Κυριακή, 04 Ιουνίου 2023 20:21

ΑΣΕΠ: Ερχονται τρεις προκηρύξεις για 5.500 θέσεις - Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Γράφτηκε από την

Ποια θα είναι τα επόμενα στάδια του γραπτού διαγωνισμού της 4ης Μαρτίου. Το ποσοστό των επιτυχόντων και οι προκηρύξεις που έρχονται.

Στην επόμενη φάση του θα περάσει τους επόμενους μήνες ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ του οποίου τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν πριν από λίγες ημέρες (και με το ποσοστό των επιτυχόντων να μην φτάνει καν το 20%).

Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις οι προκηρύξες που θα εκδοθούν το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι τρεις και θα αφορούν συνολικά την κάλυψη 5500 θέσεων στο Δημόσιο.

Μία από τις προκηρύξεις θα εκδοθεί για την κατηγορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Οι άλλες δύο θα αφορούν την κατηγορία της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συγεκριμένος χρονικός ορίζοντας για την έκδοση των συγκεκριμένων προκηρύξεων, είναι πάντως σαφές ότι αυτή θα γίνει διαδοχικά τους επόμενους μήνες και μετα από συνεννόηση με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών που θα προκύψει (αν προκύψει φυσικά) μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Με την έκδοση των προκηρύξεων, οι επιτυχόντες/ούσες του Α΄ Σταδίου του διαγωνισμού θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση (Β΄ Στάδιο) δηλώνοντας τις προτιμήσεις τους σε συγκεκριμένους φορείς θέσεις των οποίων προκηρύσσονται καθώς και τα προσόντα, κριτήρια, ιδιότητες που κατέχουν.Η βαθμολογία τους, σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 θα προσαυξηθεί σύμφωνα με ταακόλουθα κριτήρια:

α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.

β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη.

γ. Κατά μία (1) μονάδα για τους κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Οι προσαυξήσεις των περ. α΄, β΄ και γ΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων που αναφέρονται ως αποδεκτοί στην προκήρυξη ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.

δ. Κατά μία (1) μονάδα για τους κατόχους τίτλου άριστης γνώσης της αγγλικής,γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας. Η άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας από τις ανωτέρω, καθώς και η άριστη γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π., βαθμολογείται με μισή (0,5) μονάδα.

Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας που ορίζεται στην προκήρυξη ως απαιτούμενο πρόσθετο προσόν δεν μοριοδοτείται.

ε. Βάσει εμπειρίας ως εξής:

εα) Κατά μία (1) μονάδα λόγω εμπειρίας ενός (1) τουλάχιστον έτους.

εβ) Κατά δύο (2) μονάδες λόγω εμπειρίας δύο (2) τουλάχιστον ετών.

εγ) Κατά τρεις (3) μονάδες λόγω εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον ετών.

εδ) Κατά τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.

εε) Κατά πέντε (5) μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.

Πηγή: news247.gr