Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 19:36

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 327ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 327ο)

 

Του Ηλία Μπιτσάνη

Οι διαφωνίες εκδηλώνονται έντονα αμέσως με την έκδοση του ψηφίσματος και τη λήξη του συνεδρίου: “Μας απεστάλη χθες το κάτωθι ψήφισμα του σταφιδικού συνεδρίου Πύργου, το οποίον εστάλη επίσης εις την κυβέρνησιν και τους αρχηγούς των κομμάτων:

Το Συνέδριον ζητεί:

1) Κατάργησιν γενικήν του παρακρατήματος εις είδος, του συναλλαγματικού παρακρατήματος, της εγγείου φορολογίας και των λοιπών βαρών και καθιέρωσιν μοναδικού βάρους διά την εφετεινήν εσοδείαν, εξαγωγικής εισφοράς 1.500 δρχ.

2) Διαρρύθμισιν της φορολογίας του οινοπνεύματος ώστε να δοθή τιμή εις οινοπνευματοποιουμένην σταφίδα 2.500 δρχ. κατά χιλιόλιτρον. Ν’ αποκλεισθή απολύτως η σύστασις εταιρείας προς μονοπώλησιν της βιομηχανοποιήσεως σταφίδος και του προϊόντος της αμπέλου.

3) Διαρρύθμισιν των περί αμβύκων διατάξεων, ώστε να καταδιωχθή αυστηρώς η λαθρεμπορία του οινοπνεύματος και να εξασφαλισθή η λειτουργία μόνον των μικρών αμβύκων των παραγωγών μέχρις ότου εξευρεθή οριστικωτέρα ρύθμισις συμφώνως προς τα συμφέροντα αμφοτέρων των κλάδων.

4) Εν σχέσει με την τιμήν εξαγοράς πλεονασμάτων προταθείσα μέχρι τούδε τιμή υπό των παραγωγών των δραχμών 3.000-3.600 έχει βάσιν 300 εκατομμύρια παραγωγήν. Επειδή όμως εξακολουθούν δυσμενείς αι κλιματολογικαί συνθήκαι και μείωσις της παραγωγής, πρέπει ν’ αυξηθή η τιμή εν αναλογία με την μείωσιν της παραγωγής.

5) Η εξαγορά των πλεονασμάτων να γίνεται απ’ αρχής του σταφιδικού έτους.

6) Πλήρη αποζημίωσιν των παθόντων από θεομηνίαν, περονόσπορον, χάλαζαν, παγετόν κ.λπ. και προς τούτο άμεσον αποστολήν εκτιμητικών επιτροπών προς καθορισμόν των ζημιών.

7) Αμεσος απόλυσις αμφοτέρων των νυν συμβούλων του ΑΣΟ και αντικατάστασίν των διά νέων προσωρινών τοιούτων αποκλειομένης της επανεκλογής των ήδη. Τα νέα συμβούλια να αναλάβουν την διαχείρισιν της σταφίδος κατά το τρέχον έτος την διενέργειαν ελέγχου επί των πεπραγμένων του προηγουμένου συμβουλίου και την μελέτην προς οργάνωσιν του διαχειριστικού συστήματος της σταφίδος κατά τον καλλίτερον διά τους σταφιδοπαραγωγούς τρόπον.

8) Οργάνωσιν συνεταιριστική των σταφιδοπαραγωγών προς τον σκοπόν της ταχυτέρας υπ’ αυτών συγκεντρώσεως και εξ ολοκλήρου ενιαίας διαχειρίσεως της σταφίδος.

9) Ελάττωσιν κομίστρων και ναύλων.

10) Να καταβληθή πάσα δυνατή προσπάθεια προς παραλαβήν χλωράς σταφίδος όπου τούτο καθίσταται απαραίτητον λόγω εξαιρετικών συνθηκών.

11) Αμεσον εφαρμογήν χρεωστασίου μέχρι οριστικής ρυθμίσεως των χρεών με πνεύμα οριστικής απαλλαγής των καλλιεργητών από της τοκογλυφίας. Ελάττωσιν των τόκων της Αγροτικής Τραπέζης εις 5%.

12) Ελάττωσιν της τιμής του άργου κατά δύο δραχμάς ουχί επί ζημία των σιτοπαραγωγών αλλά διά της ελαττώσεως του δασμού και του αυστηρού ελέγχου των κερδών των αλευροβιομηχάνων.

13) Διαμαρτύρεται διά τας αυθαιρέτους συλλήψεις μελών του συνεδρίου και ζητεί άμεσον κατάπαυσιν της τρομοκρατίας, κατάργησιν του ανελεύθερου μέτρου των εκτοπίσεων και αυστηρόν σεβασμόν των λαϊκών ελευθεριών.

Διά την οργάνωσιν του ενιαίου αγώνος προς επιτυχίαν των άνω δικαίων, το συνέδριο εκλέγει 50μελή επιτροπήν σταφιδοπαραγωγικών δικαίων, εις την οποία αναθέτει την επίδοσιν του παρόντος και την λήψιν όλων των αναγκαίων μέτρων προς εφαρμογήν τους συνεργαζομένης με όλας τας λαϊκάς οργανώσεις αίτινες θα προθυμοποιούντο εξ αλληλεγγύης διά την υποστήριξιν του δικαίου των σταφιδοπαραγωγών”.

Μια μεγάλη ομάδα αντιπροσώπων εκφράζει σοβαρές διαφωνίες:

“Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αντιπρόσωποι σταφιδικών συνεταιρισμών και μεμονωμένων παραγωγών δηλούμεν ότι: Δεν συμφωνούμεν με τον όρον του ψηφίσματος σχετικώς με την εξαγοράν πλεονασμάτων, όπως διατυπώθηκε αόριστα και κατά τρόπον που δίνει την εντύπωσιν ότι οι παραγωγοί δέχονται την τιμήν 3.000-3.600. Σύμφωνα με την εντολήν των σταφιδοπαραγωγών που αντιπροσωπεύουμε απαιτήσαμε τιμήν 3.300-3.900 τουλάχιστον εφ’ όσον η παραγωγή ηλαττώθη λόγω καταστροφών και συνεπώς σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ίδιας της 15μελούς επιτροπής η πληρωμή της τιμής αυτής είναι απόλυτα δυνατή. Με την γνώμη μας συμφωνούσε η μέγιστη πλειοψηφία των συνέδρων και η μεγάλη πλειοψηφία της επιτροπής που συνέταξε το ψήφισμα. Δυστυχώς δεν ηδυνήθημεν να επιβάλωμεν την θέλησή μας χωρίς να ματαιώσουμε την λήψιν αποφάσεως, διότι οι αντιπρόσωποι ενώσεων συνεταιρισμών Μπουλαλάς και Λαλούντας, που συστηματικώς αντεστρατεύθησαν στα συμφέροντα των παραγωγών, κατάφεραν να παρασύρουν και τα μέλη του προεδρείου Αργυράκην, Βενιζέλον και Δρακόπουλον που απεχώρησαν όλοι και έτσι το συνέδριον εκινδύνευε να ναυαγήση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι παραγωγοί είχαν φύγει διότι παρέτειναν τις συζητήσεις μέχρι την επομένην, κι έτσι ηδυνήθησαν να μας εκβιάσουν να δεχθώμεν το ψήφισμα.

Καταγγέλλομεν εις τον σταφιδοπαραγωγικόν κόσμον την στάση των ανωτέρω αντιπροσώπων και καλούμεν τους σταφιδοπαραγωγούς να επιμείνουν εις την τιμήν 3.300 - 3.900, η οποία είναι δίκαιον και δυνατόν να πληρωθή.

Οι αντιπρόσωποι της επιτροπής αγώνος Επαρχίας Καλαμών, Μεσσήνης Μιχαλόπουλος, Αποστολόπουλος, Αρμένης, Παπατσαρουχάς.

Αντιπρόσωποι μεμονωμένων παραγωγών Γρηγ. Πουλόπουλος, Π. Λιανός, Ν. Μπουλούκος, Κ. Μυλωνόπουλος, Γ. Μπουρίκας, Ιωαν. Τόγκας κλπ.” (1361).

Η διάσταση απόψεων επιβεβαιώνεται σε σύσκεψη που πραγματοποιείται λίγες ημέρες αργότερα στο Ναζήρι και η κατάσταση συνοψίζεται ως εξής: “Καθ’ α γνωρίζομεν ασφαλώς μεταξύ μελών της επιτροπής αγώνος των Επαρχιών Καλαμών, Μεσσήνης, ήρχισαν χθες επικρατούσαι νέες τάσεις. Συμφώνως προς αυτάς προτείνεται η οργάνωσις συλλαλητηρίου συν γυναιξί και τέκνοις των σταφιδοπαραγωγών, με κάθοδον εις Καλάμας. Εις ην δε περίπτωσιν ημποδίζετο η μέχρις ενταύθα πορεία, όπου θα ανεκόπτετο, εκεί να παρέμεναν οι σταφιδοπαραγωγοί κηρύσσοντες απεργίαν πείνης μέχρις ότου οι εν τη πόλει μας αντιπρόσωποί των, οίτινες θα ευρίσκοντο ενταύθα από της προτεραίας, επεκοινώνουν μετά του κ. Νομάρχου, αφού εκάλουν και τους επαγγελματίας κ.λπ. να τους ενισχύσουν.

Πιθανόν εκ των νέων αυτών αντιλήψεων εσημειώθη από χθες αρχή διασπάσεως εις την επιτροπήν. Απόδειξις τούτου δύναται να θεωρηθεί το γεγονός ότι δεν επραγματοποιήθη η χθεσινή παρουσίασίς της εις τον κ. Νομάρχην, επειδή πλείστα εκ των μελών της επιτροπής δεν ήλθον ενταύθα ως είχεν αποφασισθή.

Κατόπιν τούτου ελέγετο ότι η υπέρ της καθόδου παράταξις θα ανελάμβανε αυτή υπευθύνως τον περαιτέρω αγώνα καλούσα τους σταφιδοπαραγωγούς να κατέλθουν εις έντονον επιδίωξιν της επικλήσεως των αιτημάτων των. Ελέγετο επίσης ότι θα κυκλοφορήσει σήμερον και προκήρυξις, αλλ’ είναι άγνωστον, παρά την έγκυρον πηγήν των πληροφοριών μας, κατά πόσον θα εξελιχθούν ούτω τα πράγματα” (1362).

“Ακέφαλο” το κίνημα καθώς είχε συλληφθεί ή απομονωθεί η ηγεσία του, σε αγανάκτηση οι σταφιδοπαραγωγοί, αλλά η δικτατορία στις 4 Αυγούστου έδωσε τέλος στη μεγάλη πορεία του αγώνα.

Ο Τάσης Κουλαμπάς ήταν ο μόνος που σώθηκε στα χρόνια της θύελλας που ακολούθησαν: Στάλθηκε στην Ακροναυπλία και παραδόθηκε όμηρος στους Γερμανούς. Κρατήθηκε στο Χαϊδάρι και απέδρασε το Μάιο του 1944, αναδείχθηκε σε γραμματέα του ΕΑΜ Πελοποννήσου. Μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Αγροτικού Κόμματος, διώχθηκε μετά τη Βάρκιζα και εξελέγη βουλευτής Μεσσηνίας με την ΕΔΑ το 1958.

Ο Θόδωρος Κορμάς άλλαξε πολιτική στάση και τελικά συνεργάστηκε με το ΚΚΕ. Πήρε δραστήρια μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ. Δολοφονήθηκε από παρακρατικούς της μοναρχοφασιστικής συμμορίας του Μαγγανά στη Θουρία τον Ιανουάριο του 1946.

Ο Ζαχαρίας Κουρέτας συνελήφθη από τους ταγματασφαλίτες του Βρεττάκου στο μεγάλο μπλόκο της Καλαμάτας. Παραδόθηκε στους Γερμανούς και εκτελέστηκε στην Παλιόχουνη μαζί με εκατοντάδες άλλους πατριώτες το Φεβρουάριο του 1944.

Ο Χρήστος Κουβελιώτης συνελήφθη από το καθεστώς Μεταξά και φυλακίστηκε στην Ακροναυπλία. Παραδόθηκε στους Γερμανούς όμηρος και κρατήθηκε στο Χαϊδάρι. Εκτελέστηκε με τους 200 στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.

Ο αδελφός του Παναγιώτης Κουβελιώτης, μέλος του ΚΚΕ, συνελήφθη από το καθεστώς Μεταξά. Φυλακίστηκε στην Ακροναυπλία, παραδόθηκε όμηρος στους Γερμανούς, κλείστηκε σε διάφορα στρατόπεδα και εκτελέστηκε από τους Βούλγαρους φασίστες στο στρατόπεδο “Παύλος Μελάς” της Θεσσαλονίκης το Μάρτιο του 1943.

Ο Σωτήρης Κανελλόπουλος στέλεχος του ΚΚΕ στη Δυτική Μεσσηνία φυλακίστηκε από το καθεστώς Μεταξά, απέδρασε το 1941 από το Ασβεστοχώρι όπου είχε μεταφερθεί ως φυματικός και πήρε ενεργό μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ. Στον Εμφύλιο εντάχθηκε στον Δημοκρατικό Στρατό και σκοτώθηκε το Μάιο του 1949 στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στον Ταΰγετο.

Ο Στέλιος Διακουμογιαννόπουλος εξορίστηκε από το καθεστώς Μεταξά και φυλακίστηκε στην Ακροναυπλία. Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ και δολοφονήθηκε στην Ηλεία το Δεκέμβρη του 1944 από αγνώστους και για άγνωστο λόγο.

 

 

(1361) “Σημαία” 1/7/1936

(1362) “Θάρρος” 7/7/1936


NEWSLETTER