγωγών, τοσούτον μάλλον καθ’ όσον στρέφονται κατά προσώπων μη αναμειχθέντων ή ελάχιστα δρασάντων κατά τας αιματηράς σκηνάς της 26 Αυγούστου» (1250).
- «Κατά τας μεταβιβαζομένας εκ της υπαίθρου Μεσσηνίας πληροφορίας, και ιδία εκ των χωρίων της Πύλου, η δράσις των συγκροτηθέντων και δρώντων εκεί στρατιωτικών αποσπασμάτων προς σύλληψιν των φερομένων ως υποκινητών της αιματηράς σταφιδικής εξεγέρσεως, χαρακτηρίζεται με τα μελανώτερα χρώματα.
Αν αι πληροφορίαι αληθεύουν, ο άγριος διωγμός, τα καταπιεστικά και τρομοκρατικά μέτρα, τα οποία εφαρμόζουν τα στρατιωτικά αποσπάσματα εις βάρος ιδία των συγγενών των καταζητουμένων, κηλιδώνουν κάθε έννοιας κράτους πεπολιτισμένου και μας επαναφέρουν εις τας αλησμονήτους εποχάς των περίφημων αποσπασματαρχών, των καταδιωκόντων τας διαφόρους τότε ληστοσυμμορίας.
Επικουρικαί των ανωτέρω φημών είναι και κατωτέρω αναγραφόμεναι πληροφορίαι, διαβιβασθείσαι ημίν παρ’ αξιοπίστου πηγής εκ Πύλου.
Την παρελθούσαν Πέμπτην εις το χωρίον Κυνηγού ερρίφθησαν παρά των στρατιωτικών αποσπασμάτων περί τους 500 πυροβολισμοί ίνα τρομοκρατούμενοι οι χωρικοί καταδώσουν εις αυτά, τα μέρη εις τα οποία εκρύπτοντο δήθεν οι καταζητούμενοι. Η μνηστή και η αδελφή του καταζητουμένου Διακουμογιαννοπούλου, μέλους της επιτροπής του σταφιδικού συνεδρίου Γαργαλιάνων, περιήχθησαν νύκτωρ παρά των αποσπασμάτων τις τους αγρούς, ίνα φωνάξουν ονομαστί τους κρυπτομένους κατά πληροφορίας των αρχών συγγενείς των, διά να επιτευχθή ούτω η σύλληψίς των. Μολονότι και το μέτρον τούτο των αποσπασμάτων εξετελέσθη, ουδένα κατώρθωσαν να συλλάβουν, διά τον απλούστατον λόγον, ότι ουδείς εκρύπτετο εκεί.
Κατά τας πληροφορίας της ιδίας πηγής, τα στρατιωτικά αποσπάσματα εστρατωνίσθησαν εις τας οικίας των καταζητουμένων και ιδία του Διακουμογιαννοπούλου, παραβιάζοντας και θεμελιώδη ακόμη δικαιώματα ως η παραβίασις του οικογενειακού ασύλου κλπ.
Γενικώς αι μεταβιβαζόμεναι εκ της υπαίθρου πληροφορίαι μεταδίδουν συνταρακτικά γεγονότα τα οποία κρατούν εν αγανακτήσει τους κατοίκους πολλών χωρίων. Η πρωτοφανής τρομοκρατία και αι λησμονηθείσαι μέθοδοι σκοτεινών εποχών αι οποία ανεκλήθησαν εις την ενεργόν δράσιν παρά των εντεταλμένων την σύλληψιν ωρισμένων καταζητουμένων σταφιδοπαραγωγών, αν έχωντα αληθείας, πρέπει να επιστήσουν αμέριστον την προσοχήν του κράτους» (1251).


(1245) “Ακρόπολις” 31/8/1935
(1246) “Ακρόπολις” 1/9/1935
(1247) “Ακρόπολις” 2/9/1935
(1248) “Θάρρος” 5/9/1935
(1249) “Σημαία” 6/9/1935
(1250) “Θάρρος” 6/9/1935
(1251) “Θάρρος” 8/9/1935


NEWSLETTER