Σάββατο, 03 Δεκεμβρίου 2016 17:10

Ενδοοικογενειακή βία

Γράφτηκε από την
Ενδοοικογενειακή βία

 

Του Γεωργίου Φερετζάκη

Δικηγόρου – Συμπαραστάτη 

του Δημότη και της Επιχείρησης 

Επιστ. Συνεργάτη ΕΠΕΕ Νομικής Αθηνών

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης απέστειλε ερώτημα από την 25η Ιανουαρίου 2016 προς τα αρμόδιο υπουργείο Δικαιοσύνης μετά από γραπτές αλλά και προφορικές καταγγελίες πολιτών του Δήμου Καλαμάτας σχετικά με τη ραγδαία αύξηση, τα τρία τελευταία έτη, των υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα όταν μια υπόθεση καταλήξει στη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης (παρακολούθηση ειδικού προγράμματος συμβουλευτικής στήριξης) αποδεικνύεται ότι τα προγράμματα υποστήριξης για τους δράστες είναι ανεπαρκή, με αποτέλεσμα αρκετές περιπτώσεις να επιστρέφουν και πάλι με τα ίδια ή και χειρότερα προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας.

Τα ιδιαίτερα ποσοστά υποθέσεων, για τις οποίες δεν ασκείται δίωξη, συσχετίζονται με την κατόπιν συμφωνίας επιβολή όρων συμπεριφοράς στον φερόμενο ως δράστη (παρακολούθηση προγραμμάτων κ.λπ.). Το σύστημα αυτό φαίνεται να ισχύει με παραλλαγές στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Δανία κ.λπ. Στη Γαλλία, όμως, δεν υπάρχει αυστηρή δέσμευση από την αρχή της νομιμότητας. Κι ακόμη και στις χώρες όπου επικρατεί η αρχή της νομιμότητας, η ισχύς της δεν είναι απόλυτη. Στη Γερμανία υπάρχουν διατάξεις που ρυθμίζουν σε μεγάλο βαθμό μορφές ποινικού συμβιβασμού και διακανονισμού, στις οποίες καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο εισαγγελέας. 

Παρέχεται η δυνατότητα ποινικής διαμεσολάβησης (άρθρα 11 έως 13) για την οποία καλείται να μας δηλώσει αν την αποδέχεται ή όχι, εφαρμόζοντας σε θετική περίπτωση τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 11 παρ.2) και ειδικότερα: α) να υποσχεθεί ότι δεν θα τελέσει στο μέλλον οποιαδήποτε πράξη ενδοοικογενειακής βίας (λόγος τιμής) και ότι, σε περίπτωση συνοίκησης, δέχεται να μείνει εκτός οικογενειακής κατοικίας για εύλογο χρονικό διάστημα, εάν το προτείνει το θύμα. β) να παρακολουθήσει ειδικό συμβουλευτικό - θεραπευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας σε δημόσιο φορέα, σε όποιον τόπο και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται τούτο αναγκαίο από τους αρμόδιους θεραπευτές. Ο υπεύθυνος του προγράμματος πιστοποιεί την ολοκλήρωση της παρακολούθησής του. Το σχετικό πιστοποιητικό επισυνάπτεται στο φάκελο της δικογραφίας. Αναφέρονται δε σε αυτό, αναλυτικά, το αντικείμενο του συμβουλευτικού - θεραπευτικού προγράμματος και ο αριθμός των συνεδριών που παρακολούθησε ο ενδιαφερόμενος. γ) να άρει ή να αποκαταστήσει, εφόσον είναι δυνατόν, αμέσως τις συνέπειες που προκλήθηκαν από την πράξη και να καταβάλει εύλογη χρηματική ικανοποίηση στην παθούσα.

Το κράτος οφείλει να μεριμνά περί της γενικής και ειδικής πρόληψης και να αναγνωρίζει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της βίας. Καμία μορφή βίας δεν είναι δικαιολογημένη (με περισσότερα θύματα γυναίκες). Πέραν της επιστημονικής βάσης δεδομένων για να αναπτυχθούν προληπτικές στρατηγικές, το κράτος οφείλει να επεκτείνει άμεσα και εν τοις πράγμασι τις θεραπευτικές του παρεμβάσεις. 

 

 

 

 


NEWSLETTER